[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตุที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการเงิน ประจำเดือน ก.พ. 2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 54.226.175.101
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  11 ip
  เมื่อวาน
  22 ip
  เดือนนี้
  615 ip
  เดือนที่แล้ว
  557 ip
  ปีนี้
  2467 ip
  ทั้งหมด
  33235 ip
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
     แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) 

  เทศบาลตำบลท่าก้อน 

  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

   

   

   

   

   

   

  คำนำ

   

   

                     ด้วยเทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  เป็นหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง  ตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 66  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ. 2552  คือ  การจัดเก็บภาษีภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  อากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์   ซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทนั้นจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงถึงขั้นตอนกิจกรรมที่จะดำเนินการจัดเก็บรายได้     

                      ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ต่างๆ  ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบล

  ท่าก้อน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  เป็นธรรม  ทันตามกำหนดระยะเวลา  และสามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลตำบลท่าก้อน  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขึ้น  โดยมุ่งหวังให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลท่าก้อนบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามที่วางไว้

   

   

   

   

                                                                                     จัดทำโดย

                                                                         กองคลัง  (งานจัดเก็บรายได้)

                                                                              เทศบาลตำบลท่าก้อน

                                                                     อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

                                                                     

   

   

   

   

   

   

                    

   

   

   

  แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

  เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ***********

   

   

  หลักการและเหตุผล

            ตามแนวทางของหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.3/ว 3431  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2552  เรื่อง  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลท่าก้อนได้เล็งเห็นความสำคัญเพื่อให้การจัดเก็บรายได้ทุกประเภทดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  โดยคำนึงถึงสภาวะด้านสังคม  เศรษฐกิจในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการจัดเก็บรายได้ดังกล่าว  โดยมิให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่เข้ารับบริการ  เทศบาลตำบลท่าก้อนจึงจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายสูงสุด

  วัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลท่าก้อน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ประชาชน

            2. เพื่อให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนำงบประมาณมาพัฒนาตำบลได้มากขึ้น

  3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษี

  4. เพื่อให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี

            5. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

  เป้าหมาย

            1. การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลท่าก้อนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 - 3  ของปีงบประมาณ 2560

            2. ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้

            3. การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

  วิธีการดำเนินงาน

            1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  ซึ่งประกอบด้วย  ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ

            2. ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

            3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

  ระยะเวลาดำเนินการ

            ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561

                    /ผู้รับผิดชอบ...................

  -2-

   

   

  ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้

            กองคลัง  เทศบาลตำบลท่าก้อน

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. รายได้จากการจัดเก็บเองของเทศบาลตำบลท่าก้อนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1-3 ของปีงบประมาณ 2560

            2. ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี

            3. สร้างความรู้สึกที่ดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่

            4. ทำให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการชำระภาษี

            5. การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                    

           /ความรู้ต่าง...................

   

   

  -3-

  ความรู้ต่างๆและคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย

  1. ภาษีบำรุงท้องที่  

            ภาษีบำรุงท้องที่  หมายถึง  ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน  ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่              

  ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

            ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่  พื้นที่ดิน  และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย  โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน

  ที่ดินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

  1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

  2. ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์

  3. ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะ  โดยมิได้หาผลประโยชน์

  4. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ  การศึกษา  หรือการกุศล

  5. ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจ  ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด  ไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่  หรือศาลเจ้า  โดยมิได้หาผลประโยชน์

  6. ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถาน  สาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน

  7. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ  การประปา  การไฟฟ้า  หรือการท่าเรือของรัฐหรือใช้เป็นสนามบันของรัฐ

  8. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน  ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว

  9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของยินยอมให้ราชการจัดให้เพื่อสาธารณะประโยชน์โดยเจ้าของมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น

  10. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ  ทบวงการชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ  หรือองค์การระหว่างประเทศอื่น  เมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญา  หรือความตกลง

  11. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทำการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน

  12. ที่ดินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  

   

            /ผู้มีหน้าที่เสียภาษี.....................     

  -4-

  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่

            ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1  มกราคมของปีใด  มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น

  กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

            1. ปีแรกของการตีราคาปานกลางของที่ดิน  (4 ปีครั้ง)  ให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ  เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินที่มีการตีราคาปานกลางใหม่ทุกรอบ  4  ปี

            2. เจ้าของที่ดิน  ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษี  (ภ.ท.บ.5) ภายในเดือน  มกราคม  ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน

            3. ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  เป็นรายแปลงตามแบบที่กำหนด

            4. บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจำนวนเนื้อที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง  ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่เป็นเจ้าของ/เปลี่ยนแปลงเนื้อที่ดิน

  อัตราภาษีและการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่

            1. เจ้าของที่ดิน  จะมีกี่แปลงก็ตามที่อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันและได้ใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน  เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน  ประกอบกสิกรรมของตน  ให้ลดหย่อนไม่เกิน  5  ไร่  แต่จะน้อยกว่า  3  ไร่ไม่ได้ 

  (การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าก้อน  ลดหย่อนได้ 1 ไร่  ตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลท่าก้อน

            2. ที่ดินที่ประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกให้เสียกึ่งอัตรา

            3. ที่ดินทิ้งว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดินให้เสียเงินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า

            4. กรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน  ให้ได้รับการลดหย่อนรวมกันตามเกณฑ์ที่กำหนดและให้ได้รับลดหย่อนสำหรับที่ดินที่อยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น

  หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี

  1. บัตรประจำตัวประชาชน

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

  3. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด

  4. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน  น.ส.3 น.ส.3ก เป็นต้น

  5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

  6. หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นทำการแทน

  (กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ให้นำ ภ.บ.ท.5 ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดินหรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ครั้งสุดท้ายมาด้วย)

   

   

              /ขั้นตอนการชำระ...................    

  -5-

  ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่

  1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน

                      1.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือน มกราคม ของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน

                      1.2 เจ้าพนักงานประเมินจะทำการตรวจสอบและคำนวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน

  (ภ.บ.ท.10) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าใดภายในเดือน มีนาคม

                      1.3 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือน เมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม จะต้องชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

  2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป

                      2.1 เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อทีดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ต้องมายื่นแบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบ ภ.บ.ท.5 หรือ ภ.บ.ท.8  แล้วแต่กรณี

                      2.2 เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจำนวนเท่าใด

  เงินเพิ่ม 

  เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้

            1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10  ของค่าภาษีบำรุงท้องที่

  เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  ก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการ

  ละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีบำรุงท้องที่

            2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลงให้

  เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไข

  แบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้อง  ก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน

             3. ชี้เขตหรือแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ โดยทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียภาษีเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีบำรุงท้องที่ประเมินเพิ่มเติม

             4. ไม่มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่นำเงินเพิ่มเติมตามข้อ 1 - ข้อ 4 มารวมคำนวณด้วย

   

           /บทกำหนดโทษ............

  -6-

  บทกำหนดโทษ

            1. ผู้ใดจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

            2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน

  1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            3. ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานสำรวจที่ดินหรือเร่งรัดภาษีที่ค้างชำระ  ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  1  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

            4. ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งตามอำนาจหน้าที่ในการให้มาให้ถ้อยคำ  ในการเร่งรัด 

  ภาษีบำรุงที่ค้างชำระ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  การอุทธรณ์ / การขอคืนภาษี

            1. เจ้าของที่ดินได้รับแจ้งการประเมินภาษีแล้ว  เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ

  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

            2. การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษี  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้รอคำวินิจฉัยอุทธรณ์  หรือคำพิพากษาของศาล

            3. ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

            4. การขอคืนภาษี  ผู้ที่เสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเงินเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิรับเงินคืนภายใน  1  ปี  โดยยื่นคำร้องของคืนภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่เสียภาษีบำรุงท้องที่

  2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

             ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  ซึ่งตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้วินิจฉัยความหมายของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องชำระภาษีไว้ว่า

                      1. ต้องมีลักษณะเข้าอยู่อาศัยได้ เช่น บ้านอยู่อาศัย

                      2. ต้องใช้เป็นที่ไว้สินค้า เช่น อาคารเก็บสินค้า หรือถังน้ำมันที่ก่อสร้างติดกับที่ดิน

                      3. ใช้เป็นที่ประกอบอุตสาหกรรม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม

                      4. เข้าใช้ได้ เช่น ที่จอดรถหรืออาคารจอดรถ

                      5. ได้ก่อให้เกิดประโยชน์รายได้แก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน     

  หลักการสำคัญ

            1. ต้องมีทรัพย์สิน  ได้แก่  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

   

         /2. ในปีที่ผ่านมา.............

  -7-

   

            2. ในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น  เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ทำการค้า หรือใช้เป็นที่ประกอบกิจการอื่นๆ  เพื่อหารายได้

  ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

            1. เจ้าของทรัพย์สิน

            2. เจ้าของโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้าง  และเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ  เจ้าของโรงเรือน  หรือ

  สิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี 

  หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี

  2. สำเนาโฉนดที่ดิน

  3. ทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์

  4. แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี

  5. หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีผู้อื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แทน) 

  ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) พร้อมด้วยหลักฐาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าก้อน  ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

  2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) 

  3. พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่ต้องเสีย

  4. พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าใด

  5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว  จะต้องนำเงินค่าภาษีไปชำระภายใน 30 วัน

  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม

  6. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในกำหนด  ถือเป็นค่าภาษีค้างชำระ      

  อัตราค่าภาษี

  1. ผู้รับประเมินชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี

  2. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

  เงินเพิ่ม

            ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว จะต้องนำเงินค่าภาษีไปชำระ ภายใน 30 วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม  ดังนี้

                                                                                         /1. ถ้าชำระไม่เกิน..................

  -8-

            1. ถ้าชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง

            2. ถ้าชำระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง

            3. ถ้าชำระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 7. 5 ของค่าภาษีค้าง

            4. ถ้าชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง

  ถ้าผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้องมีวงเงินค่าภาษีจะขอผ่อนผันตั้งแต่ 9,000 บาท ขึ้นไป ภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด เท่าๆ กัน  (งวดละ30 วัน)

  ถ้าไม่ชำระภาษีและเงินเพิ่มภายใน  4  เดือน นายกเทศมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ซึ่งค้างชำระภาษีเพื่อนำเงินมาชำระค่าภาษีเงินเพิ่มค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรืออกหมายยึด

  บทกำหนดโทษ

            1. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริงตามความรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลายมือชื่อของตนกำกับไว้ เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

            2. ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่  ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมรายละเอียด

  ไม่นำพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบคำถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

            3. ผู้ใดยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จ หรือตอบคำถามด้วยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง  เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรหรือโดยความเป็นเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบาย  โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่หลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  การอุทธรณ์

            เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว  ไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเห็นว่า

  ค่าภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ตามแบบที่กำหนด (ภ.ร.ด.9)

  ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  และเมื่อได้รับแจ้งผลชี้ขาดแล้ว

  ยังไม่เป็นที่พอใจก็มีสิทธินำเรื่องฟ้องร้องต่อศาลได้ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบคำชี้ขาด

  3. ภาษีป้าย 

            “ภาษีป้าย  หมายถึง  ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

                                                                                                /ผู้มีหน้าที่เสีย................

  -9-

  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย

            1. เจ้าของป้าย

            2. ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีเสียภาษีป้าย  ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ตามลำดับ

  ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

            1. เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี

            2. ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหม่ภายใน  15  วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายแล้วแต่กรณี

            3. ในกรณีที่มีการโอนย้าย (เปลี่ยนเจ้าของ)  ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ประเมินของเทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับโอน

  หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีป้าย

            1. กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ได้แก่  สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน

  2. สำเนาหนังสือรับรองสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

  3. รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย (ถ้ามี)

  4. สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย

  5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอำนาจ)

            2. กรณีป้ายรายเก่า  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย

  ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย         

            1. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมหลักฐาน

            2. พนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบ  ตรวจเอกสารและแบบแสดงรายการภาษีป้าย  พร้อมทั้งแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายทราบว่าจะต้องเสียภาษีป้ายเป็นจำนวนเงินเท่าใด

            3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องชำระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม

                                                                                             /อัตราภาษีป้าย....................

  -10-

  อัตราภาษีป้าย  (ต่อ 500  ตารางเซนติเมตร)

            1. ป้ายอักษรไทยล้วน  ให้คิดอัตรา  3  บาท

            2. ป้ายอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท

            3. ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา  40  บาท

                     ก. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย

                     ข. ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

            4. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย  ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม  1,2,3  แล้วแต่กรณี  และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น

            5. ป้ายใดเสียต่ำกว่า 200 บาทให้เสีย 200 บาท

            6. กรณีป้ายที่ติดตั้งปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน

                     - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน  มกราคม มีนาคม  คิดภาษี  100 %

                     - งวดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือน  เมษายน – มิถุนายน  คิดภาษี  75 %

                     - งวดที่ 3 เริ่มตั้งแต่เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  คิดภาษี  50 %

                     - งวดที่ 4 เริ่มตั้งแต่เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  คิดภาษี  25 %

  เงินเพิ่ม

            1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ  10  ของค่าภาษีป้ายเว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี

            2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง  ทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดลงให้เสียเงินเพิ่ม

  ร้อยละ  10  ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อน เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน

            3. ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้ายเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือนทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มตามข้อ 1 และ ข้อ 2 มาคำนวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย

  บทกำหนดโทษ

            1. ผู้ใดแจ้งข้อความ ถ้อยคำ ตอบคำถามอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือ ปรับตั้งแต่  5,000  บาท  ถึง  50,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท

   

                                                                                               /3. ผู้ใดไม่แจ้ง.................

  -11-

   

            3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท

            4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกำหนดเวลาอันสมควรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง  20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

  การอุทธรณ์ / การขอคืนภาษี

            1. เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย  โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน  30 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งประเมิน ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันรับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

            2. ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได้โดยยื่นคำร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                               /แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บ..............


  -12-

  แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

  -----------------------------------------

  แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม

  ก. ขั้นเตรียมการ

            1. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)                กันยายน

            2. สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ                                                                                   ตุลาคม

            3. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี                                                                            พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

            4. จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและ                                ธันวาคม

                ควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า

  ข. ขั้นดำเนินการจัดเก็บ

            1. รับแบบแสดงรายการที่ดิน  (ภ.บ.ท.5)  และตรวจสอบความถูกต้อง                                                 มกราคม

            2. ประเมินค่าภาษี  และแจ้งผลการประเมิน  (ภ.บ.ท.9)                                                                มกราคม – เมษายน

            กรณีปกติ

                     - รับชำระภาษีทันทีในวันยื่นแบบ                                                                               มกราคม

                     - รับชำระภาษีภายในกำหนดเวลา                                                                              มกราคม – เมษายน

            กรณีพิเศษ

            1. ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด                                                                                           พฤษภาคม – ธันวาคม

                     - รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม

            2. ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  (กรณีครบรอบปีการประเมินใหม่)                          

                     - รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่                                                                   มกราคม – เมษายน

                     - ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่                                                             กุมภาพันธ์ – มิถุนายน

                     - ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ                                                                                มีนาคม – กรกฎาคม

                     - รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                                      มีนาคม – กันยายน

                                                                                                                                                                                      /ค. ขั้นประเมินผล...................

   

  -13-

   

  ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ

                     1. เมื่อใกล้ครบกำหนดเวลาชำระภาษีให้จัดหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีพร้อมแจ้งให้ทราบ

                     เรื่องเงินเพิ่ม                                                                                                      เมษายน – กรกฎาคม

                          ครั้งที่  1                                                                                                    พฤษภาคม

                          ครั้งที่  2                                                                                                    มิถุนายน

                          ครั้งที่  3                                                                                                    กรกฎาคม

                     2. รับชำระเงินเพิ่ม                                                                                               พฤษภาคม – ธันวาคม

   

   

  ***********************************************

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -14-

   

  แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

   

   

  วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ

  การดำเนินการ (กรณีมีการประเมินใหม่ 2561-2564)

  เป้าหมาย

  ตุลาคม 2560

   

  พฤศจิกายน ธันวาคม 2560

   

   

  มกราคม เมษายน 2561

   

   

   

   

  พฤษภาคม 2561

   

  มิถุนายน 2561

  กรกฎาคม 2561

  สิงหาคม 2561

  กันยายน 2561

  - ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ

  - สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ

  - ประกาศแจ้งเจ้าของที่ดินเพื่อมายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)

  - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

  - ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า

  - รับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และตรวจสอบความถูกต้อง เสนอต่อเจ้าพนักงานประเมินเพื่อประเมินภาษีบำรุงท้องที่

  - ติดประกาศการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.10) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าก้อน และ

    ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

  - รับชำระภาษี (ภายในกำหนดเวลา)/ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่

  - สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปีปัจจุบันและปีที่ค้าง

  - มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 1/รับชำระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด

  - มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 2/รับชำระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด

  - มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 3/รับชำระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด

  - ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชำระภาษี

  - รายงานผลการจัดเก็บภาษี

   

  รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1-3 %

   

   

   

  -15-

   

  แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

   

   

  ลำดับ

  กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

  ระยะเวลาการปฏิบัติการ

  หมายเหตุ

  ต.ค.

  พ.ย.

  ธ.ค.

  ม.ค.

  ก.พ.

  มี.ค.

  เม.ย.

  พ.ค.

  มิ.ย.

  ก.ค.

  ส.ค.

  ก.ย.

  1

  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ภาษีปีงบประมาณ/สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  รับชำระค่าภาษี (ชำระภายในเวลาที่กำหนด)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปีปัจจุบันและปีค้าง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

  รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

  มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี (3 ครั้ง)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

  ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

  รายงานผลการจัดเก็บ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -16-

  แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

  ----------------------------------------

  แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม

  ก.  ขั้นเตรียมการ

       1. ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี                                                             กันยายน 2560

                     ในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)

       2. สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ                                                                              ตุลาคม 2560

       3. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี                                                                       พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

       4. จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ                                                         ธันวาคม 2560

                     แสดงรายการทรัพย์สิน และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า

  ข.  ขั้นดำเนินการจัดเก็บ

       1. รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกต้อง                                          มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

       2. ประเมินค่ารายปีและกำหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการประเมินภาษี  (ภ.ร.ด.8)                            มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

       กรณีปกติ

       -  รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันที หรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)                                           มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

       กรณีพิเศษ

                 (1) ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)

  - รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                                      มีนาคม - กันยายน 2561

  (2) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี

                      1. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่                                                                  มกราคม - พฤษภาคม 2561

                      2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่                                                            กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561

                      3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ                                                                              มีนาคม - กรกฎาคม 2561

                      4. รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                                     มีนาคม - กันยายน 2561

                      5.ปฏิบัติตามคำสั่งศาล(กรณีนำคดีไปสู่ศาล)

   /ค. ขั้นประเมินผล.................

   

  -17-

   

            ค.   ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ

                      1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในกำหนดเวลา

                     - เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบ                                                           กุมภาพันธ์ 2561

                      (ภ.ร.ด.2) ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ

                     - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ)                                                         มีนาคม - พฤษภาคม 2561

                     เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ

                     - รับชำระภาษี                                                                                                   เมษายน - กันยายน 2561

                     - ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ                                                                มีนาคม - กันยายน 2561

  หมายเหตุ  ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีก ให้ดำเนินการตาม ม.48 (ข)

                      2. ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษี

                      - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี                                  

                               ครั้งที่  1                                                                                                พฤษภาคม 2561

                               ครั้งที่  2                                                                                                มิถุนายน 2561  (ดำเนินการให้สอดคล้อง

                                                                                                                                        กับการแจ้งผลการประเมินภาษี)

  ครั้งที่  3                                                                                                กรกฎาคม 2561   

                      - รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                                      พฤษภาคม - กันยายน 2561

                      - ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขาย                                                            ตุลาคม 2561  เป็นต้นไป

                        ทอดตลาดทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษี

   

  --------------------------------------------------------------------

   

   

   

   

   

  -18-

   

  แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

   

   

  วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ

  การดำเนินการ

  เป้าหมาย

  ตุลาคม 2560

   

  พฤศจิกายน ธันวาคม 2560

   

   

  มกราคม กุมภาพันธ์ 2561

   

   

  มกราคม เมษายน 2561

   

  พฤษภาคม 2561

  มิถุนายน 2561

  กรกฎาคม 2561

  สิงหาคม 2561

  กันยายน 2561

  - ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ

  - สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ

  - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

  - ออกพื้นที่สำรวจโรงเรือนที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี

  - จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า

  - รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)  และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและกำหนดค่าภาษี

  - ออกหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

  - รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันทีหรือชำระในกำหนดเวลา) / เงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด

  - สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปีปัจจุบัน

  - มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 1/รับชำระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด

  - มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 2/รับชำระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด

  - มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 3/รับชำระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด

  - ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชำระภาษี

  - รายงานผลการจัดเก็บภาษี

   

  รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1-3 %

   

   

   

   

   

   

  -19-

  แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

   

  ลำดับ

  กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

  ระยะเวลาการปฏิบัติการ

  หมายเหตุ

  ต.ค.

  พ.ย.

  ธ.ค.

  ม.ค.

  ก.พ.

  มี.ค.

  เม.ย.

  พ.ค.

  มิ.ย.

  ก.ค.

  ส.ค.

  ก.ย.

  1

  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ภาษีปีงบประมาณ/สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยื่นแบบ ภ.ร.ด.2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต้อง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  ประเมินค่ารายปีและกำหนดค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน ภ.ร.ด.8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

  รับชำระภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกำหนด (2 ครั้ง)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

  สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปีปัจจุบัน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

  รับชำระภาษี  กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา

  (มีเงินเพิ่ม)

   

   

   

   

   

   

   

  10

  ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชำระภาษี

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

  ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12

  รายงานผลการจัดเก็บ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -20-

   

  แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

  -----------------------------------------------

  แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม

  ก.ขั้นเตรียมการ

            1. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ                                                 กันยายน 2560

     (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)

            2. สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ                                                                                   ตุลาคม 2560

            3. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี                                                                            พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561

            4. จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)                            ธันวาคม 2560

  ข.ขั้นดำเนินการจัดเก็บ

            1. กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม

                - รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง                                                                        มกราคม - มีนาคม 2561

                - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน(ภ.ป.3)                                                          มกราคม - มีนาคม 2561

            2. กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม                                                                                          

                - รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง                                                                        เมษายน - ธันวาคม 2561

                - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3)                                                         เมษายน - ธันวาคม 2561 

            3. การชำระค่าภาษี

            กรณีปกติ

                - รับชำระภาษี  (ชำระในวันยื่นแบบหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)                                            มกราคม - มีนาคม 2561

            กรณีพิเศษ                                                                                                                

            (1) ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)

                 - รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                                           เมษายน - กันยายน 2561

        

   /(2) ผู้ประเมิน..............

  -21-

            (2) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี

                1. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่(แบบ ภ.ป.4)                                                         กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561

                2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่                                                                 กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561

                3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5)                                                                    มีนาคม - กรกฎาคม 2561

                4. รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                                          เมษายน - กันยายน 2561

                5. ปฏิบัติตามคำสั่งศาล (กรณีนำคดีไปสู่ศาล)

  หมายเหตุ  กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม   การยื่นแบบการประเมิน  การชำระค่าภาษีและการอุทธรณ์ให้ปฏิบัติ

                ให้ปฏิบัติระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม  2560

  ค.ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ

            1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ป.1) ภายในกำหนดเวลา

  - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ                                                                            มีนาคม 2561

                        (เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบ)

  -มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา

  ครั้งที่  1                                                                                                เมษายน 2561

  ครั้งที่ 2                                                                                                 พฤษภาคม 2561

                      - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ                         เมษายน - กรกฎาคม 2561

                      - รับชำระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา 25                                                                     เมษายน - กันยายน 2561

            2. ยื่นแบบ ภ.ป.1 แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษีภายในกำหนดเวลา

                      - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี

                               ครั้งที่  1                                                                                                พฤษภาคม 2561

                               ครั้งที่  2                                                                                                มิถุนายน 2561

                               ครั้งที่  3                                                                                                กรกฎาคม 2561

                      - รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                                      พฤษภาคม - กันยายน 2561

                      - ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี(ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษี    ตุลาคมเป็นต้นไป

  -----------------------------------------------

   

  -22-

   

  แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

   

   

  วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ

  การดำเนินการ

  เป้าหมาย

  ตุลาคม 2560

   

  พฤศจิกายน ธันวาคม 2560

   

   

  มกราคม เมษายน 2561

   

   

  พฤษภาคม 2561

   

  มิถุนายน 2561

  กรกฎาคม 2561

  สิงหาคม 2561

  กันยายน 2561

  - ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ

  - สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ

  - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

  - ออกพื้นที่สำรวจป้ายที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี

  - จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า

  - รับแบบ ภ.ป.1  และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและกำหนดค่าภาษี

  - แจ้งผลการประเมิน ภ.ป.3

  - รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันทีหรือชำระในกำหนดเวลา)

  - สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปีปัจจุบัน

  - มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 1/รับชำระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด

  - มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 2/รับชำระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด

  - มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างชำระภาษีครั้งที่ 3/รับชำระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกำหนด

  - ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชำระภาษี

  - รายงานผลการจัดเก็บภาษี

   

  รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1-3 %

   

   

   

   

   

   

   

  -23-

   

  แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

   

  ลำดับ

  กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

  ระยะเวลาการปฏิบัติการ

  หมายเหตุ

  ต.ค.

  พ.ย.

  ธ.ค.

  ม.ค.

  ก.พ.

  มี.ค.

  เม.ย.

  พ.ค.

  มิ.ย.

  ก.ค.

  ส.ค.

  ก.ย.

  1

  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ภาษีปีงบประมาณ/สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยื่นแบบ ภ.ป.1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต้อง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน ภ.ป.3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

  รับชำระภาษี (ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกำหนด (2 ครั้ง)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

  ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชำระภาษี

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

  รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา

   

   

   

   

   

   

   

  10

  สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปีปัจจุบัน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

  รายงานผลการจัดเก็บ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -24-

   

  แผนปฏิบัติการในการเร่งรัดผู้ค้างชำระภาษี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

   

  เดือน

  การดำเนินการ

  หมายเหตุ

  พฤษภาคม

   

  พฤษภาคม

  มิถุนายน

  กรกฎาคม

  สิงหาคม

   

  กันยายน

  แยกแยะข้อมูลและเก็บข้อมูลลูกหนี้และสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้

  วิเคราะห์ลูกหนี้  กำหนดแผน  และวางแผนในการติดตาม

  ลูกหนี้ปีปัจจุบัน  มีหนังสือติดตามทวงถาม  ครั้งที่  1

  ลูกหนี้ปีปัจจุบัน  มีหนังสือติดตามทวงถาม  ครั้งที่  2

  ลูกหนี้ปีปัจจุบัน  มีหนังสือติดตามทวงถาม  ครั้งที่  3

  ลงพื้นที่ติดตาม/บริการเก็บภาษีถึงบ้าน

  ลูกหนี้ ปีที่  2 – ปีที่  10  มีหนังสือเร่งรัดให้ชำระภาษี

  ลูกหนี้ที่มีอายุเกิน  10  ปี  จะต้องสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานการเร่งรัดและทำการขออนุมัติจำหน่ายหนี้สูญ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -25-

   

  แผนปฏิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

   

  แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม

  ก.  ขั้นเตรียมการ

  - ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                               ตุลาคม  2560

                      - สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ                                                                           พฤศจิกายน  2560

                     - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี                                                                    ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561

  - จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ชำระค่าธรรมเนียมทราบล่วงหน้า                                                          ธันวาคม 2560

  ข. ขั้นดำเนินการ

  -  จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลท่าก้อน                                            มกราคม – กันยายน  2561

  ค.  ขั้นประเมินผล

                      -  จัดทำทะเบียนคุมผู้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                                             มกราคม – กันยายน  2561

   

                                                                                

  ......................................................................

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -26-

   

  แผนปฏิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

   

   

  แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

            -  ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  และจัดเตรียมใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

            -  จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

            -  ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

            -  จัดทำทะเบียนคุมและรายงานผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

   

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง

            -  ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  จำนวนเงินที่ได้รับ  พร้อมเอกสารประกอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

   

   

  ...............................................................

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -27-

   

  แผนปฏิบัติการจัดเก็บค่าน้ำประปา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

   

   

  ลำดับที่

  กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

  ระยะเวลาปฏิบัติงาน

  หมายเหตุ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ

  รับแบบคำขออนุญาตใช้น้ำประปา

  จดมิเตอร์มาตรวัดน้ำ

  รับชำระค่าน้ำประปา

  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระค่าน้ำประปา

  จัดทำทะเบียนคุมผู้ชำระค่าน้ำประปา

   

  วันที่  20 – 25  ของทุกเดือน

  วันที่  1 – 30  ของทุกเดือน

  วันที่  25  ของทุกเดือน

  วันที่  5  ของทุกเดือน

  ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้

  วันที่  6 – 10  ของทุกเดือน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -28-

   

  แผนปฏิบัติการจัดเก็บค่าน้ำประปา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

   

   

  แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

                      -  ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระค่าน้ำประปา และจัดเตรียมใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา

                      -  จัดเก็บค่าน้ำประปา

                      -  ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา

                      -  จัดทำทะเบียนคุมและรายงานผลการจัดเก็บค่าน้ำประปา

   

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง

                      -  ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา  จำนวนเงินที่ได้รับ  พร้อมเอกสารประกอบ

   

   

  ...................................................................

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -29-

   

  แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

   

   

  ลำดับที่

  ประจำเดือน

  วัน เวลา และสถานที่การให้บริการจัดเก็บรายได้

  1

  ตุลาคม

  เตรียมสำรวจผู้เสียภาษีประเภทต่างๆ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ รายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทต่างๆ เพื่อไว้ทำ

  การจัดเก็บภาษีในปี 2561

  2

  พฤศจิกายน

  3

  ธันวาคม

  ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าก้อน และประชาสัมพันธ์นอกสถานที่

  4

  มกราคม

  รับชำระภาษีที่เทศบาลตำบลท่าก้อน และออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่

  5

  กุมภาพันธ์

  รับชำระภาษีที่เทศบาลตำบลท่าก้อน และออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่

  6

  มีนาคม

  รับชำระภาษีที่เทศบาลตำบลท่าก้อน และออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่

  7

  เมษายน

  รับชำระภาษีที่เทศบาลตำบลท่าก้อน  และออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่

  8

  พฤษภาคม

  รับชำระภาษีที่เทศบาลตำบลท่าก้อน/ออกจดหมายเตือนผู้ที่ค้างชำระภาษี ครั้งที่ 1

  9

  มิถุนายน

  รับชำระภาษีที่เทศบาลตำบลท่าก้อน/ออกจดหมายเตือนผู้ที่ค้างชำระภาษี ครั้งที่ 2

  10

  กรกฎาคม

  รับชำระภาษีที่เทศบาลตำบลท่าก้อน/ออกจดหมายเตือนผู้ที่ค้างชำระภาษี ครั้งที่ 3

  11

  สิงหาคม

  รับชำระภาษีที่เทศบาลตำบลท่าก้อนและออกไปพบผู้ค้างชำระภาษี

  12

  กันยายน

  รับชำระภาษีที่เทศบาลตำบลท่าก้อนและสำรวจผู้ค้างชำระภาษี/รายงานการจัดเก็บภาษี

   


  -30-

   

  แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

  ------------------------------------------------

   

   

  แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

            1. สำรวจ  เตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ

              2. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ

              3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี

              4. ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า

              5. รับแบบ ภ.บ.ท.5 (ลงทะเบียน)

              6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น

              7. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.บ.ท.5

              8. รับชำระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจำวัน

              9. รับคำร้องอุทธรณ์ (ลงทะเบียนรับ)

              10. สำรวจผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด

              11. ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

              1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ และเอกสารประกอบ

              2. แจ้งผลการประเมินตามแบบ (ลงทะเบียน)

              3. รับชำระภาษีบำรุงท้องที่

              4. ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี

              5. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี

  ปลัดเทศบาลตำบล

              1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.บ.ท.5

              2. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ

              3. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบภายในกำหนด

              4. ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชำระภาษีภายในกำหนด

              5. ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้

              6. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพื่อดำเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด

              7. ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ

  นายกเทศมนตรี

              1. พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ภาษี  พิจารณาการประเมินใหม่)

              2. ลงมติชี้ขาดตามคำร้องและแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ

              3. มอบอำนาจแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด

              4. มีคำสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

  -31-

   

  แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

  -----------------------------------------

   

   

  แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

            1. สำรวจ  เตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ

            2. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ

            3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี

            4. ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า

            5. รับแบบ ภ.ร.ด.2  (ลงทะเบียน)

            6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น

            7. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด.2

            8. รับชำระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจำวัน

            9. รับคำร้องอุทธรณ์ ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนรับ)

            10. สำรวจผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกำหนด

            11. ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

            1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบ ภ.ร.ด.2  และเอกสารประกอบ

            2. แจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 (ลงทะเบียน)

            4. ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี

            5. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

            1. สำรวจโรงเรือนและที่ดิน

  ปลัดเทศบาลตำบล

            1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด.2

            2. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ

            3. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในกำหนด

            4. ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชำระภาษีภายในกำหนด

            5. ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้

            6. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพื่อดำเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด

            7. ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ

   

   

  -32-

   

   

  นายกเทศมนตรี

            1. พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ภาษี  พิจารณาการประเมินใหม่)

            2. ลงมติชี้ขาดตามคำร้องและแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ

            3. มอบอำนาจแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด

            4. มีคำสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

   

   

   

   

                                                  (ลงชื่อ)         สุริยา  สุวรรณจันทร์         ผู้เขียนแผน

                                                               (นางสุริยา  สุวรรณจันทร์)

                                                         เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

   

   

                                                  (ลงชื่อ)          พรศรี  ตงแก้ว               ผู้เสนอแผน

                                                                 (นางพรศรี  ตงแก้ว)

                                                                ผู้อำนวยการกองคลัง

   

   

                                                  (ลงชื่อ)        วิทยา  พรมกาวงศ์            ผู้ตรวจแผน

                                                               (นายวิทยา  พรมกาวงศ์)

                                                              ปลัดเทศบาลตำบลท่าก้อน

   

   

                                                  (ลงชื่อ)          ลัดดา  พละไกร             ผู้อนุมัติแผน

                                                                 (นางลัดดา  พละไกร)

                                                             นายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน

   

   

   

     เข้าชม : 220


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
        ประชาสัมพันธ์
        ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
       
        ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong