[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตุที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการเงิน ประจำเดือน ก.พ. 2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 54.226.175.101
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  34 ip
  เมื่อวาน
  22 ip
  เดือนนี้
  638 ip
  เดือนที่แล้ว
  557 ip
  ปีนี้
  2490 ip
  ทั้งหมด
  33258 ip    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลท่าก้อน ประจำปี 2560
  (การทำดอกไม้จันทร์) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าก้อน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เทศบาลตำบลท่าก้อน
  นายก ข้าราชการ พนักงานร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ สองข้างทาง ถนนอากาศ - เซกา ช่วงเทศบาลตำบลท่าก้อน - สะพานแม่น้ำสงคราม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
  กองอำนวยการรักษาความมัั่นคงภายใน ภาค 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร นำโดยท่าน ธาราพันธ์ มหาศิริพันธ์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะวิทยากร ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าก้อน จัดอบรมโครงการ "คนไทยหัวใจเดียวกัน" โดยมีท่านวิทยา พรมกาวง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าก้อน นำโดยนางลัดดา พละไกร นายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน
  ประกาศเจตจำนงร่วมกันต่อต้านการทุจริต คอรับป์ชั่นทุกรูปแบบและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ในเขตพื้นที่ตำบลท่าก้อน
  ให้ผู้ประกอบกิจารร้านค้าเพื่อการพาาก้อน ณิชย์ภายในเขตตำบลท่าก้อน ขอยื่นจดทะเบียนพาณิชย์กับเจ้าหน้าที่นายทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรของเทศบาลตำบลท่าก้อน
  ขอให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าก้อน ติดต่อขอรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหว
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
  เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สรุปผลการจัดเก็บรายได้
  เทศบาลตำบลท่าก้อนขอสรุปผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อนขอประกาศใช้แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ปลูกต้นไม้โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
  ร่วมปลูกต้นไม้ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ
  เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าก้อน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ฺฺBig Claening เทศบาลตำบลท่าก้อน
  ฺฺBig Claening เทศบาลตำบลท่าก้อน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการธนาคารขยะของเทศบาลตำบลท่าก้อน
  โครงการธนาคารขยะของเทศบาลตำบลท่าก้อน ออกรับซื้อขยะประจำเดือน ชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมาก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 23-29 กุมภาพันธ์
  ประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 23-29 กุมภาพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลท่าก่อน
  กีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลท่าก่อน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แห่เทียนเข้าพรรษาวันที่ 10 กรกฎาคม เวลา 14.oo น งานกองการศึกษา
  กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาวันที่ 10 กรกฎาคม เวลา 14.oo น งานกองการศึกษา (เบื้องหลังการเตรียมงาน)

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
  << 1 2 3 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong