[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์ /คำขวัญ /พันธกิจ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งบแสดงฐานะการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
รายงานการประชุมประจำปี 2562
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ต.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ย.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ธ.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ม.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.พ.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มี.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มิ.ย.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ส.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ย.2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 •   ip ของคุณ คือ 18.208.132.33
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  138 ip
  เมื่อวาน
  68 ip
  เดือนนี้
  1720 ip
  เดือนที่แล้ว
  1351 ip
  ปีนี้
  8242 ip
  ทั้งหมด
  54197 ip    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2562
  กำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียวและธนาคารต้นกล้า
  เทศบาลตำบลท่าก้อนร่วมกับผู้นำชุมชนสมาชิกสภาท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปร่วมกันปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  คำสั่งเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เทศบาลตำบลท่าก้อน
  ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
  งานการเงินและบัญชี
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
  เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน เป็นเทศบาลตำบลท่าก้อน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าก้อน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เทศบาลตำบลท่าก้อน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีประงบประมาณ พ.ศ.2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าก้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน ต.ค.61(ระหว่างเดือน ต.ค.60 ถึง มี.ค.61)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน เม.ย.61(ระหว่างเดือน ต.ค.60 ถึง มี.ค.61)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2/2561)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  การให้บริการ Wifi ฟรี

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
  << 1 2 3 4 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong