[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตุที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- งบการเงินประจำเดือน พ.ย. 2560
- งบการเงินประจำเดือน ธ.ค. 2560
- งบการเงินประจำเดือน ม.ค. 2561
- งบการเงินประจำเดือน ก.พ. 2561
- งบการเงินประจำเดือน มี.ค. 2561
- งบการเงินประจำเดือน เม.ย. 2561
- งบการเงินประจำเดือน พ.ค. 2561
- งบการเงินประจำเดือน มิ.ย. 2561
- งบการเงินประจำเดือน ก.ค. 2561
- งบการเงินประจำเดือน ส.ค. 2561
- งบการเงินประจำเดือน ก.ย. 2561

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 54.226.209.201
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  79 ip
  เมื่อวาน
  51 ip
  เดือนนี้
  616 ip
  เดือนที่แล้ว
  982 ip
  ปีนี้
  8719 ip
  ทั้งหมด
  29359 ip    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  เทศบาลตำบลท่าก้อนขอสรุปผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  ประกาศใช้แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีใให้ปฏิบัติราชการแทน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบสำหรับพนักงานจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าก้อนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรของเทศบาลตำบลท่าก้อน ประจำปี พ.ศ. 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สรุปผลการจัดเก็บรายได้
  เทศบาลตำบลท่าก้อนขอสรุปผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างที่ปฎิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทสบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลท่าก้อน ประจำปี 2560
  (การทำดอกไม้จันทร์) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าก้อน

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
  << 1 2 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong