[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตุที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- งบแสดงฐานะการเงิน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ต.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ย.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ธ.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ม.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.พ.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มี.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ค.2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 •   ip ของคุณ คือ 18.232.99.123
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  71 ip
  เมื่อวาน
  46 ip
  เดือนนี้
  983 ip
  เดือนที่แล้ว
  1826 ip
  ปีนี้
  7410 ip
  ทั้งหมด
  38178 ip    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน ต.ค.61(ระหว่างเดือน ต.ค.60 ถึง มี.ค.61)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน เม.ย.61(ระหว่างเดือน ต.ค.60 ถึง มี.ค.61)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2/2561)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  การให้บริการ Wifi ฟรี
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรของเทศบาลตำบลท่าก้อน ประจำปี พ.ศ. 2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  เทศบาลตำบลท่าก้อนขอสรุปผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  ประกาศใช้แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีใให้ปฏิบัติราชการแทน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบสำหรับพนักงานจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าก้อนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีอากรของเทศบาลตำบลท่าก้อน ประจำปี พ.ศ. 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สรุปผลการจัดเก็บรายได้
  เทศบาลตำบลท่าก้อนขอสรุปผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
  << 1 2 3 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong