[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์ /คำขวัญ /พันธกิจ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม
งบแสดงฐานะการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
รายงานการประชุมประจำปี 2562
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 •   ip ของคุณ คือ 18.204.55.168
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  102 ip
  เมื่อวาน
  69 ip
  เดือนนี้
  246 ip
  เดือนที่แล้ว
  2528 ip
  ปีนี้
  12752 ip
  ทั้งหมด
  58707 ip    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานประเพณีแข่งเรือ
  งานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาประจำปีงบประมาณ 2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2562
  กำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียวและธนาคารต้นกล้า
  เทศบาลตำบลท่าก้อนร่วมกับผู้นำชุมชนสมาชิกสภาท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปร่วมกันปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  คำสั่งเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เทศบาลตำบลท่าก้อน
  ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
  งานการเงินและบัญชี
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
  เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน เป็นเทศบาลตำบลท่าก้อน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าก้อน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เทศบาลตำบลท่าก้อน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีประงบประมาณ พ.ศ.2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าก้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน ต.ค.61(ระหว่างเดือน ต.ค.60 ถึง มี.ค.61)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน เม.ย.61(ระหว่างเดือน ต.ค.60 ถึง มี.ค.61)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน
  เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2/2561)

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
  << 1 2 3 4 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong