[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตุที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์ คำขวัญ พันธกิจ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- งบแสดงฐานะการเงิน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ต.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ย.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ธ.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ม.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.พ.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มี.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มิ.ย.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ส.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ย.2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 •   ip ของคุณ คือ 3.94.129.211
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  76 ip
  เมื่อวาน
  92 ip
  เดือนนี้
  730 ip
  เดือนที่แล้ว
  1091 ip
  ปีนี้
  14048 ip
  ทั้งหมด
  44816 ip
  - แผน 4 ปี

  บทนำ

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2548 กำหนดใหองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการวางแผนพัฒนา โดยจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี (..2560-2562) โดยใหสอดคล้องกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น

  1.         ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

  แผนพัฒนาสามปี คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนขั้นก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวน และปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

  แผนพัฒนาสามปี (.. 2560 – 2562) ของเทศบาลตำบลท่าก้อน  เป็นแผนพัฒนาที่ได้ทบทวน ปรับปรุง โดยการกำหนดรายละเอียดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการใหม่ที่ได้จัดลำดับความสำคัญและความต้องการเร่งด่วนจากการประชาคมหมู่บ้านที่เป็นความต้องการของประชาชนและการพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าก้อนเกิดประโยชน์สูงสุด

   

  2.  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

  (1)  เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อน  ในระยะสามปี                  (.. 2560 – 2562)

  (2)  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา

  (3) เพื่อกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการที่จะจัดทำเพื่อพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปี            (.. 2560 – 2562)

  (4)  เพื่อเป็นเครื่องมือที่คณะผู้บริหารใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

  (5)  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำเทศบัญญัติตำบล

  (6)  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิ่น

   

  3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

   (1)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมหมู่บ้านและชุมชน โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

  (2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

  (3)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

  (4)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

  ในการจัดทำแผนพัฒนาสาม(.. 2560 – 2562) ของเทศบาลตำบลท่าก้อน ได้ดำเนินการโดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่บ้าน ประชาคมตำบล ตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐหรือองค์กรเอกชนต่างๆ ได้มีการระดมความคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบลให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

   

  4.  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

            การจัดทาแผนพัฒนาสามปีถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลตำบลท่าก้อน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด ดังต่อไปนี้

  1. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectivs) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ การกำหนดจุดมุ่งหมาย จึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผนถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทาง มุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

  2. ประหยัด (Economical opration) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดำเนินการมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร

  3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction Of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

  4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis Of Control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุม เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการคู่กัน อาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ถ้าไม่มีการวางแผน ก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่า แผนฯกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

  5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity)

  การวางแผน เป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทำงานด้านการวางแผน ทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กร และเป็นการสร้างทัศนคติ การมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร

  6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation)   ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทางานของผู้บริหาร  และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่า องค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสาหรับผู้บริหารในอนาคต

  7. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Stregth) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  8. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทำให้กิจกรรมต่างๆขององค์กร และเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบลท่าก้อน อีกส่วนหนึ่งสามารถนำไปเป็นการบริหารจัดการข้อมูลตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กร ชุมชน  ทำให้เห็นความเชื่อมโยงการทั้ง 4 องค์กรหลัก คือ ภาครัฐ ประชาชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของตำบลท่าก้อน ดังนี้

   

  1.  ข้อมูลทั่วไป 

  1.1  ประวัติความเป็นมา

            สภาตำบลท่าก้อน  ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540 เดิมมีหมู่บ้าน  จำนวน  หมู่บ้าน  ต่อมาได้แบ่งแยกบ้านท่าก้อน  หมู่ที่ 
  เป็นบ้านท่าก้อน  หมู่ที่ 
  และเมื่อปี  พ.ศ.  2543  ได้แบ่งแยกบ้านท่าควายหมู่ที่ 2 เป็นบ้านท่าควาย     หมู่ที่   ปัจจุบันมีพื้นที่การปกครองจำนวน  8  หมู่บ้าน และปี พ.ศ. 2556 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน เป็นเทศบาลตำบลท่าก้อน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  เป็นเทศบาลตำบลท่าก้อน  ลงวันที่ 5 สิงหาคม  2556  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  6 กันยายน  2556 เป็นต้นไป

  1.2  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

            สำนักงานเทศบาลตำบลท่าก้อน  ตั้งอยู่หมู่ที่  1 บ้านท่าก้อน  ตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  ระยะห่างจากอำเภออากาศอำนวย    25  กิโลเมตร

            ทิศเหนือ          จรดกับเขต เทศบาลตำบลซาง      อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

  ทิศใต้             จรดกับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี  อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

  ทิศตะวันออก     จรดกับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

            ทิศตะวันตก      จรดกับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม  อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

  1.3  พื้นที่        พื้นที่เทศบาลตำบลท่าก้อนโดยประมาณ  39,375  ไร่  หรือประมาณ  63  ตารางกิโลเมตร

   

  1.4  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป

            ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับดอน  บางพื้นที่เป็นที่ราบสูง     

  1.5  เขตการปกครองและจำนวนประชากร

            ในเทศบาลตำบลท่าก้อนมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้
           

   

  ตารางที่  1  ตารางแสดงจำนวนประชากร

  ลำดับ

  บ้าน

  หมู่ที่

  ไร่

  ตร.กม.

  ครัวเรือน

  ชาย

  หญิง

  รวม

  1

  ท่าก้อน

  1

      4,896

  7.83

  233

  383

  405

  788

  2

  ท่าควาย

  2

      6,265

  10.01

  195

  366

  382

  748

  3

  นาหวาย

  3

      3,804

  6.08

  150

  314

  292

  606

  4

  ดอนแดง

  4

      5,909

  9.45

  292

  596

  617

  1,213

  5

  ดอนปอ

  5

      2,096

  3.35

  117

  206

  192

  398

  6

  โพนก่อ

  6

      6,479

  10.36

  176

  368

  326

  694

  7

  ท่าควาย

  7

       ,204

  8.32

  170

  342

  328

  670

  8

  ท่าก้อน

  8

      4,722

  7.55

  187

  365

  375

  740

  รวม

    39,375

  62.95

  1,520

  2,940

  2,917

       5,857

   ที่มา / ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร   ณ  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2559

  2.  สภาพทางเศรษฐกิจ

            1.  อาชีพ

            การประกอบอาชีพหลักของประชากรในเขตเทศบาลตำบลท่าก้อน  ส่วนใหญ่ร้อยละ  67.86  ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  เช่น  ปลูกข้าว  ปลูกแตงโม  ทำนาปรัง  การเลี้ยงสัตว์  การทำไร่  และการประมงน้ำจืด  และการประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ2.4   รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 16.58  บางส่วนมีการอพยพแรงงานไปรับจ้างต่างท้องที่ในตัวเมืองใหญ่ ๆ  อาชีพเสริมคือเย็บผ้า  เย็บมุ้งและทอเสื่อกก  พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่  คือ  ข้าวเหนียว  ข้าวจ้าว (ข้อมูลจาก TCNAP ตำบลท่าก้อน ปี 2559)

           

  2. กลุ่มอาชีพ/กลุ่มทางเศรษฐกิจ

  -  กลุ่มสตรีพัฒนา                   จำนวน  8  กลุ่ม          -  กลุ่มกองทุนเงินล้าน    จำนวน  8  กลุ่ม

  -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต      จำนวน  8  กลุ่ม          -  กลุ่มอาชีพ               จำนวน  15  กลุ่ม

   

  3. การประกอบธุรกิจ

  -  ปั้มน้ำมันหัวจ่าย                  จำนวน  1   แห่ง  

  -  ปั้มหลอด                          จำนวน  แห่ง 

  - โรงสี                                จำนวน  20  แห่ง

  - ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ            จำนวน 10 แห่ง

   

  ตารางแสดงรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในตำบลท่าก้อน          (ข้อมูลจากพัฒนาชุมชนอำเภออากาศอำนวย) ที่มา  ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.)  ปี  2559

  3.  สภาพทางสังคม

            3.1  การศึกษา

            โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                    จำนวน  แห่ง

            โรงเรียนระดับประถมศึกษา                  จำนวน  แห่ง

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            จำนวน  แห่ง

           

  3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

            วัด   จำนวน  10  แห่ง             สำนักสงฆ์        จำนวน  แห่ง
   

  3.3  สาธารณสุข

            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก้อน             จำนวน  แห่ง

            (1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก้อน บ้านท่าก้อน

            นักวิชาการสาธารณสุข              จำนวน  คน            ชาย  1   คน     หญิง  -  คน

            พยาบาลวิชาชีพ                     จำนวน  คน            ชาย  -  คน      หญิง  1   คน

            เจ้าพนักงานสาธารณสุข            จำนวน  1 คน             ชาย  1  คน      หญิง  -  คน

            ลูกจ้างชั่วคราว                      จำนวน  2 คน             ชาย  1  คน      หญิง  1   คน

  (2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก้อน บ้านดอนปอ

            นักวิชาการสาธารณสุข              จำนวน  1  คน            ชาย  1  คน      หญิง  -  คน
            พยาบาลวิชาชีพ                     จำนวน  1  คน            ชาย  -  คน      หญิง  1  คน

            ลูกจ้างชั่วคราว                      จำนวน  1  คน            ชาย  -  คน      หญิง  1  คน

  (3)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก้อน บ้านดอนแดง

            นักวิชาการสาธารณสุข              จำนวน  2  คน            ชาย  1  คน      หญิง  1  คน

            พยาบาลวิชาชีพ                     จำนวน  1  คน            ชาย  -  คน      หญิง  1  คน

            เจ้าพนักงานสาธารณสุข            จำนวน  คน            ชาย  1  คน      หญิง  -  คน

            ลูกจ้างชั่วคราว                     จำนวน  คน            ชาย  1  คน      หญิง  1  คน

  3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จำนวน  1  แห่ง

                     จำนวนสมาชิก  อปพร.    จำนวน  124 คน                    ชาย  118  คน  หญิง  6  คน

            -  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด       จำนวน  แห่ง

                     จำนวนสมาชิก  กตส.      จำนวน  156  คน        

            -  หนึ่งตำบล  หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย(OTOS)     จำนวน  1  ทีม 

  จำนวนสมาชิก             จำนวน   10   คน

            -  หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่าก้อน(FR  ท่าก้อน)  จำนวน  ทีม

                     จำนวนสมาชิก             จำนวน  10 คน            ชาย  10 คน    

  4.  การบริการพื้นฐาน

            4.1  การคมนาคม

            หมู่ที่  บ้านท่าก้อน 

  ถนนคอนกรีต              8  สาย                     ระยะทาง    149       เมตร

  ถนนลูกรัง                  สาย                     ระยะทาง  2,150       เมตร

            ถนนดิน                    สาย                     ระยะทาง  1,500       เมตร

            หมู่ที่  บ้านท่าควาย 

  ถนนคอนกรีต              5  สาย                     ระยะทาง   929       เมตร

            ถนนลูกรัง                 7  สาย                     ระยะทาง   11,300     เมตร

            ถนนดิน                    5  สาย                     ระยะทาง   1,500      เมตร

            หมู่ที่  บ้านนาหวาย 

  ถนนคอนกรีต              10  สาย                   ระยะทาง  1,521         เมตร

            ถนนลูกรัง                  4  สาย                     ระยะทาง  800          เมตร

            ถนนดิน                     3  สาย                     ระยะทาง  2,500       เมตร

            หมู่ที่  บ้านดอนแดง 

  ถนนคอนกรีต              7  สาย                     ระยะทาง   1,359        เมตร

            ถนนลูกรัง                 5  สาย                     ระยะทาง   3,430        เมตร

            ถนนดิน                    2  สาย                     ระยะทาง   1,700        เมตร

  หมู่ที่  บ้านดอนปอ 

  ถนนคอนกรีต              2  สาย                     ระยะทาง  380          เมตร

            ถนนลูกรัง                  สาย                     ระยะทาง  2,400         เมตร

            ถนนดิน                    -  สาย                               ระยะทาง     -            เมตร

            หมู่ที่  บ้านโพนก่อ

  ถนนคอนกรีต              6  สาย                     ระยะทาง   2,022        เมตร

            ถนนลูกรัง                 12  สาย                   ระยะทาง   20,450       เมตร

            ถนนดิน                    -   สาย                    ระยะทาง   -              เมตร

  หมู่ที่  บ้านท่าควาย

  ถนนคอนกรีต              9  สาย                     ระยะทาง  4,283         เมตร

            ถนนลูกรัง                  10  สาย                   ระยะทาง  12,000        เมตร

            ถนนดิน                    4  สาย                     ระยะทาง  800           เมตร

  หมู่ที่  บ้านท่าก้อน 

  ถนนคอนกรีต              9  สาย                     ระยะทาง   3,300        เมตร

            ถนนลูกรัง                 5  สาย                     ระยะทาง   5,722        เมตร

            ถนนดิน                    3  สาย                     ระยะทาง   2,800        เมตร

  4.2  การโทรคมนาคม

                     -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                  จำนวน    1  แห่ง

                     -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                       จำนวน    7  ตู้

                     -  โทรศัพท์พื้นฐาน                           จำนวน     -  เครื่อง

  4.3  การไฟฟ้า

  มีระบบไฟฟ้าใช้ครบ  8  หมู่บ้าน  ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,504  ครัวเรือน

            4.4  ประปา

            มีระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน 8  แห่ง  จำนวนครัวเรือนที่ใช้   1,504  ครัวเรือน

            4.5  แหล่งน้ำธรรมชาติ

            ลำน้ำ  ห้วย                จำนวน  12  สาย

            1)  ห้วยซำค้า                        5)  ห้วยปุ่ง                          9)  ห้วยไฮ

            2)  ห้วยชุมเพ็ง                       6)  ห้วยปากบ่อควัน                10)  ห้วยหมากโง้ว

            3)  ห้วยบ้าน                         7)  ห้วยสายหนองผือ               11)  ห้วยแดง

            4)  ห้วยไห้                          8)  ห้วยอีจันทร์                     12)  ห้วยหลักวัว

            4.6  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

            -  อ่างเก็บน้ำห้วยหวายน้อย  พิกัด  48  QUE  856-705  ระวาง  57441  ความจุล้าน  ลบ.ม.                  เป็นทำนบดิน

            -  อ่างเก็บน้ำหนองผือ

            -  ฝายทดน้ำห้วยชุมเพ็ง พิกัด 48  QUE  879-661  ระวาง พื้นที่ 500  ไร่ ยาว 48 เมตร สูง  5 เมตร

            -  ฝายห้วยบ้านตอนบน

            -  ฝายน้ำล้นบ้านโพนก่อ

            -  บ่อน้ำตื้น                          จำนวน  36  แห่ง

            -  บ่อโยก                            จำนวน  63  แห่ง

            -  ถังเก็บน้ำ(ฝ.99)  จำนวน  /  แห่ง  (บ้านดอนปอ,โรงเรียนบ้านโพนก่อ)

            -  สระน้ำขนาด  100  ตารางวา  ขึ้นไป    จำนวน  40  แห่ง

  5.  ข้อมูลอื่น ๆ

            เขตเทศบาลตำบลท่าก้อน  มีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ  ได้แก่  กก  ไม้ไผ่  สภาพพื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย  และเป็นดินเหนียวบางส่วน  ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก  พืชเพาะปลูกที่สำคัญ  เช่น  แตงโม  ข้าวนาปีและนาปรัง  ยางพารา  เป็นต้น

   

  6.  ศักยภาพของท้องถิ่น

            6.1  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

  ตารางแสดงจำนวนบุคลากรฝ่ายการเมืองของเทศบาลตำบลท่าก้อน

  ที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  วุฒิการศึกษา

  หมายเหตุ

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  ผู้บริหารประกอบด้วย

  1.1   นางลัดดา  พละไกร

  1.2   นายจันเพ็ญ บุญตา

  1.3   นายทรงศักดิ์  อุปทุม

  1.4   นายบุญมี บูคะธรรม

  1.5   นายบุญโฮม  พรมอุ่น

   

  สมาชิกสภาเทศบาล

  2.1   นายพีระพงษ์  นิพันธ์

  2.2   นายสุดสาคร   โพชะราช

  2.3   นายจรูญ       ไชยบิน

  2.4   นายเดชา  บุญชาญ

  2.5    นายสกล    สุกัน

  2.6   นายสมัย    แขพิมพันธ์

  2.7    นายถนอม  ลีพรม

  2.8   นายสุดใจ  ลีพรม

  2.9   นายสีจันทร์   โสมงาม

  2.10     นายเตรียม     อุปทุม

  2.11     นายกาวิน  คำสิงห์

  2.12     นายศักศรี  อุปทุม

   

   

  นายเทศมนตรีตำบลท่าก้อน

  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน

  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน

   

  ประธานสภาเทศบาลฯ

  รองประธานสภาเทศบาลฯ

  เลขานุการสภาเทศบาลฯ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

   

   

  ปริญญาตรี

  ม.6

  ป.6

  ป.4

  ป.6

   

   

  ม.6

  ม.6

  ป.6

  ป.6

  ม.6

  ป.6

  ป.6

  ป.4

  ป.4

  ป.6

  ม.6

  ป.6

   

   

   

   

   

  ตารางแสดงอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าก้อน

  ลำดับ

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  วุฒิการศึกษา

  หมายเหตุ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

   

  นายวิทยา        พรมกาวงศ์

  นางพรศรี         ตงแก้ว

  นายสมคิด        ดิษพันลำ

  นางสร้อยทอง    นันทะวงค์

  นางสาวอิสราภรณ์  มะโนรักษ์

  นางสาวฝน       ชินชาคำ

  นางสาวธมนวรรณ  ศักดิ์ดา

  นางสาวบุษราตรี   บุญแฮด

  นายเรวัฒน์       เคนไชยวงค์

  นายสยาม        จันทร์แก้ว

  นางสาวฤทัยรัตน์  อินธิโคตร

  นางนิรมล        ปุณริบูรณ์

  นางสาวเทพอรุณ  คำสาน

  นางสุริยา         สุวรรณจันทร์

  นายบัณทัต        เข็มอุทา

  นางสาวคนึงนิด    ลุนลา

  นางสุภารดา      วงศาโรจน์

  นายสัญญา       ศิริกุล

  นายเศียร         สุวรรณจันทร์

  นายปิยวัฒน์      พรมภา

  นายพิทักษ์ศิลป์  แก้วสินท

  นายปฐมพร      พรมอุ่น

  นายเกรียงไกร    ลีพรม

  นางรัตนา         กรโสภา

  นางสาวจันทร์บุรี  นันทะวงค์

  นางสาวศุภมาส    ผาน้อย

  นางราตรี         สุขมนตรี

  นางสาวนาริน  ลีพรม

  นางขวัญใจ       แสงวิลัย

  นางพิมใจ         ศรีสำราญ

  นางมณีรัตน์      ลีพรม

  นางดวงใจ         ไชยรักษ์

  นางสาวไกรษร  บุตรศรี

  นายกมล          อุปทุม

  นายกิตติพล      ขวาวงศา

   

  ปลัดเทศบาลตำบลท่าก้อน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  รองปลัดเทศบาลตำบลท่าก้อน

  หัวหน้ากองการศึกษา

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  หัวหน้ากองสวัสดิการ

  นักทรัพยากรบุคคลฯ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

  นักพัฒนาชุมชนฯ

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

  เจ้าพนักงานธุรการ

  นักวิชาการเงินและบัญชีฯ

  นักวิชาการพัสดุฯ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  หัวหน้ากองช่าง

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

  พนักงานขับรถ

  นักการภารโรง

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ

  ผู้ช่วยช่างสำรวจ

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

  ครู

   ครู

   ครู

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

  ครู

   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

  ครู

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

  พนักงานสถานีสูบน้ำ

  พนักงานสถานีสูบน้ำ

  ปริญญาตรี

  ปริญญาตรี

   ปริญญาโท

  ปริญญาโท

  ปริญญาโท

  ปริญญาโท

  ปริญญาโท

  ปริญญาตรี

  ปริญญาโท

  ปริญญาตรี

  ปริญญาตรี

  ปริญญาโท

  ปริญญาโท

  ปวส.

  ปริญญาตรี

  ปวส.

  ปวท.

  ปริญญาตรี

  ม.6

  ปวส.

  ปวส.

  ปวส.

  ปวส.

  ปริญญาโท

  ปริญญาตรี

  ปริญญาตรี

  ปริญญาตรี

  ปริญญาตรี

  ปริญญาตรี

  ปวส.

  ปวส.

  ปริญญาตรี

  ปวส.

  ปริญญาตรี

  ปวส.

     6.2  รายได้เทศบาลตำบลท่าก้อน

  งบรายรับ รายจ่ายตามงบประมาณ  ประจำปี  2558

  ตั้งแต่วันที่  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  30  กันยายน  2558

   

   

   
   
   
   
   

   

  ประมาณการ

  รายรับจริง

  +

  -

  สูง

  ต่ำ

   

   
   
   
   
   

   

  บาท

  ส.ต

  บาท

  ส.ต

  รายรับตามประมาณการ

  รายรับ

        ภาษีอากร

        ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต

        รายได้จากทรัพย์สิน

        รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์

        รายได้เบ็ดเตล็ด

        รายได้จากทุน

        ภาษีจัดสรร

        เงินอุดหนุน

           

   

   
   
   
   
   

   

   

   
   
   
   
   

   

  110,000

  50,000

  135,000

  150,000

  53,000

  2,000

  12,500,000

  10,000,000

   

   
   
   
   
   

   

   

   
   
   
   
   

   

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

   

  156,787

  85,776

  142,305

  291,380

  132,000

  1,160

  13,195,138

  9,197,526

   

   

  55

  -

  25

  -

  -

  -

  45

  -

   

   

     +

  +

  +

  +

  +

  -

  +

  -

   

   

  46,878

  35,776

  7,305

  141,380

  220,380

  840

  695,978

  802,474

   

   

   

  55

  -

  25

  -

       -

  -

  45

  -

  รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น

  23,000,000

   

   
   
   
   
   

   

  23,202,073

  25

  +

  202,073

  25

        เงินรายรับอื่นๆ 

   

   
   
   
   
   

   

     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

   

   

  -

   

   

   

   

   

  12,036,121

  -

   

  80

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  รวมเงินตามประมาณการรายรับ+รายรับอื่นๆ

  23,000,000

   

   
   
   
   
   

   

  35,238,195

  05

  +

  202,073

  25

                                       รวมรายรับทั้งสิ้น

  35,238,195

  05

  (1)

   

   
   
   
   
   

   

   

   
   
   
   
   

   

   

   

   

   
   
   
   
   

   

  ประมาณการ

  รายจ่ายจริง

  +

  -

  สูง

  ต่ำ

   

   
   
   
   
   

   

  บาท

  สต.

  บาท

  สต.

  รายจ่ายตามประมาณการ

  รายจ่าย

            งบกลาง

            หมวดเงินเดือน

            หมวดค่าตอบแทน

            หมวดค่าใช้สอย

           หมวดค่าวัสดุ

           หมวดค่าสาธารณูปโภค

           หมวดค่าครุภัณฑ์

           หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

           หมวดรายจ่ายอื่น

           หมวดเงินอุดหนุน

   

   

   

  819,250

  8,648,490

  1,077,450

  2,683,000

  3,909,260

  674,000

  357,550

  2,159,000

  16,000

  2,656,000

   

   

   

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

   

   

  769,134

  7,970,342

  826,430

  1,607,983

  3,204,324

  471,158

  215,504

  2,127,000

  10,000

  2,594,452

   

   

   

  -

  -

  -

  -

  75

  05

  27

  -

  50

  -

   

   

   

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

   

   

  50,116

  678,148

  251,020

  1,075,017

  704,935

  202,841

  142,045

  32,000

  5,999

  61,548

   

   

   

  -

  -

  -

  -

  25

  50

  73

  -

  50

  -

  รวมรายจ่ายตามประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

  23,000,000

   

   
   
   
   
   

   

  19,796,328

  57

  -

  3,203,671

  43

            รายจ่ายอื่น ๆ

            เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

   

  -

   

   

   

  12,036,121

   

  80

   

   

  +

   

  12,036,121

   

  80

   

  รวมรายจ่ายตามประมาณ+รายจ่ายอื่น ๆ

  23,000,000

   

   
   
   
   
   

   

  31,832,450

  37

  +

  8,832,450

  37

  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

  31,832,450

  37

   

   

   

   
   
   
   
   

   

   

   
   
   
   
   

   

  31,832,450

  37

  (2)

   

   

   
   
   
   
   

   

  รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

  3,405,744

  68

  (1)-(2)

   

   
   
   
   
   

   

   

   

   ส่วนที่ 2

  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

            การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลท่าก้อน

  2.1.1 จุดแข็ง (Strength)

            1. ระบบการบริหาร

                     - การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ

                     - การมอบอำนาจ หรือมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

  - ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และยึดถือแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ

  - ผู้นำท้องที่  (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน)  มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความ ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลตำบลท่าก้อน

  - มีแม่น้ำสงครามไหลผ่าน  เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยว

  - มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสามารถขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรและที่เส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อไปยังตำบลที่ใกล้เคียง

            2. การเงิน งบประมาณ

  - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

  3. ระบบการสื่อสาร

  - มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมสำหรับการใช้ การเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายกับกลุ่ม องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ สามารถนำระบบข้อมูลมาพัฒนาโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

  4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            - มีแม่น้ำสงครามไหลผ่าน  เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยว

                     - มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติหลายสายเหมาะแก่การทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

  2.1.2 จุดอ่อน (Weakness)

            1. ระบบการบริหาร

  - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน

  - การบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

  - ความไม่สมบูรณ์ระหว่างบุคลากรบางส่วนราชการในสังกัดกับปริมาณงานและภารกิจของ เทศบาลตำบลท่าก้อน ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและคุณภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  หรือเวลา

      - ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือสภาวะแวดล้อม

            2. ระบบการสื่อสาร

                       - เทศบาลตำบลท่าก้อน ยังไม่มีเว็บไซต์ที่แน่นอน ทำให้งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลไม่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไชต์

  2.1.3 โอกาส (Opportunity)

  - เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ห้วย หนอง คู คลอง ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน

  - เป็นพื้นที่เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอำเภอและจังหวัดอื่น เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นแก่ผู้ที่เดินทางผ่านได้จดจำ

  - นโยบายรัฐที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ส่งเสริมเกษตรแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน กระตุ้นชุมชนพึ่งตนเอง

  -การขอรับสนับสนุนงบประมาณกรณีเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพมีหลายช่องทาง ได้แก่ จังหวัด  กรมที่สังกัด  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  - มีระบบกำจัดขยะแบบครบวงจร

  - นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

   

  2.1.4 ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Thtreat)

  - กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน

  - การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนของงบประมาณที่จำกัด

  - การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกรอบ  อำนาจ  หน้าที่   กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่บัญญัติไว้เท่านั้น

  - สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง   ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ

  - ประชาชน   ภาคเอกชน  ขาดการมีส่วนร่วมในระบบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   

   

  2.2 การประเมินประสิทธิผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

                 การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อนในปีที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ 2558 เทศบาลได้ดำเนินการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา  และสนองความต้องการของประชาชน  รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ                ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในเขตเทศบาล ดังนี้

            เทศบาลตำบลท่าก้อน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
                          เทศบาลตำบลท่าก้อน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)

  ยุทธศาสตร์

  2558

  2559

  2560

  จำนวน

  งบประมาณ

  จำนวน

  งบประมาณ

  จำนวน

  งบประมาณ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  57

  14,236,660

  57

  14,769,000

  56

  4,229,000

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

  9

  655,000.00

  9

  655,000.00

  9

  655,000.00

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

  11

  360,000.00

  10

  340,000.00

  10

  340,000.00

  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อความอยู่ดีมีสุข

  93

  4,627,500.00

  76

  66,285,400.00

  76

  67,105,400.00

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  9

  1,558,000.00

  9

  1,558,000.00

  9

  1,558,000.00

  รวม

  179

  21,437,160.00

  161

  83,607,400.00

  160

  73,887,400.00

    

   ผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าก้อนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 18,874,770 บาท สามารถจำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

  ยุทธศาสตร์

  งบประมาณตามเทศบัญญัติ

  โครงการที่เบิกจ่าย

  จำนวนโครงการ

  ร้อยละ

  งบประมาณ

  ร้อยละ

  จำนวนโครงการ

  ร้อยละ

  งบประมาณ

  ร้อยละ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  31

  43.05

   

  15,301,770

  81.07

  18

  35.29

  13,776,038.75

  82.04

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

  6

  8.33

  175,000

  0.92

  2

  3.92

  99,500

  0.59

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อความอยู่ดีมีสุข

  34

  47.22

  3,388,000

  17.95

  31

  60.78

  2,916,222.66

  17.37

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1

  2.04

  10,000

   

  0.05

  -

  -

  -

  -

  รวม

  72

   

   
   
   
   
   

   

  18,874,770

   

   
   
   
   
   

   

  51

   

   
   
   
   
   

   

  16,791,761.41

   

   
   
   
   
   

   

  จากตารางจะพบว่าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) จำนวน 179 โครงการ สามารถนำมาตั้งในเทศบัญญัติปี พ.ศ. 2558 จำนวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 จากจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี   และนำโครงการมาดำเนินการตามเทศบัญญัติ จำนวน 51 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 70 ของโครงการที่ตั้งในเทศบัญญัติ  สรุปได้ว่า

  ๑)  โครงการ/กิจกรรมเดิมที่ประชาคมได้ทบทวนแล้วให้คงไว้ 

  ๒)  โครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมได้เสนอขึ้นมาใหม่มีจำนวนมากขึ้น

  ๓)  ประชาชนมีความต้องการพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน จึงมีการเสนอโครงการให้บรรจุในแผนพัฒนา เพื่อสามารถนำมาดำเนินการในลำดับต่อไป

   

   

  2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

             1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

             มุ่งให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด โดยได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

                     1)ให้บริการประชาชนในช่วงหยุดพักกลางวันในวันทำการ และในวันเสาร์เต็มวัน มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สามารถบริการได้รวดเร็วขึ้น ออกจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

  2)โครงการฝึกอบรม สัมมนา  ของพนักงาน สมาชิก และผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                     3) มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในลักษณะการจัดประชุมประชาคม  เพื่อให้ได้ข้อมูล  ปัญหาและความต้องการจากประชาชนที่แท้จริง

                     4) ซ่อมแซมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน   เพื่อใบริการประชนให้สะดวก  รวดเร็ว             และทันสมัยมากยิ่งขึ้น

  2. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ อื่น ๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชน ดังนี้

            - ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

            - ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล

            - ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร

            -  ซ่อมแซมและปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ

            3. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

            -  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อยกระดับรายได้โดยจัดสรรเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพ  ต่าง ๆ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกลุ่ม โดยมีการแบ่งเงินทุนเฉลี่ยออกไปแต่ละหมู่บ้านให้เท่า ๆ กัน

            -  จัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเกษตร

            -  ส่งเสริมการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            -  ประสานกับหน่วยงานทางราชการในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มทอผ้าย้อมคราม และกลุ่มอื่นๆ

            -  สนับสนุนการเพาะปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่มีผลผลิตสูงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

            -  โครงการอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

            4. การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

            พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ดังนี้

            - การนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา โดยจัดแข่งขันกีฬาตำบลเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติดและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้คนในตำบลเกิดความสามัคคี โดยมีการจัดขึ้นเป็นประจำปีละ  1 ครั้ง นอกจากนี้แล้วยังมีการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาของศูนย์กีฬาอำเภอ

            - ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีการประชาคม หมู่บ้าน ตำบล เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับชาวบ้าน

            - ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาโดยจัดสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อเป็นอาหารกลางวัน และอาหารเสริมให้แก่นักเรียนด้วย

            - ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นโดยสนับสนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้านเพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันสงกรานต์ ประเพณีแข่งเรือยาว  เป็นต้น

            - ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

   

  5. การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรโดยทำการขุดลอก ลำห้วย และคลองน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ตลอดจนมีการปรับปรุงซ่อมแซมถังเก็บน้ำฝนให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี  และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและประชาชนรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม   การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด ทั้งนี้  เพื่อให้สภาพถนนหนทางสะอาด สวยงาม   สะดวกและเกิดความปลอดภัย  และมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

   

  ส่วนที่ 3

  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

  3.1      แนวทาการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

  วิสัยทัศน์

                    “มุ่งสร้างรายได้ให้ชุมชน  คนสุขภาพดี  มีการศึกษา  พัฒนาแหล่งเรียนรู้         เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณี  เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ”

             พันธกิจการพัฒนา

  1. พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้สังคมอยู่ดีมีสุข

  3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

  4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

  5. ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข

  6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  7. พัฒนาองค์การและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

  8. ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย

  9. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

  10. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  1. การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

  2. การส่งเสริมและพัฒนาให้สังคมอยู่ดีมีสุข

  3. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

  4. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

  5. การส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข

  6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  7. การพัฒนาองค์การและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

  8. การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย

  9. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

  10. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี

            ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าก้อน

            การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าก้อน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง(Strength)     จุดอ่อน(Weakness)  โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพื่อนำผลการ    วิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จากการวิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้

   

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

                       (1)  การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา

                     (2)  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ

  (3)  การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก  คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ยากจน

  (4)  การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข

  (5)  การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว

  (6)  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน ชุมชน อาสาสมัครและองค์กรเอกชน

  (7)  การส่งเสริมสนับสนุนแลพัฒนาการประกอบอาชีพ

  (8)  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพั­ฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

                       (1)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                      (2)  การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                      (3)  จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

                              

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

                       (1)  การปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์

                       (2)  การพัฒนาแนวทางตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

                      (3)  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

                      (4)  การส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์   

            ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

   (1)  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารรูปโภค                                      และสาธารณูปการ

   (2)  การป้องกันรักษาความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณภัย

    (3)  การปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน

    (4)  การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต  คอรัปชั่น

    (5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ตามระบอบประชาธิปไตย

                       (6)  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ 

  ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                       (1)  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                       (2)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                         (3)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดล้อม          และมลพิษต่างๆอย่างถูกสุขลักษณะ

                       (4)  การส่งเสริมและพัฒนาตำบลให้เป็นเมือง 

   

   
   
   
   

  3.2 บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสาน

  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)   เทศบาลตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร รายละเอียดโครงการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

         ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                        แนวทางที่ 1.1  การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา

  ที่

  โครงการ/กิจกรรม

  วัตถุประสงค์

  เป้าหมาย

  (ผลผลิตของโครงการ)

  งบประมาณและที่ผ่านมา

  ตัวชี้วัด

  (KPI)

  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

        ปี 2560

  (บาท)

   

   
   
   
   

   

  ปี 2561

  (บาท)

  ปี 2562

  (บาท)

  1

   โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

  -เพื่อพัฒนาทักษะเด็กเล็กให้มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยและมีคุณภาพ

  -จัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่เด็กเล็ก

   

  40,000

  (2559:40,000)

  (2558:40,000)

  (2557:40,000)

   

   

  40,000

  40,000

  ร้อยละ100 ของเด็กนักเรียน

  -เด็กได้รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรม และมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัย

  กองการศึกษา

  2

  โครงการจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าก้อน

  -เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัย

  -จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้ง

  100,000

  (2559:100,000)

   

   

  100,000

  100,000

  จำนวนเครื่องเล่นกลางแจ้งเพิ่มขึ้น

  เด็กเล็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัย

  กองการศึกษา

   

  3

  โครงการต่อเติมห้องเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าก้อน

  -เพื่อให้เด็กเล็กมีห้องเรียนและทำกิจกรรมอย่างเพียงพอ

  -ก่อสร้างห้องเรียนขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร

  200,000

  (2559:200,000)

  (2558:250,000)

   

  200,000

  200,000

  ห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น

   

  เด็กเล็กมีห้องเรียนและทำกิจกรรมอย่างเพียงพอ

  กองช่าง

   

  4

  โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง

  -เพื่อให้เด็กมีสถานที่เล่นและทำกิจกรรมให้ได้มาตรฐาน

  -ขนาดกว้าง 20 เมตร

  ยาว 40 เมตร

   

  50,000

  (2559:50,000)

  (2558:40,000)

  (2557:50,000)

   

  50,000

  50,000

  สนามเด็กเล่นเพิ่มขึ้น

  เด็กมีสถานที่เล่นและทำกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก

  กองช่าง

   

  5

  โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6

  เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ที่สนใจ เข้าศึกษาตามอัธยาศัย

  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลกำหนด

  50,000

   

   

  50,000

  50,000

  จำนวนผู้เข้าศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70

  เด็ก เยาวชน

  สามารถศึกษาหาความรู้ตามความถนัดของตนเองได้

  กองช่าง

   

  ที่

  โครงการ/กิจกรรม

  วัตถุประสงค์

  เป้าหมาย

  (ผลผลิตของโครงการ)

  งบประมาณและที่ผ่านมา

  ตัวชี้วัด

  (KPI)

  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

        ปี 2560

  (บาท)

   

   
   
   
   

   

  ปี 2561

  (บาท)

  ปี 2562

  (บาท)

  6

  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 7

  เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆ

  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลกำหนด

  100,000

   

   

  100,000

  100,000

  ศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง

  มีสถานที่ฝึกทักษะเพิ่มมากขึ้น

  กองช่าง

                             

   

  ยุทธศาสตร์ที่ 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

   แนวทางที่ 1.2 การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ

  ที่

  โครงการ/กิจกรรม

  วัตถุประสงค์

  เป้าหมาย

  (ผลผลิตของโครงการ)

  งบประมาณและที่ผ่านมา

  ตัวชี้วัด

  (KPI)

  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

        ปี 2560

  (บาท)

   

   
   
   
   

   

  ปี 2561

  (บาท)

  ปี 2562

  (บาท)

  1

  โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด   (ท่าก้อนคัพ)

  เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง สร้างความรักความสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด

  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแก่ประชาชนในตำบลท่าก้อน

  100,000

  (2559:100,000)

  (2558:100,000)

  (2557:100,000)

   

   

  100,000

  100,000

  -ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

   

  ประชาชนในตำบลรู้รักสามัคคี และห่างไกลยาเสพติด

  กองการศึกษา

  2

  โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        ทต.ท่าก้อน

   

  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีออกกำลังกายเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีตามวัย

  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแก่เด็กเล็กในตำบลท่าก้อน

  20,000

  (2559:20,000)

  (2558:20,000)

  (2557:200,000)

   

  20,000

  20,000

  ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  เด็กเล็กมีออกกำลังกายเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีตามวัย

  กองการศึกษา

  3

  โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน

   

   

  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในการฝึกซ้อมกีฬาต้านยาเสพ

  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้แก่นักกีฬาฝึกซ้อมในแต่ละหมู่บ้าน

  70,000

  (2559:70,000)

  (2558:70,000)

  (2557:70,000)

   

  70,000

   

  70,000

   

  จำนวนรายการที่จัดซื้อ

  นักกีฬาได้ฝึกซ้อมและเล่นกีฬาตามถนัด

  กองการศึกษา

  4

  โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานหรือกีฬาท้องถิ่นสามัคคี

  เพื่อให้เกิดความสามัคคี ประสานการปฏิบัติงานกันระหว่างหน่วยงาน

   

  หน่วยงานราชการและ เอกชนในอำเภอ อากาศอำนวย

  20,000

  (2559:20,000)

  (2558:20,000)

  (2557:20,000)

   

  20,000

   

  20,000

   

  จำนวนนักกีฬาที่รับการส่งเสริม

  นักกีฬาได้แสดงความสามารถด้านกีฬา

  กองการศึกษา

  ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                     แนวทางที่ 3  การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ยากจน

  ที่

  โครงการ/กิจกรรม

  วัตถุประสงค์

  เป้าหมาย

  (ผลผลิตของโครงการ)

  งบประมาณและที่ผ่านมา

  ตัวชี้วัด

  (KPI)

  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

        ปี 2560

  (บาท)

   

   
   
   
   

   

   ปี 2561

  (บาท)

   ปี 2562

  (บาท)

  1

  จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับสวัสดิการ

  จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุจำนวน  645 คน

  5,200,000

  (2559:5,000,000)

  (2558:6,498,000)

  (2557:3,927,600)

   

  5,200,000

  5,200,000

  ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  กองสวัสดิการสังคม

  2

  จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ

  เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้ได้รับสวัสดิการ

  จัดสวัสดิการให้กับผู้พิการ จำนวน  112  คน

  1,520,000

  (2559:1,500,000)

  (2558:618,000)

  (2557:498,000)

   

  1,520,000

  1,520,000

  ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

  ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  กองสวัสดิการสังคม

  จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์

  เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ให้ได้รับสวัสดิการ

  จัดสวัสดิการให้กับผู้ติดเชื้อHIV จำนวน  8 คน

  48,000

  (2559:30,000)

  (2558:12,000)

  (2557:12,000)

   

  48,000

  48,000

  ร้อยละของผู้ติดเชื้อHIV ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

  ผู้ติดเชื้อHIV มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  กองสวัสดิการสังคม

  4

  โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการจังหวัดสกลนคร

  เพื่อส่งเสริมและตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการ

  เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการ

  3,000

  (2559:30,000)

  (2558:3,000)

  (2557:3,000)

   

  3,000

  3,000

  จำนวนเข้าร่วมกิจกรรม

  ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  กองสวัสดิการสังคม

  5

  โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

  เพื่อตระหนักให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ

  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมร่างกายจิตใจให้กับผู้สูงอายุ

  50,000

  (2559:100,000)

  (2558:100,000)

  (2557:100,000)

   

   

  50,000

  50,000

  ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม

  ลูกหลานแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุและผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม

  กองสวัสดิการสังคม

   

   
   
   
   

   

   

   
   
   
   

   

  ยุทธศาสตร์ที่  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                      แนวทางที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข

  ที่

  โครงการ/กิจกรรม

  วัตถุประสงค์

  เป้าหมาย

  (ผลผลิตของโครงการ)

  งบประมาณและที่ผ่านมา

  ตัวชี้วัด

  (KPI)

  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

        ปี 2560

  (บาท)

   

   
   
   
   

   

   ปี 2561

  (บาท)

   ปี 2562

  (บาท)

  1

  โครงการส่งเสริมการสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการต่างๆด้านสุขภาพ

  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยจากโรคต่างๆ

  อุดหนุนงบประมาณให้แก่ รพ.สต. 3 แห่งในเขตพื้นที่

  120,000

  (2559:50,000)

  (2558:120,000)

  (2557:38,000)

   

   

  120,000

  120,000

  จำนวนโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

  รพ.สต.ในเขตมีงบประมาณในการดำเนินการควบคุมโรคติดต่อ

  กองสวัสดิการสังคม

   

  2

  โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้าน

  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยจากโรคต่างๆ

  อุดหนุน จำนวน 8 หมู่บ้านๆ

  80,000

  (2559:80,000)

  (2558:120,000)

  (2557:80,000)

   

   

   
   
   
   

   

   

   
   
   
   

   

  80,000

   

   
   
   
   

   

  80,000

   

   
   
   
   

   

  จำนวนโครงการที่ขอรับการอุดหนุน

  ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยจากโรคต่างๆ

  สำนักปลัเทศบาล

  3

  โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกบุหรี่ในชุมชน

   

   

  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีปลอดภัยจากควันบุหรี่

  ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน

  5,000

  (2559:5,000)

   

   

  5,000

  5,000

  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

  ประชาชนลด ละ เลิก บุหรี่ได้ ร้อยละ  20

  สำนักปลัด

  4

  โครงการเจาะบ่อน้ำดื่มในหมู่บ้านท่าควาย หมู่ที่ 3  หมู่ 5 (ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)  หมู่7

  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ

  เจาะบ่อลึก 60 ม. ติดตั้งระบบเครื่องกลั่นกรองและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานได้

  200,000

   

  200,000

  200,000

  จำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำ

  ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ

  กองช่าง

  5

  โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ม.3

  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ

   

  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของเทศบาลกำหนด

  200,000

   

  200,000

  200,000

  จำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำ

  ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ

  กองช่าง

  ยุทธศาสตร์ที่ 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                     แนวทางที่  5 การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว

  ที่

  โครงการ/กิจกรรม

  วัตถุประสงค์

  เป้าหมาย

  (ผลผลิตของโครงการ)

  งบประมาณและที่ผ่านมา

  ตัวชี้วัด

  (KPI)

  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

        ปี 2560

  (บาท)

   

   
   
   
   

   

   ปี 2561

  (บาท)

   ปี 2562

  (บาท)

  1

  โครงการฝึกอบรมการตั้งท้องของวัยรุ่นในวัยเรียน

  -เพื่อให้ความรู้ในการมีเพศสัมพันธ์แก่วัยรุ่นอย่างถูกต้อง

  -จัดฝึกอบรมนักเรียน  นักศึกษา

  30,000

  (2559:30,000)

   

   

  30,000

  30,000

  -จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

  -วัยรุ่นมีความเข้าใจในการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง

  กองสวัสดิการสังคม

  ยุทธศาสตร์ที่ 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  แนวทางที่  6 การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ชุมชน อาสาสมัครและองค์กรเอกชน

  ที่

  โครงการ/กิจกรรม

  วัตถุประสงค์

  เป้าหมาย

  (ผลผลิตของโครงการ)

  งบประมาณและที่ผ่านมา

  ตัวชี้วัด

  (KPI)

  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

        ปี 2560

  (บาท)

   

   
   
   
   

   

   ปี 2561

  (บาท)

   ปี 2562

  (บาท)

  1

  โครงการส่งเสริมดนตรีพื้นเมืองแก่เด็กและเยาวชนตำบลท่าก้อน

  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชน

  -จัดซื้อสนับสนุนเครื่องดนตรีให้กลุ่มดนตรีพื้นเมืองสำหรับเยาวชนในตำบลท่าก้อน

  100,000

  (2559:100,000)

  (2558:150,000)

  (2557:150,000)

   

  100,000

  100,000

  -จำนวนเครื่องดนตรี

  -เยาวชนได้มีเครื่องดนตรีในการฝึกซ้อมและจัดการแข่งขัน

  กองการศึกษา

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนตำบลท่าก้อน

  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชน

  จัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน

  10,000

  (2559:10,000)

  (2558:20,000)

  (2557:20,000)

   

  10,000

  10,000

  -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

  -เด็กและเยาวชนมีจริยธรรมมากขึ้น

  กองการศึกษา

  3

  โครงการเลี้ยงไก่ไข่ /เพาะเห็ด ในโรงเรียนบ้านท่าก้อน

  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนในโรงเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มรายได้

  ฝึกอบรมเด็กนักเรียน จำนวน 20  คน

  5,000

   

   

  5,000

  5,000

  -จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

  -เด็กนักเรียนมีความรู้นำไปประกอบอาชีพได้

  กองสวัสดิการสังคม

   

   

  ยุทธศาสตร์  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  แนวทางที่ 7 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ

   
   

    

  ยุทธศาสตร์  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  แนวทางที่  8  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

  ที่

  โครงการ/กิจกรรม

  วัตถุประสงค์

  เป้าหมาย

  (ผลผลิตของโครงการ)

  งบประมาณและที่ผ่านมา

  ตัวชี้วัด

  (KPI)

  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

   

        ปี 2560

  (บาท)

   

   
   
   
   

   

   ปี 2561

  (บาท)

   ปี 2562

  (บาท)

   

  1

  จัดอบรมกฎหมายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ของพนักงานจ้างและลูกจ้าง

   

  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติงานมากขึ้น

  ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯของพนักงานและลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

   

  100,000

  (2559:200,000)

  (2558:200,000)

  (2557:200,000)

   

   

  100,000

  100,000

  จำนวนครั้งของการจัดอบรม

  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

  ทุกกองในเทศบาล

   

  2

  โครงการอบรมสัมมนา พัฒนาศักยภาพและ     ทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลท่าก้อน รองรับ AEC

  เพื่อให้คณะบริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานและลูกจ้าง

  ได้รับความรู้และสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  -จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

  150,000

  (2559:500,000)

  (2557:400,000)

   

   

  150,000

  150,000

  จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทัศนศึกษาดูงาน

  คณะบริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานและลูกจ้างได้รับความรู้และสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  สำนักปลัด

   

   

  3

  โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

  เพื่อสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น

  เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

  20,000

  (2559:20,000)

  (2558:20,000)

  (2557:20,000)

   

   

  20,000

  20,000

  จำนวนครั้งที่เข้าร่วม

  มีความสามัคคีกันเป็นหมู่คณะ

   

  สำนักปลัด

   

  4

  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในสำนักงาน

  เพื่อให้วัสดุ อุปกรณ์ มีอายุการใช้งานได้นาน ขึ้น

   

  จ้างซ่อมแซม ซ่อมเปลี่ยนวัสดุ ครุภัณฑ์

  300,000

  (2559:300,000)

  (2558:300,000)

   

   

   

   
   
   
   

   

  300,000

   

  300,000

   

  จำนวนครั้งของการซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์

  อุปกรณ์ มีอายุการใช้งานได้นาน ขึ้น

  ทุกกองในเทศบาลฯ

   

  ที่

  โครงการ/กิจกรรม

  วัตถุประสงค์

  เป้าหมาย

  (ผลผลิตของโครงการ)

  งบประมาณและที่ผ่านมา

  ตัวชี้วัด

  (KPI)

  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

        ปี 2560

  (บาท)

   

  ปี 2561

  (บาท)

  ปี 2562

  (บาท)

  5

  จัดซื้อทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานของเทศบาล เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เต็นท์ กล้องวัดมุม เครื่องทำน้ำร้อน/เย็นฯลฯ

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ตามความจำเป็นการใช้งาน

  250,000

  (2559:500,000)

   

   

   

   

  250,000

  250,000

  จำนวนและขนาดของวัสดุครุภัณฑ์

  การทำงานมีความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพ

  ทุกกองในเทศบาลฯ

  6

  โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าก้อนแห่งใหม่

  เพื่อพัฒนาองค์กรและให้ความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน

  ก่อสร้างตามแบบเทศบาลกำหนด

  10,000,000

  (2559:10,000,000)

   

   

   

  10,000,000

   

  10,000,000

   

  จำนวน สำนักงาน 1แห่ง

  ทำให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

  กองช่าง

  7

  โครงการจัดกิจกรรมวัน           ปิยะมหาราช

  เพื่อแสดงออกในพระมหากรุณาธิคุณ

  จ้างทำพวงมาลา/เข้าร่วมกิจกรรม

  1,000

  (2559:1,000)

  (2558:1,000)

  (2557:1,000)

   

   

  1,000

  1,000

  ผู้เข้าร่วมโครงการ

  ประชาชา ข้าราชการได้แสดงออกจึงความจงรักภักดี

  สำนักปลัดฯ

  8

  โครงการฝึกอบรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม กฎบัตรอาเซียน

  ฝึกอบรมแกนนำหมู่บ้านและเยาวชน จำนวน 50 คน

   

  20,000

  (2559:20,000)

   

   

   

  20,000

  20,000

  จำนวนผู้เข้าร่วม

  ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม กฎบัตรอาเซียน

  สำนักปลัดฯ

                                   

   

   
   
   
   

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

   

   
    

  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

                                        แนวทางที่  1   การส่งเสริมการท่องเที่ยว

   

  ที่

  โครงการ/กิจกรรม

  วัตถุประสงค์

  เป้าหมาย

  (ผลผลิตของโครงการ)

  งบประมาณและที่ผ่านมา

  ตัวชี้วัด

  (KPI)

  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

        ปี 2560

  (บาท)

   

   
   
   
   

   

  ปี 2561

  (บาท)

  ปี 2562

  (บาท)

  1

  โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ เว็บไชต์ของเทศบาล

  เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์กร

  เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าก้อน

  20,000

  (2559:20,000)

   

   

  20,000

  20,000

  ร้อยละของจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

  เป็นพื้นที่แสดงรายงานผลการดำเนินงานที่ประชาชนสามารถเข้าแสดงความคิดเห็นได้

   

  สำนักปลัด

   

   

  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

  แนวทางที่ 2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ที่

  โครงการ/กิจกรรม

  วัตถุประสงค์

  เป้าหมาย

  (ผลผลิตของโครงการ)

  งบประมาณและที่ผ่านมา

  ตัวชี้วัด

  (KPI)

  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

        ปี 2560

  (บาท)

   

   
   
   
   

   

  ปี 2561

  (บาท)

  ปี 2562

  (บาท)

  1

  โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม

   

  จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ในตำบล หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น

  50,000

  (2559:50,000)

  (2558:50,000)

  (2557:60,000)

   

  50,000

  50,000

  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม

  กองการศึกษา

  2

  โครงการจัดการแข่งขันเรือประเพณีตำบลท่าก้อน

  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม