[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์ /คำขวัญ /พันธกิจ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งบแสดงฐานะการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
รายงานการประชุมประจำปี 2562
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ต.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ย.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ธ.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ม.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.พ.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มี.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มิ.ย.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ส.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ย.2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 •   ip ของคุณ คือ 18.208.132.33
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  125 ip
  เมื่อวาน
  68 ip
  เดือนนี้
  1707 ip
  เดือนที่แล้ว
  1351 ip
  ปีนี้
  8229 ip
  ทั้งหมด
  54184 ip
  - แผนยุทธศาสตร์

  คำนำ

                          แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองท้องถิ่น ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดง ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอและแผนชุมชน  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (.. 2558 - 2562) ของเทศบาลตำบลท่าก้อนดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อกำหนดทิศทางของการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่  เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาอย่างมีระบบและทิศทางที่แน่นอน  
                        ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าก้อนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีภารกิจอำนาจหน้าที่ที่จะต้องให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
  ด้านการบริหารจัดการภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน   ของฝ่ายบริหารตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาและกำหนดโครงการต่างๆ  ที่จะต้องดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณต่อไป นั้น

                            

                         เทศบาลตำบลท่าก้อน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนงาน/โครงการต่างๆ ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (.. 2558 - 2562) จะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าก้อนได้อย่างแท้จริง ต่อไป


  บทที่

  บทนำ

                   เทศบาลตำบลท่าก้อน  มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่สร้างกระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ เช่น การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง

                   การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าก้อนเป็นกระบวนการกำหนดสภาพการณ์ ทิศทางการพัฒนาในอนาคต  ซึ่งดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2548  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาสามปีอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณในแต่ละปี

                   ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าก้อน  จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพเพื่อส่งผลให้แผนงาน/โครงการตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย  ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ นโยบายผู้บริหารที่แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นและแผนชุมชน

                   เทศบาลตำบลท่าก้อน จึงวางแนวทางการพัฒนาและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อทราบทิศทางการพัฒนาในอนาคต  ตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาชนอยู่ดี มีสุข

  1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                   1.  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดแนวทางการพัฒนา  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

                   2.  เป็นกระบวนการกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสภาพการณ์ อันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   3.  มีลักษณะอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ

  1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

               1.  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

                   2.  เพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

                   3.  เพื่อเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาให้แก่แผนพัฒนาอื่นๆ เช่น แผนพัฒนาสามปี

  1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นวางแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบทิศทางการพัฒนา       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและการแก้ไขปัญหาของประชาชน    ในพื้นที่

  2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

  พร้อมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชนและภาคธุรกิจ บูรณาการ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหาความต้องการ ของประชาชน และให้สำนัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่จัดทำแผนร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

  3.สำนัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่จัดทำแผนทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจากสำนัก/กอง/ส่วนอื่นๆ และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประชุมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา และจะต้องทำตัวชี้วัดและเป้าหมายของตัวชี้วัด

  4.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

  จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

  5. เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา

  ให้ความเห็นชอบ

  6. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วนำเสนอ

  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  7. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

  1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                   1.  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลสามารถดำเนินการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์มีเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

                   2.  ทำให้เทศบาลสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

                   3.  เป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร แผนพัฒนาอำเภออากาศอำนวย

                   4.  เป็นแนวทางใช้จัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในห้วงระยะเวลา (.. 2558 – 2562)

                                                                                     

   ส่วนที่  2
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าก้อน

  ๒.ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา  สาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ      

  1)  ประวัติความเป็นมา

            สภาตำบลท่าก้อน  ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540 เดิมมีหมู่บ้าน  จำนวน  หมู่บ้าน  ต่อมาได้แบ่งแยกบ้านท่าก้อน  หมู่ที่  เป็นบ้านท่าก้อน  หมู่ที่  และเมื่อปี  พ.ศ.  2543  ได้แบ่งแยกบ้านท่าควายหมู่ที่ 2 เป็นบ้านท่าควายหมู่ที่   ปัจจุบันมีพื้นที่การปกครองจำนวน  8  หมู่บ้าน และปี พ.ศ. 2556 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน เป็นเทศบาลตำบลท่าก้อน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อนอำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  เป็นเทศบาลตำบลท่าก้อน  ลงวันที่ 5 สิงหาคม  2556 
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  6 กันยายน  2556 เป็นต้นไป

  2)  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

            สำนักงานเทศบาลตำบลท่าก้อน  ตั้งอยู่หมู่ที่  1 บ้านท่าก้อน  ตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  ระยะห่างจากอำเภออากาศอำนวย    25  กิโลเมตร

            ทิศเหนือ          จรดกับเขต เทศบาลตำบลซาง      อำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย

            ทิศใต้             จรดกับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี      อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

            ทิศตะวันออก     จรดกับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

            ทิศตะวันตก      จรดกับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม  อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

  3)  พื้นที่         พื้นที่เทศบาลตำบลท่าก้อนโดยประมาณ  39,375  ไร่  หรือประมาณ  63  ตารางกิโลเมตร

   

    หมู่ที่

   

    พื้นที่ทั้งหมด

  (ไร่)

  พื้นที่การเกษตร

  ทำนา

  ปลูกยางพารา

  ปลูกมันสำปะหลัง

  ปลูกแตงโม

  ยูคาลิปตัส

  หมู่ที่ 1 บ้านท่าก้อน

  4,310

  2,033

  71

  47

  -

  568

  หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย

  5,190

  3,980

  631

  60

  -

  247

  หมู่ที่ 3 บ้านนาหวาย

  4,620

  1,563

  77

  26

  735

  184

  หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง

  5,117

  1,170

  923

  68

  -

  213

  หมู่ที่ 5 บ้านดอนปอ

  3,107

  803

  47

  64

  -

  59

  หมู่ที่ 6 บ้านโพนก่อ

  6,505

  1,778

  751

  697

  -

  154

  หมู่ที่ 7 บ้านท่าควาย

  5,806

  2,006

  480

  137

  -

  203

  หมู่ที่ 8 บ้านท่าก้อน

  4,720

  1,621

  13

  23

  -

  107

  รวม

  39,375  ไร่

  14,954

  2,994

  1,122

  735

  1,735

  หมายเหตุ : พื้นที่ทำนาในตำบล  10,621  ไร่ พื้นที่ทำนานอกเขตตำบล  4,333  ไร่   พื้นที่อยู่อาศัย  2,400 ไร่

   

   

  4)  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป

            ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับดอน  บางพื้นที่เป็นที่ราบสูง     

  5)  เขตการปกครองและจำนวนประชากร

            ในเทศบาลตำบลท่าก้อนมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น
  5,791 คน  แยกเป็นชาย  2,914  คน  เป็นหญิง  2,877  คน  มีครัวเรือนทั้งหมด  1,475 ครัวเรือน

           

  ตารางที่  1  ตารางแสดงจำนวนประชากร

  หมู่ที่

  ครัวเรือน

  จำนวนประชากร

  ชาย  (คน)

  หญิง  (คน)

  รวม  (คน)

  1.  บ้านท่าก้อน

  227

  380

  401

  781

  2.  บ้านท่าควาย

  189

  374

  374

  748

  3.  บ้านนาหวาย

  148

  315

  296

  596

  4.  บ้านดอนแดง

  275

  587

  603

  1,185

  5.  บ้านดอนปอ

  114

  200

  191

  394

  6.  บ้านโพนก่อ

  172

  259

  319

  672

  7.  บ้านท่าควาย

  164

  336

  322

  633

  8.  บ้านท่าก้อน

  186

  363

  371

  720

  รวม

  1,475

  2,914

  2,877

  5,730

  ที่มา / ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน 2557

  สภาพทางเศรษฐกิจ

            1)  อาชีพ

            การประกอบอาชีพของประชากรในเขตเทศบาลตำบลท่าก้อน  ส่วนใหญ่ร้อยละ  90  ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  เช่น  ปลูกข้าว  ปลูกแตงโม  ทำนาปรัง  การเลี้ยงสัตว์  การทำไร่  และการประมงน้ำจืด  และการประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้างทั่วไป  บางส่วนมีการอพยพแรงงานไปรับจ้างต่างท้องที่ในตัวเมืองใหญ่ ๆ  อาชีพเสริมคือเย็บผ้า  เย็บมุ้งและทอเสื่อกก  พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่  คือ  ข้าวเหนียว  ข้าวจ้าว

            กลุ่มอาชีพ/กลุ่มทางเศรษฐกิจ

  -  กลุ่มสตรีพัฒนา         จำนวน  8  กลุ่ม

  -  กลุ่มออมทรัพย์          จำนวน  8  กลุ่ม

  -  กลุ่มกองทุนเงินล้าน    จำนวน  8  กลุ่ม

  -  กลุ่มอาชีพ               จำนวน  23  กลุ่ม

  2)  การประกอบธุรกิจ

  -  ปั้มน้ำมันหัวจ่าย        จำนวน  11  แห่ง  

  -  ปั้มหลอด                จำนวน  แห่ง 

   - โรงสี                     จำนวน  20  แห่ง

   
   
   

  ตารางแสดงรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในตำบลท่าก้อน

  หมู่ที่

  หมู่บ้าน

  รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี(บาท)

  หมายเหตุ

  1

  บ้านท่าก้อน

  66,657

   

   

  2

  บ้านท่าควาย

  63,931

   

   

  3

  บ้านนาหวาย

  60,880

   

   

  4

  บ้านดอนแดง

  72,018

   

   

  5

  บ้านดอนปอ

  62,583

   

   

  6

  บ้านโพนก่อ

  64,336

   

   

  7

  บ้านท่าควาย

  61,695

   

   

  8

  บ้านท่าก้อน

  65,772

   

   

  รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่

  517,872

   

    

  ที่มา  ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.)  ปี  2557

  สภาพทางสังคม

            1)  การศึกษา

            โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                    จำนวน  แห่ง

            โรงเรียนระดับประถมศึกษา                  จำนวน  แห่ง

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            จำนวน  แห่ง

   

  โรงเรียนท่าสงครามวิทยา

  สถานที่ตั้ง  135 หมู่ที่  1  บ้านท่าก้อน  ตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

  ข้าราชการ         จำนวน   14   คน      ชาย  9  คน     หญิง  5  คน

            ครูอัตราจ้าง        จำนวน    1    คน      ชาย  -  คน      หญิง  1  คน

            พนักงานราชการ  จำนวน    3   คน       ชาย   1  คน    หญิง  2  คน

            ลูกจ้าง              จำนวน    1    คน      ชาย  1  คน     หญิง   -  คน

  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2557

  ข้อมูลสำรวจ  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน

  โรงเรียนบ้านท่าก้อน

  สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  บ้านท่าก้อน  ตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

  ข้าราชการ       จำนวน  12  คน                   ชาย  3  คน     หญิง  9  คน
  คนงานทั่วไป     จำนวน  1  คน           
  นักการภารโรง   จำนวน 1 คน

  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2557

  ระดับชั้น

  จำนวนนักเรียน

  หมายเหตุ

  ทั้งหมด

  นักเรียนชาย

  นักเรียนหญิง

  อนุบาล 1-2

  57

  25

  32

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  1

  25

  13

  12

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  2

  34

  24

  10

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  3

  34

  14

  20

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  4

  28

  17

  11

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  5

  19

  11

  8   

  ประถมศึกษาปีที่  6

  27

  14

  13

   

   

  รวม

  224

  118

  106

   

    

  ข้อมูลสำรวจ  ณ  วันที่ 10 เดือน มิถุนายน  2557

     

  โรงเรียนบ้านท่าควาย

  สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  บ้านท่าควาย  ตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

  ข้าราชการ       จำนวน  คน            ชาย  3  คน     หญิง  6  คน

            คนงานทั่วไป     จำนวน  1 คน             ชาย  -  คน      หญิง  1  คน

            นักการภารโรง   จำนวน  คน            ชาย  1  คน     หญิง  -  คน

  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2557

  ระดับชั้น

  จำนวนนักเรียน

  หมายเหตุ

  ทั้งหมด

  นักเรียนชาย

  นักเรียนหญิง

  อนุบาล 1-2

  30

  17

  13

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  1

  18

  9

  9

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  2

  15

  7

  8

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  3

  20

  10

  10

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  4

  21

  13

  8   

  ประถมศึกษาปีที่  5

  17

  13

  4

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  6

  24

  13

  11

   

   

  รวม

  145

  82

  63


   

  ข้อมูลสำรวจ  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2559

  โรงเรียนบ้านดอนแดง

  สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  บ้านดอนแดง  ตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

  ข้าราชการ       จำนวน    7    คน                  ชาย    3    คน หญิง    4    คน

            ครูอัตราจ้าง      จำนวน    -     คน                 ชาย    -     คน หญิง    -     คน

            นักการภารโรง  จำนวน   -     คน                  ชาย      -  คน  หญิง    -    คน

   

   จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2557

  ระดับชั้น

  จำนวนนักเรียน

  หมายเหตุ

  ทั้งหมด

  นักเรียนชาย

  นักเรียนหญิง

  อนุบาล 1-2

  28

  11

  17

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  1

  21

  9

  12

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  2

  12

  8

  4

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  3

  22

  12

  10

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  4

  8

  4

  4

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  5

  9

  4

  5

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  6

  11

  5

  6

   

   

  รวม

  111

  53

  58

   

    

  ข้อมูลสำรวจ  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2557

   

  โรงเรียนบ้านโพนก่อ

  สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  บ้านโพนก่อ  ตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

  ข้าราชการ       จำนวน  คน  ชาย  3  คน     หญิง  2  คน

            ครูอัตราจ้าง      จำนวน  คน  ชาย   -  คน     หญิง  1  คน  นักการภารโรง  จำนวน  1  คน

  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2557

  ระดับชั้น

  จำนวนนักเรียน

  หมายเหตุ

  ทั้งหมด

  นักเรียนชาย

  นักเรียนหญิง

  อนุบาล  1-2

  18

  12

  6

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  1

  6

  5

  1

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  2

  5

  4

  1

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  3

  9

  6

  3

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  4

  9

  6

  3

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  5

  10

  5

  5   

  ประถมศึกษาปีที่  6

  6

  4

  2

   

   

  รวม

  63

  42

  21

   

    

  ข้อมูลสำรวจ  ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน  2557

   

  โรงเรียนบ้านนาหวาย

  สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  บ้านนาหวาย  ตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

  ข้าราชการ       จำนวน  คน  ชาย   3  คน    หญิง   2  คน

  คนงานทั่วไป     จำนวน   1 คน  ชาย   -  คน     หญิง   1  คน  นักการภารโรง  จำนวน 1 คน

   

  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2557

  ระดับชั้น

  จำนวนนักเรียน

  หมายเหตุ

  ทั้งหมด

  นักเรียนชาย

  นักเรียนหญิง

  อนุบาล  1-2

  9

  5

  4

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  1

  5

  3

  2   

  ประถมศึกษาปีที่  2

  4

  3

  1

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  3

  7

  1

  6

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  4

  9

  3

  6

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  5

  14

  6

  8

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  6

  10

  6

  4

   

   

  รวม

  58

  27

  31

   

   

  ข้อมูลสำรวจ  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2557

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง

  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2557

  ระดับชั้น

  จำนวนนักเรียน

  จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วย

  ทั้งหมด

  นักเรียนชาย

  นักเรียนหญิง

  ชาย

  หญิง

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าก้อน

  101

  51

  50

  -

  5

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าควาย

  47

  22

  25

  -

  3

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง

  56

  30

  26

  -

  3

  รวม

  204

  103

  101

  -

  11

  ข้อมูลสำรวจ  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2557

  2)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

            วัด       จำนวน  10  แห่ง                   สำนักสงฆ์        จำนวน  แห่ง

  3)  สาธารณสุข

            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก้อน             จำนวน  แห่ง

  (
  1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก้อน บ้านท่าก้อน

            นักวิชาการสาธารณสุข              จำนวน  คน            ชาย  1   คน    หญิง  -  คน

            พยาบาลวิชาชีพ                     จำนวน  คน            ชาย  -  คน      หญิง  1   คน

            เจ้าพนักงานสาธารณสุข            จำนวน  1 คน             ชาย  1  คน     หญิง  -  คน

            ลูกจ้างชั่วคราว                      จำนวน  2 คน             ชาย  1  คน     หญิง  1   คน

  (2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก้อน บ้านดอนปอ

            นักวิชาการสาธารณสุข              จำนวน  1  คน            ชาย  1  คน     หญิง  -  คน
            พยาบาลวิชาชีพ                     จำนวน  1  คน            ชาย  -  คน      หญิง  1  คน

            ลูกจ้างชั่วคราว                      จำนวน  1  คน            ชาย  -  คน      หญิง  1  คน

   

  (3)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก้อน บ้านดอนแดง

            นักวิชาการสาธารณสุข              จำนวน  2  คน            ชาย  1  คน     หญิง  1  คน

            พยาบาลวิชาชีพ                     จำนวน  1  คน            ชาย  -  คน      หญิง  1  คน

            เจ้าพนักงานสาธารณสุข            จำนวน  คน            ชาย  1  คน     หญิง  -  คน

            ลูกจ้างชั่วคราว                       จำนวน  คน            ชาย  1  คน     หญิง  1  คน

  4)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์

            -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จำนวน  1  แห่ง

                     จำนวนสมาชิก  อปพร.    จำนวน  103  คน        ชาย  102  คน  หญิง  1  คน

            -  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด       จำนวน  แห่ง

                     จำนวนสมาชิก  กตส.      จำนวน  156  คน       

            -  หนึ่งตำบล  หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย(OTOS)     จำนวน  1  ทีม 

                     จำนวนสมาชิก             จำนวน   10   คน

            -  หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่าก้อน(FR  ท่าก้อน)  จำนวน  ทีม

                     จำนวนสมาชิก             จำนวน  10 คน           ชาย  10 คน    

  การบริการพื้นฐาน

  1)  การคมนาคม

            หมู่ที่  บ้านท่าก้อน 

  ถนนคอนกรีต              7  สาย                    ระยะทาง    770       เมตร

            ถนนลูกรัง                  สาย                    ระยะทาง  2,150       เมตร

            ถนนดิน                    สาย                    ระยะทาง  1,500       เมตร

            หมู่ที่  บ้านท่าควาย 

  ถนนคอนกรีต              4  สาย                    ระยะทาง   650        เมตร

            ถนนลูกรัง                 7  สาย                    ระยะทาง   11,300     เมตร

            ถนนดิน                    5  สาย                    ระยะทาง   1,500      เมตร

            หมู่ที่  บ้านนาหวาย 

  ถนนคอนกรีต              7  สาย                    ระยะทาง  892          เมตร

            ถนนลูกรัง                  4  สาย                    ระยะทาง  800          เมตร

            ถนนดิน                     3  สาย                    ระยะทาง  2,500       เมตร

            หมู่ที่  บ้านดอนแดง 

  ถนนคอนกรีต              6  สาย                    ระยะทาง   1,287      เมตร

            ถนนลูกรัง                 5  สาย                    ระยะทาง   3,430       เมตร

            ถนนดิน                    2  สาย                    ระยะทาง   1,700      เมตร

  หมู่ที่  บ้านดอนปอ 

  ถนนคอนกรีต              1  สาย                    ระยะทาง  280          เมตร

            ถนนลูกรัง                  สาย                              ระยะทาง  2,400        เมตร

            ถนนดิน                    -  สาย                     ระยะทาง     -            เมตร

            หมู่ที่  บ้านโพนก่อ

  ถนนคอนกรีต              3  สาย                    ระยะทาง   1,500       เมตร

            ถนนลูกรัง                 12  สาย                   ระยะทาง   20,450      เมตร

            ถนนดิน                    -   สาย                    ระยะทาง   -              เมตร 

            หมู่ที่  บ้านท่าควาย       

  ถนนคอนกรีต              สาย                    ระยะทาง 3,882        เมตร

            ถนนลูกรัง                  10  สาย                   ระยะทาง  12,000       เมตร

            ถนนดิน                    4  สาย                    ระยะทาง  800           เมตร

            หมู่ที่  บ้านท่าก้อน 

  ถนนคอนกรีต              8  สาย                    ระยะทาง   3,020       เมตร

            ถนนลูกรัง                 5  สาย                    ระยะทาง   5,722       เมตร

            ถนนดิน                    3  สาย                              ระยะทาง   2,800       เมตร

  2)  การโทรคมนาคม

                     -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                  จำนวน    1  แห่ง

                     -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                       จำนวน    11  ตู้

                     -  โทรศัพท์พื้นฐาน                           จำนวน     -  เครื่อง

  3)  การไฟฟ้า

  มีระบบไฟฟ้าใช้ครบ  8  หมู่บ้าน  ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,434  ครัวเรือน

            4)  ประปา

            มีระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน 8  แห่ง  จำนวนครัวเรือนที่ใช้   1,434  ครัวเรือน

            5)  แหล่งน้ำธรรมชาติ

            ลำน้ำ  ห้วย                จำนวน  12  สาย

            1)  ห้วยซำค้า                       5)  ห้วยปุ่ง                          9)  ห้วยไฮ

            2)  ห้วยชุมเพ็ง                      6)  ห้วยปากบ่อควัน                10)  ห้วยหมากโง้ว

            3)  ห้วยบ้าน                        7)  ห้วยสายหนองผือ               11)  ห้วยแดง

            4)  ห้วยไห้                          8)  ห้วยอีจันทร์                     12)  ห้วยหลักวัว

            6)  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

            -  อ่างเก็บน้ำห้วยหวายน้อย  พิกัด  48  QUE  856-705  ระวาง  57441  ความจุล้าน  ลบ.ม.                  เป็นทำนบดิน

            -  อ่างเก็บน้ำหนองผือ

            -  ฝายทดน้ำห้วยชุมเพ็ง พิกัด 48  QUE  879-661  ระวาง พื้นที่ 500  ไร่ ยาว 48 เมตร สูง  5 เมตร

            -  ฝายห้วยบ้านตอนบน

            -  ฝายน้ำล้นบ้านโพนก่อ

            -  บ่อน้ำตื้น                         จำนวน  36  แห่ง

            -  บ่อโยก                            จำนวน  63  แห่ง

            -  ถังเก็บน้ำ(ฝ.99)  จำนวน  /  แห่ง  (บ้านดอนปอ,โรงเรียนบ้านโพนก่อ)

            -  สระน้ำขนาด  100  ตารางวา  ขึ้นไป  

   ข้อมูลอื่น ๆ

            เขตเทศบาลตำบลท่าก้อน  มีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ  ได้แก่  กก  ไม้ไผ่  สภาพพื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย  และเป็นดินเหนียวบางส่วน  ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก  พืชเพาะปลูกที่สำคัญ  เช่น  แตงโม  ข้าวนาปีและนาปรัง  ยางพารา  อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น  นอกจากนี้มีทรัพยากรสัตว์น้ำที่หลากหลาย และป่าบุ่งป่าทาม  ป่าชุมชน พื้นที่จำนวนมาก

   

  ๒.๒  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น  ได้แก่  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล  งบประมาณ  และเครื่องมืออุปกรณ์

            1)  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

  ตารางแสดงจำนวนบุคลากรฝ่ายการเมืองของเทศบาลตำบลท่าก้อน

  ที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  อายุ

  วุฒิการศึกษา

  อาชีพ

  1

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

  2

  ผู้บริหารประกอบด้วย

  1.1  นางลัดดา  พละไกร

  1.2  นายจันเพ็ญ บุญตา

  1.3  นายทรงศักดิ์  อุปทุม

  1.4  นายบุญมี บูคะธรรม

  1.5  นายบุญโฮม  พรมอุ่น

   

   

   
   
   

   

  สมาชิกสภาเทศบาล

  2.1  นายพีระพงษ์  นิพันธ์

  2.2  นายสุดสาคร   โพชะราช

  2.3  นายจรูญ       ไชยบิน

  2.4  นายเดชา  บุญชาญ

  2.5   นายสกล    สุกัน

  2.6  นายสมัย    แขพิมพันธ์

  2.7   นายถนอม  ลีพรม

  2.8  นายสุดใจ  ลีพรม

  2.9  นายสีจันทร์   โสมงาม

  2.10   นายเตรียม     อุปทุม

  2.11   นายกาวิน  คำสิงห์

  2.12   นายศักศรี  อุปทุม

   

   

   
   
   

   

  นายก  อบต.

  รองนายก  อบต.

  รองนายก  อบต.

  เลขานุการนายก

  ที่ปรึกษานายก

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

  ประธานสภาเทศบาล

  รองประธานสภาเทศบาล

  สมาชิกสภาเทศบาล

  สมาชิกสภาเทศบาล

  สมาชิกสภาเทศบาล

  สมาชิกสภาเทศบาล

  สมาชิกสภาเทศบาล

  สมาชิกสภาเทศบาล

  สมาชิกสภาเทศบาล

  สมาชิกสภาเทศบาล

  สมาชิกสภาเทศบาล

  สมาชิกสภาเทศบาล

   

   

   

   
   
   

   

  52

  44

  54

  74

  50

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

  53

  37

  41

  47

  39

  41

  43

  56

  52

  53

  57

  40

   

   

   
   
   

   


   

   

   
   
   

   

  ปริญญาตรี

  ม.6

  ป.6

  ป.4

  ป.6

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

  ม.6

  ม.6

  ป.6

  ป.6

  ม.6

  ป.6

  ป.6

  ป.4

  ป.4

  ป.6

  ม.6

  ป.6

   

   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

    

  ตารางแสดงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าก้อน

   

  2)  รายได้เทศบาลตำบลท่าก้อน  

  งบรายรับ รายจ่ายตามงบประมาณ  ประจำปี  2557

  ตั้งแต่วันที่  ตุลาคม  2555  ถึงวันที่  30  กันยายน  2556

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

  ประมาณการ

  รายรับจริง

  +

  -

  สูง

  ต่ำ

   

   

   
   
   

   

  บาท

  ส.ต

  บาท

  ส.ต

  รายรับตามประมาณการ

  รายรับ

        ภาษีอากร

        ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต

        รายได้จากทรัพย์สิน

        รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์

        รายได้เบ็ดเตล็ด

        รายได้จากทุน

        ภาษีจัดสรร

        เงินอุดหนุน

         

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  85,000

  1,000

  30,000

  -

  50,000

  -

  9,864,000

  9,000,000

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

  94,505

  51,490

  110,909

  176,244

  98,200

  13,080

  14,149,732

  8,345,577

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

  26

  -

  71

  52

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

  01

     

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

     +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

  9,505

  50,490

  80,909

  176,244

  48,200

  13,080

  4,315,732

  654,423

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

  26

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

  71

  52

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

  01

   

   
   
   

   

  รวมเงินตามประมาณการรายรับทันที

  19,000,000

   

   

  23,039,738

  50

  +

  4,039,738

  50

        เงินรายได้อื่นๆ 

        เงินสะสม

        เงินที่จ่ายขาดเงินสะสม

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

  -

  3,656,000

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

  -

  3,565,000

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

  =

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

  -

  -

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

  รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น

  22,565,000

   

  26,604,738

  50

  +

  4,039,738

  50

        เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  17,169,150

  34

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   

   

   
   

                                       รวมรายรับทั้งสิ้น

  43,773,888

  84

  (1)

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   
   

   

   

   
   
   

   

   

   

   

  ๒.๓  จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ของเทศบาลตำบลท่าก้อน

  การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลท่าก้อนกำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๒/ว๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  รวมถึงการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ข๒๕๕๙)  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  และ นโยบายผู้บริหาร 

  โดยกำหนดยุทธศาสตร์  ดังนี้

           1. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

           2. ด้านการพั­ฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรมมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

           3. ด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

           4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

   

   5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

  บทที่ 3

  ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติ  

  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อน

  ๓.๑  กรอบแนวคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อน         

         การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) มีหลักการมุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  ในสังคม

  วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ
  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

            ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีดังนี้

            ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มีแนวทางสำคัญ  ดังนี้

                     - สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง

                     - การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจการพัฒนาประเทศ

                     - การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มช่องทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี

                     - การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
  ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม

  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มีแนวทางสำคัญ ดังนี้

                     - การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม

                     - การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ
  ในอนาคต

                     - การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

                     - การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                     - การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม

            ๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน มีแนวทางสำคัญ ดังนี้

                     - การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

                     - การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

                      - การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร

                     - การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต

                     - การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน

                     - การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
  ความเข้มแข็งภาคเกษตร

                     - การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน

            ๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีแนวทางสำคัญ ดังนี้

                     - การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน

                     - การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม

                     - การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมให้มีเสถียรภาพ

                      - การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

  ๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีแนวทางสำคัญ ดังนี้

                      - การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
  ในอนุภูมิภาคต่างๆ

                      - การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค

                      - การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                      - การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก

                      - การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ

                      - การมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย

                     - การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว

                     - การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเซียตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น

                      - การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไร

  ๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีแนวทางสำคัญ ดังนี้

                      - อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            - การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                     - การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน

                     - การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

                     - การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

  - การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ

  พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

                     - การควบคุมและลดมลพิษ

                      - การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ

     

            แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ประกอบด้วย

            ๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

                     - สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

                     - กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น วาระแห่งชาติ

                     - ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง

                     - ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
  เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

                     - เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

            - แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

                     - ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ

                     - สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค

                     - ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

                     - ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

                     - ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน

                     - เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ

                     - สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น

                     - พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

                     - จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน

                     - เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

            ๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

                     - เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

            - พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ

            - พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

                     - พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

                     - เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน

  ๓. นโยบายเศรษฐกิจ

                     - นโยบายเศรษฐกิจมหภาค

                     - นโยบายสร้างรายได้

                     - นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

                     - นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ

                     - นโยบายพลังงาน

                     - นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

                     - นโยบายการศึกษา

                     - นโยบายแรงงาน

                     - นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

                     - นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

                     - นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

            ๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                     - อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

                     - อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

                     - ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ

                     - สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

                     - ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสำนึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                     - ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

                     - สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ

                     - พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            ๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

                     - เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้

                     - เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
  ของประเทศ

                     - สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

                     - จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง

                     - ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

            ๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

                     - เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

                     - สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

                     - เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ

  ระหว่างประเทศ

                     - กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก

                     - สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกำลังพัฒนา

                     - ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

                     - สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน

                     - ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค

                     - ประสานการดำเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ

                      - ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ

  ๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                     - ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

                     - กฎหมายและการยุติธรรม

                     - ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ
  สื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม

            ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ควรเน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนแล้ 

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  จังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2558-2560)

  วิสัยทัศน์

  “สกลนครถิ่นน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ต้นแบบนำเศรษฐกิจพอเพียง”

  พันธกิจ

  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า

  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน

  3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย

  4. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  7. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น

  เป้าประสงค์

  1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง

  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  3. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย

  4. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ

  5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง

  6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
                ครอบคลุมทุกพื้นที่

  7. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง

            ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      (1) แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

      (2) การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง

      (3) การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ

           เชื่อมโยงเครือข่าย

      (4) การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

      (1) การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

      (2) การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

      (3) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

      (1) การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

      (2) การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง

      (3) การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

      (1) การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ      

                                อย่างยั่งยืน

      (2) การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

  5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

      (1) การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

      (2) การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความสงบเรียบร้อย

      (3) การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

      (4) การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง

      (5) กำหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา

           ทุกระดับ

  แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร(ประกอบด้วยวิสัยทัศน์จังหวัดและประเด็นยุทธศาสตร์)

  ัยทศน์จัดสกลนค

  " จังหวัดนัตรรม  ต้แบบนําเ ”

  พันธกิจัหวสกลนค

                         1. บริารยุทตรังหวัดู่การย่างยั่งยืตามปรัญาเ

                             พอ

                         2. ปรานงานงเริม นับสนุ ริมร้างามรุ่กนในจังหวัด

         สางบูณาารู่กนา่างยั่งยืพื่งรัารเข้คมอาเซี

                         3. กําตรวจสะคุมารบริารราารจังหวัดรตามหลารบริาร

               การบานี่ดี

  เป้าประสงค์รวม

  “เพิ่มมูลค่าการเกษตร และรายได้ของประชาชน”

  ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                มี 2 กลยุทธ์ คือ

            1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและมาตรฐาน

            2) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร

  2. การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  มี 3 กลยุทธ์ คือ

            1) เพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนส่ง

            2) สร้างขีดความสามารถในการค้า การลงทุน

            3) สนับสนุนการท่องเที่ยว 3 ธรรม

  3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน มี 2 กลยุทธ์ คือ

            1) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            2) เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะของคนทุกกลุ่ม

  4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน มี 3 กลยุทธ์ คือ

            1) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำเชิงบูรณาการ

            2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในเมืองและชนบท

            3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบ

  5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง มี 3 กลยุทธ์ คือ

                     1) พัฒนาสมรรถนะข้าราชการจังหวัดสู่องค์กรสมรรถนะสูง

                     2) ส่งเสริมการนำการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารจังหวัด

                     3) พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   

   

  วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของอำเภออากาศอำนวย

  วิสัยทัศน์

  “เมืองปลอดมลพิษ   วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”

  พันธกิจ

                     1. บูรณาการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

                     2. อำนวยการบริหารจัดการให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม

                     3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 

   
   

  ประเด็นยุทธศาสตร์

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

  พอเพียง

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาการค้า   การลงทุน  และการท่องเที่ยว

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

   

  นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน

  การบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าก้อน ใช้แนวนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาและ

  ต้องสอดคล้องกับสภาพการณ์และทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าก้อน   และตามแนวนโยบายของนายกเทศมนตรีคือ “สานงานต่อ ก่องานใหม่ ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล”  จึงกำหนดนโยบายออกเป็นด้านๆ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ ดังนี้

  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.1 ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้สะอาด สามาถบริโภค-อุปโภคได้อย่างปลอดภัย และเพียงพอทุกหมู่บ้าน

  1.2 ขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

  1.3 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีสภาพดี มีความปลอดภัยแก่ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

  1.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ร่องระบายน้ำในจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง

  2. ด้านเศรษฐกิจ

  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพอื่นๆเช่น กลุ่มปลูกยางพารา  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มตัดเย็บมุ้ง กลุ่มถักสานเปล กลุ่มทอผ้า กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มถนอมอาหารจาอปลา กลุ่มหน่อไม้อัดปี๊บ ฯลฯ

  2.2 จัดให้มีศูนย์รวมในการจำหน่าย และจัดหาแหล่งรับซื้อสินค้าชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆและชาวบ้านทั่วไป นำผลิตภัณฑ์ หรือสินค้ามาแสดงและจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

  2.3 ส่งเสริมจัดตั้งตลาดกลางยางพาราประจำตำบล เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีอำนาจต่อรองการกำหนดราคากับพ่อค้าคนกลาง

  2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้สนใจประกอบอาชีพต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นกลุ่มอาชีพ หรือแรงงานที่มีคุณภาพ

  2.5 จัดให้มีการศึกษาดูงานแก่กลุ่มอาชีพ เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีความรู้และศักยภาพในการประกอบอาชีพดียิ่งขึ้น

  3. ด้านการศึกษาและการกีฬา

  31.ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้”น่าอยู่ น่าเรียน”เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมทางอารมณ์ ทางวิชาการ ก้าวสู่วัยเรียนในระดับต่อไปอย่างมั่นใจและมีคุณภาพ

  น่าอยู่  จัดสถานที่เรียนให้ถูกสุขอนามัย มีความสะอาด สวยงาม ครูเอาใจใส่นักเรียน เสมือนลูกหลานตัวเอง

  น่าเรียน  ปรับปรุงห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและจัดหาวัสดุสื่ออุปกรณ์การเรียนให้เหมาะสม เพียงพอ และมีคุณภาพ

  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญของเด็กและเยาวชน เช่น วันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมต่างๆทุกโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน

  3.3 ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนชุมชน และกลุ่มเยาวชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของร่างกายอันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้นักกีฬาและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและกีฬาสร้างคนให้มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด

  3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีในชุมชน ทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีงามระหว่างชุมชนกับบุคลากรของเทศบาล

  4. ด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

  4.1 จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมตำบลท่าก้อน เป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้สืบสานต่อคนรุ่นหลังต่อไป

  4.2 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีต่างๆ อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เช่น

                     - จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

                     - จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมประกวดแห่เทียนวันเข้าพรรษา

                     - จัดงานวันออกพรรษา มีการแข่งขันเรือยาว เป็นต้น

  4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา ในทุกวัดในเขตเทศบาลตำบลท่าก้อน

  5. ด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

  5.1ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพสู่มาตรฐาน โดยเทศบาลตำบลท่าก้อนเป็นผู้สนับสนุนค่าตอบแทนตามระเบียบที่กำหนด ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าก้อน

  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ให้กับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายและประชาชนทั่วไป

  5.3 ส่งเสริมสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ และนำประสบการณ์ ภูมิปัญญา ของผู้สูงอายุมาช่วยในการพัฒนาสังคมชุมชน

  5.4 สนับสนุนงบประมาณเพื่อคุณภาพชีวิต โดยกองทุนประกันสุขภาพ ตำบลท่าก้อน (สปสช.) ให้สามารถดูแล และรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

  6. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  6.1 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)และให้มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง

  6.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมบริการสาธารณสุข กู้ชีพ กู้ภัย

  6.3 จัดให้มีระบบการเก็บและกำจัดขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  6.4 ส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานป้องกัน และระงับโรคติดต่อ ให้การบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและครอบคลุมทั่วพื้นที่

  6.5 เสริมสร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  6.6 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและจัดให้มีเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ

  6.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองผือ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

  7. ด้านการบริหารจัดการ

  7.1 ส่งเสริมสนับสนุน และให้โอกาสแก่บุคลากรในองค์กรทุกคนให้ศึกษาในระดับสูงขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลให้มีคามรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในเรื่องการบริการประชาชน ในการอุทิศตนให้กับราชการ ในการรักองค์กรและในเรื่องความสามัคคี

  7.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนในการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึง เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ

  7.3 สร้างภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่นทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้รับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการในการพัฒนาสู่พื้นที่ตำบลท่าก้อน ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด กรม และกระทรวงอื่นๆ

  7.4 ดำเนินโครงการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน

                7.5 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการ ภายในองค์กรทั้งฝ่ายคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล  และฝ่ายข้าราชการประจำ ให้สามารถปฏิบัติราชการร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

   

  3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

          ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น

          ประเด็นการพัฒนาจากปัญหาและความต้องการ

                ปัญหาความยากจน

                ลักษณะประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าก้อน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภท   ทำนา เลี้ยงสัตว์ ประมง รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมครัวเรือน ค้าขาย การจ้างงานเป็นการจ้างงานชั่วคราว เช่น    จ้างงานภาคเกษตรกรรมในดูการทำนา รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรมเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน ค่าจ้างแรงงานต่ำ การจ้างแรงงานมีน้อย ฉะนั้นรายได้ของประชากรต่อหัวจึงจัดอยู่ในความยากจน

                ขอบเขต     เกิดปัญหาค่าจ้างแรงงานต่ำ

                               ปัญหาราคาขายสินค้าภาคเกษตรกรรมไม่แน่นอน

                               เกิดปัญหาการไม่มีงานทำ

                สาเหตุ       1. เทศบาลตำบลท่าก้อน เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควร ค่าจ้างแรงงานยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

  2.      ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโอกาสจ้างงานน้อย

  ไม่มีอาชีพรองรับประชาชนที่ว่างงาน

                ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  (ปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน, ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก)

                ลักษณะ      1.  ถนนเพื่อการคมนาคมไม่สะดวก เป็นหลุมเป็นบ่อ

                               2.  น้ำท่วมขังในเขตชุมชน

                ขอบเขต     1.  ในพื้นที่เทศบาลย่านชุมชน

                               2.  น้ำท่วมขังบริเวณเขตชุมชนในถนนนั้นยังไม่มีรางระบายน้ำ

                สาเหตุ       1. งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด ไม่เพียงพอ

                               2.  น้ำท่วมขังเกิดจากยังไม่มีระบบระบายน้ำที่เพียงพอ

                ปัญหาไม่มีน้ำเพื่อการเกษตร

                ลักษณะ      ภูมิประเทศของเทศบาลตำบลท่าก้อน เป็นดินปนทราย ฤดูฝนมีน้ำท่วม        จำนวนมาก แต่ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี

                ขอบเขต     เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งหลังจากการทำนา

                สาเหตุ       พื้นดินเป็นดินปนทราย ไม่มีฝายน้ำล้นขนาดใหญ่เก็บกักน้ำในลำน้ำยาม

                ปัญหาไม่มีสถานที่พักผ่อนสาธารณะ

                ลักษณะ      เทศบาลตำบลท่าก้อน มีพื้นที่ ๖๓ ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณห้าพันคน มีที่สาธารณะแต่ยังไม่มีสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ

                ขอบเขต     ประชาชนต้องการให้มีสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น

                สาเหตุ       เกิดจากประชาชนต้องการที่พักผ่อนหย่อนใจ / เสริมสร้างสุขภาพจิตให้ดีขึ้น

                ปัญหาแสงสว่างไม่พอเพียงในถนนสาธารณะ

                ลักษณะ      ถนนสาธารณะในเขตเทศบาลมีจำนวนมาก การติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างบางชุมชน
  ยังไม่ทั่วถึง ถนนสายหลวง กรมทางหลวงยังไม่ส่งมอบให้ และยังมีมาตรการประหยัดพลังงาน จึงทำให้ในเวลากลางคืนแสงสว่างจากไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ

                ขอบเขต     แสงสว่างบางชุมชนยังไม่ทั่วถึง ชุมชนมีความต้องการเพิ่มขึ้น

                สาเหตุ       เนื่องจากถนนสาธารณะมีจำนวนมากงบประมาณเทศบาลมีไม่เพียงพอ

                ปัญหารับฟังข่าวสารไม่ทั่วถึง

                ลักษณะ      ประชาชนในบางชุมชนไม่สามารถรับฟังข่าวสารเสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว       ไม่ชัดเจน

                ขอบเขต     ประชากรในเขตเทศบาลได้รับทราบข่าวสารเทศบาลไม่ทั่วถึงจึงมีความต้องการ
  ให้แก้ไข

                ปัญหาความปลอดภัยทางจราจร

                ลักษณะ      เทศบาลตำบลท่าก้อน  มีถนนสายหลัก สายรอง ถนนผ่านหน้าสถานที่ราชการ   โรงเรียน แหล่งชุมชน ซึ่งถนนเหล่านี้ยังไม่มีสัญญาณการจราจรที่ได้มาตรฐาน เช่น สัญญาณไฟแดง
  ทางม้าลาย ฯลฯ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรไปมา ในชั่วโมงเร่งด่วน เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้บางแห่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

                ขอบเขต     ถนนสายหลัก สายรอง ถนนหน้าสถานที่ราชการ โรงเรียน แหล่งชุมชน ในเขต     เทศบาลตำบลท่าก้อน ไม่มีสัญญาณการจราจรที่ได้มาตรฐาน

                สาเหตุ       เนื่องจากถนนไม่มีสัญญาณจราจรครบได้มาตรฐาน ปริมาณรถมีจำนวนมากขึ้น

                ปัญหาขยะมูลฝอย

                ลักษณะ      เทศบาลตำบลท่าก้อน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีแหล่งที่มาของขยะมาก เช่น ตลาดสด การจัดเก็บขยะนำไปกำจัด จึงไม่ทันเวลาในบางครั้ง ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

                ขอบเขต     พื้นที่บริเวณตลาดมีปัญหามาก

                สาเหตุ       ปริมาณขยะมีมาก ประชาชนยังมีจิตสำนึกร่วมรักษาความสะอาดไม่มากเท่าที่ควร

                ปัญหาไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกาย

                ลักษณะ      ประชาชนในแต่ละชุมชนมีการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค บางชุมชน
  ขาดเครื่องเสียง และสถานที่ที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย

                ขอบเขต     มีความต้องการ  6  ชุมชน

                สาเหตุ       ประชาชนต้องการออกกำลังกายในแบบแอโรบิค แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อ  ต้องการให้เทศบาลอุดหนุน

                ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                ลักษณะ      เทศบาลตำบลท่าก้อน  เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีเยาวชนที่ชอบก่อเหตุกวนเมืองจำนวนหนึ่ง เช่น มีการรวมกลุ่มในตอนค่ำกระทำการไม่เหมาะสม การลักทรัพย์มีเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

                ขอบเขต     เป็นปัญหาที่เกิดจากกลุ่มวัยรุ่นจำนวนหนึ่ง

                สาเหตุ       เนื่องจากเยาวชนกลุ่มนี้มีเวลาว่างแล้วใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์

          ประเด็นการพัฒนาจากนโยบาย

                 1.  ด้านกายภาพหรือโครงสร้างพื้นฐาน

                         1.1 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน และซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนนสายหลัก สายรอง ตรอก และซอย

                         1.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดวางระบบป้องกันน้ำท่วมในชุมชน

  1.3 ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

                         1.4 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและสัญลักษณ์จราจรในจุดที่สำคัญ

                         1.5 จัดวางระบบผังเมือง เพื่อให้สามารถพัฒนาเมืองได้อย่างเป็นระบบ

  2. ด้านการศึกษา

                         2.1 จัดการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ ให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการในท้องถิ่นรวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล

                         2.2 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ  กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

  2.3 ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม  2.4 จัดให้มีงาน “วันไทโย้ย”

                         2.5 จัดให้มีสภาวัฒนธรรมเทศบาล      

                 3. ด้านสาธารณสุข

  3.1 การสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน การบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน

  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการสร้างสุขภาพ     

  ภาคประชาชน 

  3.3 จัดให้มีระบบสุขาภิบาลในระดับครัวเรือนและให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่
  ต้นทาง

  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนให้มากขึ้น

  4. ด้านคุณภาพชีวิต

                         4.1 ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้

  4.2 จัดสร้างสถานสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และ สวนสุขภาพในชุมชน

  4.3 จัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหา ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาครอบครัว ปัญหา     

  ทางวัฒนธรรม            

                         4.4 ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรี ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมผู้พิการ สภาเด็กและเยาวชน

                 5. ด้านเศรษฐกิจ

                         5.1 จัดให้มีสถานที่ในการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุนของประชาชนมาก

                         5.2 สนับสนุนให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม ในการซื้อขายสินค้าในราคาที่ถูก

                         5.3 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ อาทิ โรงฆ่าสัตว์ 
  ตลาดเทศบาล ๑  สถานีจอดรถโดยสาร ตลาดนัด เป็นต้น

                         5.4 สร้างแหล่งท่องเที่ยวสำหรับประชาชนในท้องถิ่น อาทิ การพัฒนาหนองน้ำจั้น
  ลำน้ำยาม

  6. ด้านความปลอดภัย

                         6.1 จัดให้มีศูนย์บริการและช่วยเหลือประชาชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ตลอดจนการให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน

  6.2 จัดให้มีสถานีดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน

                         6.3 การเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

                         6.4 ปรับปรุงงานเทศกิจให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสม คล่องตัวกับ

                         6.5 สนับสนุนให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีบทบาทในการช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม

  7. ด้านสิ่งแวดล้อม

                         7.1 การรักษาความสะอาดบริเวณถนน ทาง ทางเท้า ตรอก ซอย ตลาดสด

                         7.2 วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ เหตุรำคาญ

                         7.3 วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบายน้ำจากชุมชน

                         7.4 พัฒนาและปรับปรุงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ        

                         7.5 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน

  8. ด้านการเมืองการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงานอื่น

  8.1 จัดหารายได้ของเทศบาลให้มีเพิ่มมากขึ้น

  8.2 จัดวางโครงสร้างการบริหารราชการให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่

  8.3 พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ

  8.4 จัดการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

  8.5 จัดการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพียงพอแก่การบริการประชาชน

  8.6 ส่งเสริมให้ข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการศึกษาอบรม อย่างเหมาะสม 

   
   
   

   

   

  8.7 ส่งเสริมให้ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
  เป็นประมุข

  8.8 วางแผนร่วมกับองค์กรข้างเคียง เพื่อเสนอโครงการที่เกินศักยภาพต่อหน่วยเหนือ
  ขึ้นไป

          ผลการวิเคราะห์เพิ่มศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา
  ในอนาคต ของเทศบาล

          จากสภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชนที่กล่าวมา แนวโน้มในการพัฒนาในอนาคตนำมาสรุปได้ดังนี้

                 1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                        การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าก้อนเป็นปัญหาการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต เช่น ถนน ไฟฟ้า สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาทิ ตลาด สถานี จอดรถ การควบคุมอาคาร ซึ่งเป็นภารกิจที่เทศบาลจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วน แต่ยังขาดบุคลากรและงบประมาณในด้านนี้ จึงทำให้การดำเนินการไม่ครอบคลุมทำให้มีปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้น

                         ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                         ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน  ยังเป็นความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุดสืบเนื่องจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม   ทำให้ความต้องการขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น อาทิ ถนน น้ำใช้ ไฟฟ้า สวนสาธารณะ ตลาด สถานีจอดรถ ตลอดจนการควบคุมอาคารสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ จำเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  อีกประการหนึ่งการดำเนินการจำเป็นจะต้องมีงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

                 2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

                        การพัฒนาเศรษฐกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ         ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น สถานที่ทำการค้าไม่เพียงพอ การเชื่อมโยงของถนนสายหลัก ปัญหาในด้านการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ
  ให้ดำเนินการไปด้วยความเข้มแข็งและมั่นคง เพื่อให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและธุรกิจใหม่ ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ การส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร การขยายตลาดเพื่อการค้า

                        ความต้องการด้านเศรษฐกิจ

                         เทศบาลตำบลท่าก้อน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งประกอบความต้องการของประชาชนในการที่จะส่งเสริมการกระจายรายได้  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้  และการประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีผลให้เกิดการผลิต     

  การบริการ อันจะทำให้ฐานะความเป็นอยู่ในด้านเศรษฐกิจของประชาชนโดยส่วนรวมดีขึ้น โดยจัดหาสถานที่เพิ่มทุน ส่งเสริมการก่อสร้างทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการขยายตัวของการผลิต  การบริการ 

   
   
   

   

   

                 3. ปัญหาด้านสังคม

                         ด้านสังคมเป็นปัญหาที่พบโดยทั่วไป อาทิ ปัญหาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย
  ของประชาชน ปัญหาการส่งเสริมศิลปจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในเทศบาลมีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีรายได้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยจากโรคระบาย อันจะดูจากสวัสดิภาพของประชาชน ด้านสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ ได้จัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดและปลอดจากโรค อันจะทำให้เกิดความเป็นอยู่ในท้องถิ่นดำเนินไปด้วยความผาสุกและสะอาด   ด้านการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ได้มีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เช่น ประเพณีแข่งเรือ ไหลเรือไฟ รำโย้ยกลองเลง  ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย  แข่งขันกีฬา และพักผ่อนหย่อนใจ

                         ความต้องการทางด้านสังคม

                         ประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการสภาพทางสังคมที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
  มีฐานะความเป็นอยู่ทางสังคมที่ดี ซึ่งก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงมีความต้องการ   ที่จะให้เทศบาล เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งเป็นสังคมที่ดี

                 4.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร

                         เทศบาลได้จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปกครองในระบอบประชาธิไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้ประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในทางการเมืองให้มากที่สุด และรวมถึงการปรับปรุง การจัดระบบการบริหารให้สามารถอำนวยการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
  การส่งเสริมความรู้  ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น การปรับปรุงและพัฒนารายได้ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน  การนำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลมาใช้ในการบริหารงาน โดยยึดหลักความโปร่งใสและเผยแพร่นโยบายต่อสาธารณะให้มากที่สุด

                         ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร

                         ในช่วงที่แล้วมาประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานในรูปแบบต่างๆ  อันสืบเนื่องจากปัญหาที่สำคัญหลายปัญหาข้างต้นทำให้การเข้ามามีส่วนร่วมกระทำได้น้อย ในปัจจุบันการเปิดโอกาส        ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเป็นความต้องการ             ของประชาชนในส่วนลึก  ดังนั้นการประชาสัมพันธ์การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างการจัดให้ประชาชนได้มีที่ปรึกษาทางกฎหมาย  อันเป็นนักกฎหมายประจำเทศบาลช่วยเหลือเทศบาล ในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ลดข้อขัดแย้ง ข้อผิดพลาดในการบริหารงานที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

                 5.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                         ในเทศบาลตำบลท่าก้อนมักจะพบปัญหาในเรื่องของความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม  อันเกิดจากปัญหาน้ำเน่าเสีย ขาดระบบระบายน้ำที่ถูกหลักสุขาภิบาล การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ประชาชนขาดจิตสำนึก     ในการรักษาสภาพแวดล้อม ปัญหาความสะอาดของถนน ที่สาธารณะต่าง ๆ ขาดการเอาใจใส่ดูแล เพราะบางพื้นที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะเข้าไปดำเนินการได้ ดังนั้น จึงเป็นปัญหาที่เทศบาลจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ปัญหาการไม่มีสวนสาธารณะ อันเป็นสถานที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ

                        ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                         เทศบาลได้ดำเนินการในส่วนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การรณรงค์การใช้ประโยชน์จากลำน้ำยาม การรักษาไม่ให้น้ำเน่าเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย การส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทน ปัญหาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จะมีปัญหาในส่วนของขยะมูลฝอยและการระบายน้ำเสียจากชุมชน น้ำท่วมขังในหน้าฝนหรือเวลาฝนตกหนัก  ดังนั้น จึงมีความต้องการที่จะจัดระบบระบายน้ำ
  การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเรื่องของสวนสาธารณะ การจัดระเบียบชุมชน สังคมให้น่าอยู่ ในปัจจุบันปัญหานี้จะมีอยู่และกลายเป็นปัญหาในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

                         ในปัจจุบันยังพบว่า เมื่อได้มีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542 ได้บัญญัติอำนาจหน้าที่ในมาตรา16 ให้ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้สภาพปัญหาและข้อเรียกร้องของสังคมและประชาชนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม การให้บริการด้านการศึกษา เป็นต้น กฎหมายดังกล่าว ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรสัดส่วนภาษีอากร ค่าธรรมเนียม เงินอุดหนุนโดยเฉพาะ และยังจัดระบบการบริหารงานบุคคลโดยการกระจายคนจาก ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ทำให้ประชาชน มีความคาดหวังสูงขึ้น

                จุดแข็ง

                         1. มีความอิสระในการกำหนดนโยบายการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่

                         2. โครงสร้างส่วนราชการมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน

                         3. เป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครอง ธุรกิจ  ท่องเที่ยว การบริการต่างๆ การเงิน           การธนาคาร

                         4. มีบุคลากรเพียงพอแก่การปฏิบัติงาน

                         5. การบริหารงบประมาณครอบคลุมทุกภารกิจ

                         6. อำนาจในการจัดเก็บภาษีและจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น

                         7. มีระเบียบกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน

                         8. มีอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานพอเพียง

                         9.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติ

                         10.  เป็นภาคีเครือข่ายในการทำงาน

                         11. ชุมชนมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงาม

                         12. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

                จุดอ่อน

                         1. ภารกิจถ่ายโอนไม่เป็นไปตามกฎหมาย

                         2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนายังมีน้อย

                         3. งบประมาณไม่เพียงพอแก่ความต้องการในการแก้ไขปัญหา

                         4. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องบางเรื่องไม่ชัดเชน

                         5. มีภาระข้อผูกพันเกี่ยวกับงบประมาณลงทุน

                         6. ขาดสิ่งจูงใจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่มีแหล่งผลิตสินค้า  และบริการที่ครอบคลุม

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

                โอกาส

                        1.  รัฐบาลให้ความสำคัญในการกระจายอำนาจ        

                         2.  มีเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วน

                         3.  มีหน่วยงานอื่นให้ความสำคัญในการสนับสนุน งบประมาณดำเนินการ

                         4.  มีทรัพยากรเอื้อต่อการบริหารงาน

                         5.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคตมีมากขึ้น

                         6.  โครงการขนาดใหญ่จากรัฐบาลอาจได้รับงบประมาณดำเนินการ

                         7.  แหล่งทุน/สถาบันการเงินให้สินเชื่อสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนา

                อุปสรรค

                        1.  ภารกิจถ่ายโอนไม่เป็นไปตามกฎหมาย

                         2.  การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า

                         3.  การประสานของบประมาณไม่สัมฤทธิ์ผล

  4.  เทคโนโลยีการสื่อสารเทศบาลกับชุมชนยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่                                             5.  นโยบายของรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง

                ปัจจัยภายใน   ประกอบด้วย

                        1) ทรัพยากรการบริหาร (บุคคล การบริหารจัดการ ข้อมูล ทรัพย์สิน งบประมาณ)

                         2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และหน่วยงานภายในส่วนราชการ

                         3) ความเห็นชอบในนโยบายภายในสภาเทศบาล

                         4) สมรรถภาพและความสามารถของเทศบาลในการบังคับใช้นโยบาย

                         5) ความอิสระทางคลังและอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของเทศบาล

                ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย

                         1) ข้อจำกัดทางทรัพยากรการบริหาร (เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการซึ่งอยู่
  ในภายนอกเทศบาล
  )

                         2) ดุลยภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

                         3) โครงสร้างสถาบัน และการดำเนินการของภาคเอกชนที่อยู่ภายนอกการควบคุม
  ของเทศบาล
  ++

                        4) การให้การสนับสนุนหรือการคัดค้านของประชาชน

                        5) พันธกิจทางกฎหมาย

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

  วิสัยทัศน์(vision) พันธกิจ (mission)

  จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าก้อน

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

  “ ท่าก้อนน่าอยู่ รู้รักสามัคคี  มีวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยี  มีอาชีพที่มั่นคง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น”

            วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อน

                การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อน ในอนาคต 5 ปี  มีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหา       ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุข การสร้างค่านิยมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นและปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติในการพัฒนาที่มีต่อเทศบาลตำบล  ท่าก้อน  ซึ่งเทศบาลเองจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   เพื่อมุ่งไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน

                เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการสร้างอากาศอำนวยให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมด้วยประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกสาธารณะพึ่งตนเองได้ โดยยืนอยู่บนพื้นฐานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีความเอื้ออาทร รักภูมิใจในท้องถิ่น มีระบบการเมืองการปกครองที่โปร่งใสตรวจสอบได้  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ไว้โดยมุ่งสู่

            พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อน

  1. พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้สังคมอยู่ดีมีสุข

  3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

  4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

  5. ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข

  6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  7. พัฒนาองค์การและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

  8. ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย

  9. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

  10. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  1. การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

  2. การส่งเสริมและพัฒนาให้สังคมอยู่ดีมีสุข

  3. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

  4. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

  5. การส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข

  6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  7. การพัฒนาองค์การและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

  8. การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย

  9. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

  10. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

           1. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                               (1) การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา

                     (2)ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ

  (3)การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก  คนชราคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ยากจน

  (4)  การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข

  (5)  การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว

  (6)  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน ชุมชน อาสาสมัครและองค์กรเอกชน

  (7)  การส่งเสริมสนับสนุนแลพัฒนาการประกอบอาชีพ

  (8)  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

           2. ด้านการพั­ฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                     (1)การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                     (2)การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     (3)จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

                              

           3. ด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                     (1)การปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์

                     (2)การพัฒนาแนวทางตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

                     (3)การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

                     (4)การส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

           4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

  (1)ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารรูปโภค                                 

  และสาธารณูปการ

  (2)การป้องกันรักษาความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณภัย

  (3)การปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน

  (4)การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น

  (5)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ตามระบอบประชาธิปไตย

                     (6)การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

            5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                     (1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                     (2)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

  (3)การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดล้อม  และมลพิษต่างๆอย่างถูกสุขลักษณะ

                     (4)การส่งเสริมและพัฒนาตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่

   
   
   

  บทที่ 3

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

  บทที่  ๔ 

  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  พันธกิจ

              - ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

              - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

              - ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข

  เป้าหมายการพัฒนา  (เป้าประสงค์)

              - ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและนันทนาการ

              - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

              - ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

  ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์)

  (1)    ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (กองสวัสดิการสังคม)

  (2)    ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ(กองสวัสดิการสังคม,สำนักปลัดฯ)

  (3)    เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์(กองสวัสดิการสังคม)

  (4)    เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ(กองสวัสดิการสังคม)

  (5)    ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการสงเคราะห์(กองสวัสดิการสังคม)

  (6)    ประชาชนได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)

  (7)    เด็กนักเรียนได้รับการการสนับสนุนการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
  (กองการศึกษา)

  (8)    ชุมชนได้รับการส่งเสริมในด้านอุปกรณ์กีฬาและก่อสร้างสนามกีฬาลานเอนกประสงค์(กองช่าง)

  (9)    ประชาชนได้รับการป้องกันและควบคุมโรค(กองทุน สปสช.)

  (10)      บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านสาธารณสุข(กองทุน สปสช.)

  (11)      ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย (กองทุน สปสช.)

   

  แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด

  แนวทางการพัฒนา

  ตัวชี้วัด

  4.การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน

  - จำนวนกิจกรรมเฝ้าระวังและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

  5.การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

  6. การส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

  7. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

  8. การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม สมาคมกีฬาท้องถิ่นและฝึกกีฬา

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

  9. การป้องกันและควบคุมโรค

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

  - จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์และ

  ประสบปัญหาทางสังคม

  - ร้อยละของจำนวนสตรีที่ได้รับการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพสตรีและบทบาทสิทธิสตรี

  - ร้อยละของจำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน

  - ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ

  - จำนวนการพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบ

  นอกระบบตามอัธยาศัย      

  - จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหารครบตามหลักโภชนาการ

  - จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

  - จำนวนการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

  - จำนวนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานศึกษา
  ในสังกัดเทศบาล

  - จำนวนการก่อสร้างอาคารเรียนสถานศึกษา
  ในสังกัดเทศบาล

  - จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดหาอุปกรณ์กีฬา

  - จำนวนชุมชนที่ได้ก่อสร้างสนามกีฬาลานเอนกประสงค์

  - จำนวนกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

  - จำนวนกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค

  - จำนวนกิจกรรมรณรงค์ผู้ประกอบการร้านอาหารให้ถูกสุขลักษณะอนามัย

   

   

   
   
   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด

   

   

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

  (1)    สำนักปลัดเทศบาล

  (2)    กองสวัสดิการสังคม

  ความเชื่อมโยง

            ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

            ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนาและวัฒนธรรม

  พันธกิจ

            - ส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ

            - ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  เป้าหมายการพัฒนา  (เป้าประสงค์)

            - พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ

            - ความเจริญด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์)

  (1)    ประชาชนมีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ(กองช่าง)

  (2)    ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้รับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์สืบสาน เสริมสร้างให้คงอยู่สืบไป(กองการศึกษา)

  แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด

  แนวทางการพัฒนา

  ตัวชี้วัด

  ๑. จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

  ๒.การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น(กองการศึกษา)

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

  ๓.การส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา(กองการศึกษา)

  ๔.การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น(กองการศึกษา)

  -จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

  -จำนวนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

  - จำนวนการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น

  - จำนวนการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

  - จำนวนการจัดกิจกรรมทางศาสนา

  - จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญา

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

  (1)    กองช่าง  (๒) กองการศึกษา

  ความเชื่อมโยง

            ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และ
  การท่องเที่ยว

            ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

   
   
   

   

   
   
   

   

   

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

  พันธกิจ

  - การปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์

  - การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าหมายการพัฒนา  (เป้าประสงค์)

  - ประชาชนทำการเกษตรอินทรีย์แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มีผลผลิตทางการเกษตรที่มี

  คุณภาพ

  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

  (๑) จำนวนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

  (๒) จำนวนประชาชนที่ทำการเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ

  แนวทางการพัฒนา

  ตัวชี้วัด

  ๑. ปรับปรุงพัฒนาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

  ๒. ก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

  ๓. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  - จำนวนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

  - จำนวนถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ก่อสร้าง

  - ร้อยละประชาชนที่ทำการเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

            1. กองช่าง  ๒. สำนักปลัดเทศบาล

  ความเชื่อมโยง

            ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   
   
   

   

   
   
   

   

   

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  พันธกิจ

              - การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การผังเมือง

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

    - ส่งเสริมองค์การและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

  เป้าหมายการพัฒนา  (เป้าประสงค์)

   - ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

  - ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  มีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการทำงาน

  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

  (๑) จำนวนเส้นทางคมนาคม  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น(กองช่าง)

            (๒) ส่งเสริมการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน(กองช่าง)

            (๓) ประชาชนได้รับการบริการอย่างเป็นระบบมากขึ้น

            (๔) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

            (๕) บุคลากรในองค์กรได้รับการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการทุจริต

            (๖) ชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม

  แนวทางการพัฒนา 
  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
  (1)    ทุกส่วนราชการ 
  ความเชื่อมโยง
  ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

   

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

  พันธกิจ
              - การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  เป้าหมายการพัฒนา  (เป้าประสงค์)

              - การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบมากขึ้น

   - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพื้นที่

  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

  (1)ประชาชนเข้าร่วมโครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้น

            (2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพื้นที่

  แนวทางการพัฒนา

  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

  (1)    สำนักปลัดเทศบาล  

  ความเชื่อมโยง

            ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

            ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร

   

   

   
   
   

   

   
   
   

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   5.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อน

                 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีองค์กรในการติดตามประเมินผลไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

   

  1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

  2.      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

  3.      ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

  4.      หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

  5.      ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

                 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

                          1.  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

                          2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

                          3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน   ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศอย่างเปิดเผย   ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

  4.      แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

  5.2  การกำหนดวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อน

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง

  และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีวิธีการ ขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

               วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

                                        สรุปข้อมูลจากเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติ

  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  แผนการดำเนินงานดังนี้

                            -  รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการแต่ละท่าน แล้วสรุปเป็นข้อเสนอแนะ

                  แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

                            -  ติดตามจากเอกสาร ประกอบด้วย  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี 

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  แผนการดำเนินงาน

   

   
   
   

   

   
   
   

                            -  ติดตามจากการสังเกตการณ์ การดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

                  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

  ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม    

  เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้

  1.1  การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        

  อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ดังนี้

  1.1.1        ความสอดคล้อง (Rejeyance) ของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี      

  และกลยุทธ์ที่กำหนด

  1.1.2        ความพอเพียง  (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรม  

  ของหน่วยงาน

  1.1.3        ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการ  

  ติดตามผล (Monitoring)

  1.1.4        ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต

  กับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evajuation)

  1.1.5  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)

  1.1.6  ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผล

  ประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

  1.1.7  การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall

  Effect

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมด

  ที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

                1.2  การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา      

  ตามแผนพัฒนาสามปี อาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

  1.2.1  การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)  หรือ 

  การประเมินประสิทธิภาพ(Efficency Evajuation)

  1.2.2  การประเมินผลโครงการ  (Project Evaluation)  หรือ  การประเมิน

  ประสิทธิผล(Effectiveness Evajuation)

  1.2.3  การประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation)

  ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ

  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด   โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ขั้นตอนที่  3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ

  ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

  ขั้นตอนที่  4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล   

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

  ขั้นตอนที่  5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น

  หรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้

  5.3  การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อน

                 การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ เทศบาลตำบลท่าก้อนมีการกำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้

         -  กำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทุก  ๖  เดือน

                     -  กำหนดให้มีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละ  ๒  ครั้ง

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

             

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   
   
   

   

   

     เข้าชม : 1244  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong