[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตุที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์ คำขวัญ พันธกิจ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- งบแสดงฐานะการเงิน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ต.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ย.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ธ.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ม.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.พ.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มี.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ค.2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 •   ip ของคุณ คือ 3.227.254.12
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  129 ip
  เมื่อวาน
  62 ip
  เดือนนี้
  976 ip
  เดือนที่แล้ว
  1606 ip
  ปีนี้
  10363 ip
  ทั้งหมด
  41131 ip
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

           แหล่งประโยชน์ในพื้นที่จากสภาพพื้นที่ของตำบลท่าก้อน ที่มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน มีพื้นที่จำนวน 63 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน จึงทำให้เกิดแหล่งประโยชน์และทรัพยากรที่สำคัญกระจายตามพื้นที่ ดังนี้ อันประกอบด้วย แม่น้ำสงครามซึ่งเป็นแม่น้ำหลัก ไหลผ่านทั้ง 7 หมู่คือหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8  เป็นแม่น้ำที่สำคัญ เป็นแม่น้ำสายหลักใช้สำหรับเป็นแหล่งน้ำให้กับชลประทานระบบเปิดและปิดประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และทำการประมงขนาดเล็ก สภาพดินเหมาะสมกับการเกษตรเนื่องจาก มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก มีป่าบุ่ง ป่าทามในเขตพื้นที่ ทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรสัตว์และความหลากหลายของพืชพรรณ ป่าชุมชนที่สำคัญคือ ป่าชุมชน หมู่ที่ 6  เป็นป่าสาธารณะประโยชน์ เป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยแบ่งได้แต่ละด้าน ดังนี้

  ด้านทรัพยากรธรรม (แหล่งน้ำธรรมชาติ )

  1) แม่น้ำสงคราม เป็นแหล่งน้ำจืดที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดสายหนึ่งของภาคอีสานอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามที่มีระบบนิเวศน์ถึง  28  ระบบเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์ปลากว่า 124  ชนิด  และยังมีพันธุ์พืชที่สามารถใช้ประโยชน์ในป่าทาม ได้ถึง 208  ชนิด  อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำที่สามารถทำการประมงได้ตลอดทั้งปี  เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง เป็แหล่งอาหารขงชุม มีทรัพยากรน้ำที่หลากหลายจึงเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีให้คงอยู่ โดยการจัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์วังปลาชาวบ้านใช้น้ำสงครามในการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน และจับปลาเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว

  2) หนองผือเป็นหนองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  มีเนื้อที่ประมาณ  375 ไร่  เป็นลำน้ำที่ไหลผ่าน3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 และบ้านนาหวาย หมู่ที่ 3 ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อทำนาปรัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา เลี้ยงสัตว์ และประมงธรรมชาติของหมู่บ้านนาหวายและหมู่บ้านใกล้เคียง เมื่อปลาโตเต็มที่แล้วก็จะมีการประชุมประชาคมเพื่อประมูลจับปลา โดยคิดเป็นแห ปากละ 50 บาท มีการประมูลครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. 2556  รายได้จากการประมูล ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ และสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

  3) ลำน้ำห้วยไห้เป็นห้วยที่เกิดตามธรรมชาติ  ยาวประมาณ  500 เมตร  มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ ประมาณ 20 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันนออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน ติดกับหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 และบ้านดอนปอ หมู่ที่ 5  ใช้เป็นแหล่งประมงธรรมชาติของหมู่บ้าน  ใช้น้ำทำนาปรัง และเลี้ยงสัตว์ ของหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง 

  4) ห้วยบ้านตอนใต้ เกิดขึ้น พ.ศ. 2516 เป็นห้วยที่เกิดตามธรรมชาติ  ยาวประมาณ  1  กม.  อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านท่าควาย  ใช้เป็นแหล่งประมงธรรมชาติของหมู่บ้านซึ่งสามารถใช้ร่วมกันระหว่างบ้านท่าควายหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7   ใช้น้ำทำนาปรัง และเลี้ยงสัตว์

              5) ห้วยชุมเพ็ง เป็นห้วยที่มีขนาดใหญ่ ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายหมู่บ้านได้แก่ บ้านโพนก่อ บ้านดอนปอ และบ้านท่าควาย ซึ่งบ้านท่าควายได้ก่อสร้างฝายน้ำล้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ความยาว 500 เมตร อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เป็นแหล่งประมงธรรมชาติ เป็นแหล่งน้ำทำนาปรัง ประมาณ  14 ไร่ และเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์

  ๖) ห้วยซำค้า เป็นห้วยที่เกิดตามธรรมชาติ  แบ่งเป็น 3 ตอน ซึ่งตอนบนและตอนกลาง  อยู่บ้านโพนก่อและตอนล่าง ติดกับบ้านท่าก้อน  เป็นห้วยที่เกิดตามธรรมชาติ  ยาวประมาณ  4  กม.  ใช้น้ำทำการเกษตร  และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และสัตว์น้ำอื่น ๆ ใช้เป็นแหล่งประมงธรรมชาติ ใช้น้ำทำนาปรัง และเลี้ยงสัตว์ ของหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง 


               ด้านการปกครอง/ศาสนา

  1.ดอนปู่ตา เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละบ้านจะมีไว้สักการะ 1 แห่ง ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชน  โดยจะมีพิธีบวงสรวงเจ้าปู่ ก่อนฤดูทำนา และหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว หรือในช่วงเดือน เมษายน และเดือน ธันวาคมของทุกปี

  2. ศาลาประชาคมจำนวน 8 หลัง ซึ่งมีทุกหมู่บ้าน ใช้เป็นสถานที่ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และใช้เป็นประโยชน์ของหมู่บ้าน

  3.  วัดมี จำนวน 8 แห่ง  สำนักสงฆ์มี  จำนวน  6แห่ง

  ด้านสุขภาพ

  1. ป่าสมุนไพร ป่าชุมชนพื้นที่ป่าชุมชนป่าสาธารณ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในการจัดงานฌาปนกิจศพประจำหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนมีการอนุรักษ์ป่าและไม่ทำลายพันธุ์ไม้ใดๆในป่า

  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านท่าก้อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านดอนแดง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านดอนปอ
   

  ด้านการศึกษา

  1.  โรงเรียนมัธยม  จำนวน 1 แห่งคือ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา

  2.  โรงเรียนประถมจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ (1)โรงเรียนบ้านท่าก้อน จัดการเรียนการสอนเด็กนักเรียนจำนวน 3 หมู่บ้าน คือบ้านท่าก้อน หมู่ที่ 1 บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 8 และบ้านดอนปอ หมู่ที่ 5 (2) โรงเรียนบ้านท่าควาย (3)โรงเรียนบ้านนาหวาย (4) โรงเรียนบ้านดอนแดง และ (5) โรงเรียนบ้านโพนก่อ

  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง สังกัดเทศบาลตำบลท่าก้อน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าก้อน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าควาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง

  ''

  สภาพการเมืองการปกครอง

  ภาพรวมของ เทศบาลตำบลท่าก้อน  ด้านการเมืองการปกครอง

  ในอดีตที่ผ่านมา เทศบาลตำบลท่าก้อน เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบชนบทคือการพึ่งพาอาศัยกันและกัน อยู่กันภายใต้การปกครองของผู้นำ เดิมเป็นสภาตำบลท่าก้อนได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540 โดยนายศิริพงศ์  เคนไชยวงศ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน 2 สมัย(พ.ศ. 2549-2556) และต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่าก้อน  เมื่อวันที่  6 เดือนกันยายน  พ.ศ.  2556ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีถนนสาย หลักหมายเลข 2094 ซึ่งเป็นถนนสายหลักระหว่างจังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ  มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและการปกครองตามระบบของทางราชการ สถานการณ์ทางการเมือง   การหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลฯและผู้บริหาร   มีการหาเสียงเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย   และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าก้อน ครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 จำนวน 3,997  คน  ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 2,896  คน  คิดเป็นร้อยละ 72.45  ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยมีนางลัดดา  พละไกร  เป็นผู้ได้ถูกรับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน  เป็นผู้บริหารท้องถิ่น และร่วมกับท้องที่ ทั้ง 8 หมู่บ้าน โดยมีนายเอกรัตน์ คำสิงห์ เป็นกำนันตำบลท่าก้อน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือความกินดีอยู่ดีของประชาชนทำให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนทางสังคม

             วิสัยทัศน์ (Vision)

                   “ มุ่งสร้างรายได้ให้ชุมชน  คนสุขภาพดี  มีการศึกษา  พัฒนาแหล่งเรียนรู้          เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณี  เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษเทศบาลตำบลท่าก้อน มีกระบวนการทำงานที่เกิดจากความต้องการเห็นคนในชุมชนซึ่งมีความต้องการลดการเป็นหนี้ในครัวเรือน โดยการส่งเสริมอาชีพ เสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน เพื่อลดความแตกต่างของรายได้ในชุมชน ให้แก่กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มทอผ้าย้อมคราม กลุ่มจัดทำพานบายศรี กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก เป็นต้น ทำให้มีรายได้เสริมสามารถส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรหลานได้ศึกษาต่อ และเรียนตามความถนัดของตนเอง อยู่ดีมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นที่จะให้ชุมชนมีความรักความสามัคคี  มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง  สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการส่งเสริมอาชีพ แหล่งเรียนรู้ให้พึ่งพาตนเองและชุมชน ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นได้นั้น จำเป็นต้องอาศัย ความมุ่งมั่นและความพร้อมของบุคลากรในเทศบาลตำบลท่าก้อน ประสานความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่และการบูรณาการ การทำงานของทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อนำพาตำบลท่าก้อนไปสู่ “ตำบลท่าก้อนน่าอยู่ ก้าวสู่ตำบลสุขภาวะภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙”

            ฐานคิดของตำบลท่าก้อน

                เทศบาลตำบลท่าก้อนมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน โดยใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ให้ประชาชนได้แสดงออกทางความคิดอย่างกว้างขวาง และเข้าใจถึงการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ รวมถึงการประสานการทำงาน หรือความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอื่นที่อยู่ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ โดยได้ยึดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาด้วย ๔ ฐานคิดดังนี้

             ฐานคิดที่ ๑ การใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

  การพัฒนาชุมชนโดยยึดหลักประโยชน์สุขและความต้องการของประชาชน ในพื้นที่เป็นที่ตั้ง โดยให้สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อของคนในชุมชน ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่มีความสำคัญยิ่งของการพัฒนา ด้วยการกระตุ้นให้คนในชุมชนได้ใช้ความสามารถในการร่วมพัฒนาชุมชน และร่วมมือกับผู้นำท้องที่  ปราชญ์ และผู้นำภาคประชาชน โดยผ่านกระบวนการประชาคมและนำปัญหา มาแก้ไขด้วยการระดมความคิดเห็น และร่วมทำด้วยกันโดยมีเทศบาลตำบลท่าก้อนเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกพื้นที่ พร้อมทั้งการสนับสนุนทางด้านวิชาการ(ข้อมูล)งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทใช้ความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเองและสอดคล้องกับแต่ละชุมชน

  ฐานคิดที่ ๒ การสร้างโอกาสของการมีส่วนร่วม

  ให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมรับรู้ ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมินผล ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ  และร่วมรับผลประโยชน์ โดยการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนในและนอกพื้นที่ ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งอย่างเป็นทางการโดยการเข้าร่วมประชุม และแบบไม่เป็นทางการด้วยการมีตู้รับความคิดเห็นเป็นช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงปัญหาและความต้องการของประชนในพื้นที่ การจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ การเปิดสายด่วนติดต่อโดยตรงต่อผู้บริหาร การจัดตั้งศูนย์บริการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน การศึกษาดูงานเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การจัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นสรุปบทเรียนทำความเข้าใจปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งร่วมลงมือทำเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน

  ฐานคิดที่ ๓ การบูรณาการการทำงานภาคีเครือข่าย

  มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการประสานและบูรณาการงานระหว่างภาคีเครือข่ายองค์กรหลักในชุมชน และภายนอก เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในการพัฒนา ที่หลากหลายรูปแบบจนเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมีการแปลงความคิดสู่การปฏิบัติการจริงของชุมชน โดยการประสานการทำงานที่เข้าถึงชุมชนด้วยการให้ความสำคัญกับการสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับรู้การดำเนินงานและเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการพัฒนาร่วมกันในพื้นที่

  ฐานคิดที่ ๔ ส่งเสริมชุมชนจัดการตนเองด้วยทุนทางสังคม

              ได้นำแนวคิดการพัฒนาโดยใช้ทุนที่มีในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ซึ่งเชื่อว่าการใช้ทุนที่มีในชุมชนให้เกิดศักยภาพสามารถพัฒนาประชาชนและชุมชนของตนได้ เช่น ทุนคนภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคมประเพณีวัฒนธรรมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาของพื้นที่ด้วยแนวคิดการจัดการตนเอง เทศบาลตำบลท่าก้อนจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ด้วยการจัดการตนเองในทุกขั้นตอน และสร้างการมีสำนึกรักต่อชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาและการแก้ปัญหามีความสอดคล้องกับบริบทในการจัดการของพื้นที่ตามวิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น

   

   
  เข้าชม : 3564  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong