[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตุที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์ คำขวัญ พันธกิจ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- งบแสดงฐานะการเงิน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ต.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ย.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ธ.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ม.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.พ.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มี.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ค.2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 •   ip ของคุณ คือ 3.227.254.12
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  124 ip
  เมื่อวาน
  62 ip
  เดือนนี้
  971 ip
  เดือนที่แล้ว
  1606 ip
  ปีนี้
  10358 ip
  ทั้งหมด
  41126 ip
  จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้

  ข้อมูลประชากร

                 ข้อมูลประชากร ประกอบด้วยข้อมูล
       

                พบว่าจำนวนประชากรทั้งหมดจำนวน 5,104 คน แยกเป็น ชาย 2,577 คน คิดเป็นร้อยละ 50.49หญิง จำนวน 2,527 คิดเป็นร้อยละ 49.51 โดยแบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้

                1.1. ช่วงอายุ  0-4  ปี  มีจำนวน  332 คน  คิดเป็นร้อยละ  6.5  แยกเป็นเพศชาย  มีจำนวน  163  คน  และแยกเป็นเพศหญิง  จำนวน  169 คน   กลุ่มประชากรนี้จะมีความต้องการดูแล เนื่องจากไม่สามารถดูแลตนเองได้ ต้องอาศัยผู้ปกครองหรือผู้ที่สามารถดูแลได้

                1.2. กลุ่มประชากรช่วงอายุ  5-24  ปี  ทั้งหมด  มีจำนวน  1,480 คน  คิดเป็นร้อยละ  28.99   แยกเป็นเพศชาย  มีจำนวน  766  คน  และแยกเป็นเพศหญิง  จำนวน  714 คน  กลุ่มประชากรช่วงวัยนี้ เป็นวัยที่กำลังศึกษา เรียนหนังสือ และเป็นช่วงของวัยรุ่น ที่ต้องการความรักความเข้าใจ ปัญหาที่พบในวัยนี้ คือ ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร และการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น  ส่งผลให้เด็กเรียนไม่จบระดับชั้นการศึกษา เด็กบางคนก็ออกจากโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองต้องรับภาระเลี้ยงดู

                1.3 กลุ่มประชากรช่วงอายุ  25-59  ปีขึ้นไปทั้งหมดมีจำนวน  2,761 คน  คิดเป็นร้อยละ  54.09   แยกเป็นเพศชาย  มีจำนวน  1,369 คน  และแยกเป็นเพศหญิง  จำนวน  13,32 คน เป็นช่วงของวัยทำงานที่ต้องใช้ความคิด และแรงกายในการดำรงชีพ ปัญหาที่พบในช่วงวัยนี้ คือปัญหาการเสพยาเสพติด  การทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น เป็นส่วนมาก ซึ่งตำบลท่าก้อน เป็นตำบลที่ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้มีผู้เสพยาเสพติดในชุมชน ซึ่งผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีมาตรการจัดการกับผู้เสพยาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดโทษ

             1.4กลุ่มประชากร ช่วงอายุ  60  ปีขึ้นไปทั้งหมดมีจำนวน  591 คน  คิดเป็นร้อยละ  11.58   แยกเป็นเพศชาย  มีจำนวน  279 คน  และแยกเป็นเพศหญิง  จำนวน  312  คน  กลุ่มประชากรช่วงนี้ มีความต้องการดูแลมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ ต้องการความรัก ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ จากคนในครอบครัว

                จำนวนประชากรตามกลุ่มเสี่ยงและที่ต้องการการช่วยเหลือ (TCNAP ,2558)

             กลุ่มเสี่ยงที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือดูแล ของเทศบาลตำบลท่าก้อน จำนวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 7.15ของกลุ่มประชากรทั้งหมด  โดยแยกเป็น 3 อันดับที่สำคัญ ดังนี้ อันดับที่หนึ่ง ได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ  จำนวน  198  คนคิดเป็นร้อยละ  54.25 เนื่องจากกลุ่มนี้มีความต้องการความช่วยเหลือดูแลมาก เนื่องจากผู้สูงอายุในตำบลท่าก้อน มีการเคลื่อนไหวไม่สะดวกที่เกิดจากสภาพร่างกายที่แก่ชรา ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน เช่น การมองเห็น การเคลื่อนไหว เป็นต้น  คนในครอบครัวและชุมชน จึงช่วยกันดูแลโดยการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ เพื่อจะได้มีเวลาพบปะสื่อสารกัน ส่งผลให้สุขภาพจิตใจ ร่างกาย ของผู้สูงอายุดีขึ้น รองลงมาได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีจำนวน  94  คิดเป็นร้อยละ  25.75 พบว่ามีเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือจากคนในครอบครัว เนื่องจากพึ่งพาตัวเองยังไม่ได้ต้องอาศัย คนในครอบครัว ดูแลการกิน การนอน การดำรงชีพให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ตามวัย อันดับที่สามได้แก่  กลุ่มผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหวจำนวน  32 คนคิดเป็นร้อยละ  8.77 ผลที่เกิดจากความพิการแรกเกิด อุบัติเหตุ และสูงอายุ ซึ่งต้องให้คนในครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิด และพบแพทย์เพื่อบำบัดร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

              กลุ่มประชากรอื่นๆ
              จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าก้อน พบว่า มีประชากรที่มีสัญชาติลาว จำนวน 4 คน และสัญชาติอเมริกัน  จำนวน 4 ราย ซึ่งการช่วยเหลือดูแก่บุคคลกลุ่มนี้มาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และหากเกิดการเจ็บป่วยที่ต้องรักษา จะมี อสม.ใกล้บ้านคอยให้คำปรึกษา

  จุดเด่นของพื้นที่
  แม่น้ำสงคราม

               เข้าชม : 647  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong