[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์ /คำขวัญ /พันธกิจ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม
งบแสดงฐานะการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
รายงานการประชุมประจำปี 2562
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 •   ip ของคุณ คือ 18.204.55.168
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  85 ip
  เมื่อวาน
  69 ip
  เดือนนี้
  229 ip
  เดือนที่แล้ว
  2528 ip
  ปีนี้
  12735 ip
  ทั้งหมด
  58690 ip
  - แผนอัตรากำลัง

  1.หลักการและเหตุผล

                     1.1 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งเป็นไปตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลให้เหมาะสมกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  กำหนด

  ๑.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

  1.3  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่  1๒/25๕๘ เมื่อวันที่  2๔  ธันวาคม  25๕๘ ได้มีมติเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบบัญชีจัดตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จะมีผลกระทบกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ในเรื่องการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามความหมวด ๒ การกำหนดประเภท จำนวนและอัตราตำแหน่ง แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

                      จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าก้อน จึงได้ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) สำหรับปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕8 – ๒๕60 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ขึ้น

  ความจำเป็นในการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง

  1. การวางแผนอัตรากำลัง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับตำแหน่งต้องดำเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยกำหนดเป็นแผนอัตรากำลังล่วงหน้า 3 ปี

  2. ต้องมีแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาลและแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ  PPB: Planning Programming Budgeting) การกำหนดอัตรากำลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน โครงการ แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนกำลังคน)

  3. การทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง (Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพื่อป้องกันปัญหาหน้าที่ซ้ำซ้อน คนล้นงาน และกำลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน

  4. เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบไปพร้อม ๆ กัน ทั้งหน้าที่ของหน่วยงาน โครงการ ระบบงาน การกำหนดตำแหน่ง และการปรับระดับตำแหน่ง

  2. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการให้ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้รู้ว่าช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง หน่วยงานมีบทบาทหน้าที่อย่างไร

  2. เพื่อเป็นการปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิมเหมาะสมหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง

  3. เพื่อตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้คน (Post Audit) เป็นการตรวจสอบทั้งจำนวน ระดับและสายงาน เพื่อดูว่าการมอบหมายหน้าที่งานเป็นไปตามที่ ก.ท. กำหนดหรือไม่ มีการใช้คนไม่ตรงกับตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนดบ้างไหม

  4. เพื่อเป็นการกำหนดกรอบอัตรากำลังพิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า (3 ปี) เทศบาลตำบลท่าก้อนโครงการหรือแผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรการจำกัดกำลังคนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หรือไม่

  5. เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ตำแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหน้าที่การงานดี มีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์จะช่วยให้กระบวนการกำหนดตำแหน่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ

  6. เป็นการจัดทำรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าตำแหน่งใดมีหน้าที่การงานอะไรบ้าง ทำให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ตำแหน่ง การตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและเป็นคู่มือในการมอบหมายงานด้วย

  7. เป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหาอะไรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเพื่อให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม

  8. เพื่อสร้างและรักษาพนักงานไว้ในระบบราชการ มีการนำหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งโดยพิจารณาจากผลงาน สร้างความก้าวหน้าในสายงาน 

                         - กำหนดขึ้นตามความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ

                         - กำหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายตำแหน่ง

                           - มีระบบการเข้าสู่ตำแหน่ง ระบบการเลื่อนตำแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็นตำแหน่งที่กำหนดเป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ

                           - มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิกตำแหน่ง

  9. เพื่อเป็นการปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการวางแผนอัตรากำลัง ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง โดยต้อง

                           - ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องทำบ้าง มีปัญหาอย่างไร และต้องปรับปรุงอะไร

                             - ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจำและงานบริการ

                             - ต้องมีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี

  10. เพื่อให้เทศบาลตำบลท่าก้อน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน

  11. เพื่อให้เทศบาลตำบลท่าก้อน มีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒

  12. เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ. จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

  13. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลท่าก้อน

                      14. เพื่อให้เทศบาลตำบลท่าก้อน สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเพื่อให้การบริหารงาน ของเทศบาลตำบนาแก้ว เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการต่อการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

  15. เพื่อให้เทศบาลตำบลท่าก้อน สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  3. ขอบเขตและแนวทางในการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)

           โดยทั่วไปการกำหนดจำนวนตำแหน่งต่าง ๆ ภายในเทศบาล ควรคำนึงถึงการกำหนดให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานของเทศบาล ในการวิเคราะห์จำนวนตำแหน่ง จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการ แต่ก่อนที่จะพิจารณาวิเคราะห์จำนวนตำแหน่งในส่วนราชการใด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบรายละเอียดพื้นฐานในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ

  1.   หน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการดำเนินงานของหน่วยงานที่จะกำหนดจำนวนตำแหน่งให้

  2.   การจัดแบ่งหน่วยงานและอัตรากำลังให้หน่วยงานที่จะกำหนดตำแหน่ง ดยจำเป็นต้องทราบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมและที่จะกำหนดเพิ่มขึ้นใหม่

  3.   เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรที่ให้อำนาจแก่ส่วนราชการนั้นเพิ่มขึ้น มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใดหรือรองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลท่าก้อนในด้านใดหรือตามนโยบายของผู้บริหาร งานเดิมมีอะไรบ้างที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมจะปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงลงได้ เช่น การเพิ่มโครงการหรือมีก ารเพิ่มหน่วยงานขึ้นมาใหม่ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เป็นต้น

  4.   เกณฑ์การคำนวณจำนวนตำแหน่งซึ่งส่วนราชการได้กำหนดขึ้น โดยปกติส่วนราชการที่จะกำหนดจำนวนตำแหน่ง โดยอาศัยเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น โดยการเปรียบเทียบกำลังคนที่มีอยู่เดิมกับภาระงานที่ต้องทำ โดยคำนวณมาตรฐานการทำงานให้ได้ว่า คน 1 คน ใน 1 วัน สามารถทำงานในตำแหน่งได้มากน้อยเพียงใด และภาระงานทั้งปีที่จะมีจำนวนเท่าใด เพื่อที่จะคำนวณว่าใน 1 ปี ใช้จำนวนคนเท่าใดต่อภาระงานนั้น และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในขณะนี้มีมากน้อยกว่าเกณฑ์ที่คำนวณไว้หรือไม่

  5.    หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะกำหนดขึ้นใหม่เป็นรายตำแหน่ง ควรทราบก่อนว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Mission Oriented) นั้นเป็นอย่างไร มิใช่พิจารณาเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ที่ควรปฏิบัติงานเท่านั้น (Function Oriented)

   

   

   

   

  ขั้นตอนสำหรับการวางแผนอัตรากำลัง มีดังนี้

  1.    ทบทวนกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน

  2.    ทำการสำรวจภาระงานของเทศบาลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องทำเพิ่มหรือไม่จำเป็นต้องทำหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำได้

  3.    รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนอัตรากำลังประจำปี เช่น จำนวนบุคลากรปัจจุบัน งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร

  4.    นำงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรมาคำนวณอัตรากำลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือนบุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน

  5.    ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio analysis) ประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานต่ออุปกรณ์

  6.    นำการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

  7.    จัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีของหน่วยงานต่าง ๆ

  8.    ควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลังประจำปี

  9.    ดำเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพิ่มจำนวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคนจากหน่วยงานที่มีอัตรากำลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตรากำลังขาด

  10.  ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตรากำลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่กำหนด

   

  หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                      หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงกำลังเงิน กำลังงบประมาณ กำลังคน กำลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบควรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นดำเนินการ เช่น งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

                      การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้

                      1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน สวนหย่อมสวนสาธารณะ การกำจัดขยะมูลฝอย

                      2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่นงานดับเพลิง

                          2.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความสำคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น การจัดให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราเป็นต้น

                          2.2 เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น หากปล่อยให้ประชาชนดำเนินการเองอาจไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็น จัดให้มีโรงรับจำนำ การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้ โดยสามารถเรียกค่าบริการจากประชาชน

                      3. กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน

                      4.กำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ

                      5.กำหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกำหนดความจำเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคำนึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง

                      6. กำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวนตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                      7. จัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย

                      8. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  4. สภาพปัญหาของพื้นที่

                      สภาตำบลท่าก้อน  ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540 เดิมมีหมู่บ้าน  จำนวน  หมู่บ้าน  ต่อมาได้แบ่งแยกบ้านท่าก้อน  หมู่ที่ 
  เป็นบ้านท่าก้อน  หมู่ที่ 
  และเมื่อปี  พ.ศ.  2543  ได้แบ่งแยกบ้านท่าควายหมู่ที่ 2 เป็นบ้านท่าควาย     หมู่ที่   ปัจจุบันมีพื้นที่การปกครองจำนวน  8  หมู่บ้าน และปี พ.ศ. 2556 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน เป็นเทศบาลตำบลท่าก้อน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  เป็นเทศบาลตำบลท่าก้อน  ลงวันที่ 5 สิงหาคม  2556  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  6 กันยายน  2556 เป็นต้นไป

                      สำนักงานเทศบาลตำบลท่าก้อน  ตั้งอยู่หมู่ที่  1 บ้านท่าก้อน  ตำบลท่าก้อน  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  ระยะห่างจากอำเภออากาศอำนวย    25  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

            ทิศเหนือ          จรดกับเขต เทศบาลตำบลซาง      อำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย

  ทิศใต้             จรดกับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี  อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

  ทิศตะวันออก     จรดกับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

            ทิศตะวันตก      จรดกับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม  อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

  พื้นที่เทศบาลตำบลท่าก้อนโดยประมาณ  39,375  ไร่  หรือประมาณ  63  ตารางกิโลเมตร  ภูมิประเทศ เทศบาลตำบลท่าก้อน มีพื้นที่ทั่วไปเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำสงคราม แต่ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม มีน้ำเฉพาะในฤดูฝน ในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง  ราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาล มีจำนวน 8 หมู่บ้าน คือ

  หมู่ที่ 1  บ้านท่าก้อน      ผู้ใหญ่บ้าน        นายสมบัติ  โพชะราช

  หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย      ผู้ใหญ่บ้าน        นายเอกรัตน์  คำสิงห์

  หมู่ที่ 3 บ้านนาหวาย      ผู้ใหญ่บ้าน        นายเดช  จูมจันดา

  หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง      ผู้ใหญ่บ้าน        นายสงคราม  ภูพันนา

  หมู่ที่ 5 บ้านดอนปอ       ผู้ใหญ่บ้าน        นายวรพจน์  ทุมสาย

  หมู่ที่ 6 บ้านโพนก่อ       ผู้ใหญ่บ้าน        นายฉลวย  ศิริกุล

  หมู่ที่ 7 บ้านท่าควาย      ผู้ใหญ่บ้าน        นายบุญญารักษ์  อุปทุม

  หมู่ที่ 8 บ้านท่าก้อน       ผู้ใหญ่บ้าน        นายสถิตย์  โสดา

   
    เขตการปกครองและจำนวนประชากร

            ในเทศบาลตำบลท่าก้อนมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน มีประชากร แยกเป็น ชาย จำนวน 2,931 คน หญิง จำนวน 2,902 คน รวมทั้งสิ้น 5,833 คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย 92 คน/ตารางกิโลเมตร  เทศบาลตําบลท่าก้อน ได้ดําเนินการมุ่งเน้นการพัฒนาความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี  ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข ด้านคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค ด้านการเมืองการบริหาร  โดย แบ่งเป็นปัญหาด้านต่าง ๆ ดังนี้

  4.1 ด้านเศรษฐกิจ

       (๑) ปัญหาผลผลิตการเกษตร

  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

  ราษฎร/เกษตรกรมีภาระหนี้สินมาก

  ขาดที่ดินทํากินเป็นของตนเอง

  ปุ๋ยยาและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชราคาสูง

  ต้นทุนการผลิตสูงไม่คุ้มราคากับการลงทุน

  ผลกระทบจากสภาพน้ำเน่าเสีย

  การมีส่วนร่วมของเกษตรกรน้อยและไม่เข้มแข็ง

  ปัญหาขาดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะปรับปรุงผลผลิต

  ขาดตลาดกลางเพื่อกระจายสินค้า ผลผลิตสู่ท้องตลาด

  ขาดการบริหาร การจัดการ วิธีคัด และการตลาด

       (๒)  ปัญหาความยากจน

  ประชาชนมีรายได้ต่ำ

  เกิดจากการเลือกอาชีพหรือบางคนรอคอยแต่นโยบายการให้ความช่วยเหลือไม่ยอมช่วยเหลือตนเอง

       (๓) ปัญหาหนี้สิน

  เกิดแหล่งการพนันทําให้ประชาชนเป็นหนี้สิน

  ขาดวินัยในการใช้จ่ายเงิน

  มีการปล่อยเงินกู้นอกระบบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แพง

       (๔) ปัญหาข้าวของแพง

  ขาดการควบคุมราคาสินค้า

  ต้นทุนการผลิตที่แพง

  ๔.๒   ด้านสวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์

       (๑)  ปัญหายาเสพติด

  การขาดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง

  การแพร่ระบาดของยาเสพติดรวดเร็วมากในหมู่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง

  งบประมาณในท้องถิ่นมีค่อนข้างน้อย

  เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานยังปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามแก้ไขไม่เต็มที่

       (๒)   การว่างงาน

  ราษฎรบางส่วนไม่มีงานทํา เลือกงาน และไม่สนใจการประกอบอาชีพเสริม

  ค่าแรงงานต่ำกว่าที่เอกชนจ้าง

  ราษฎรตกงาน/ว่างงานในช่วงนอกฤดูการผลิต

  จํานวนผู้ว่างงานมากกว่าตําแหน่งงานที่มี

       (๓)   การนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา

  ขาดอุปกรณ์การกีฬาและงบประมาณในการส่งเสริมการกีฬาทุกด้าน

  ขาดการรวมตัว/รวมกลุ่ม/ชมรมกีฬาภายในตําบล

  ขาดความสนใจในการออกกําลังกายและดูแลสุขภาพ

       (๔)   สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

  งบประมาณมีน้อยและจํากัด

  ประชาชนหรือผู้นําบางส่วนยังขาดการประสานงานหรือให้ความร่วมมือกับท้องถิ่น

       (๕)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

  งบประมาณสนับสนุนค่อนข้างน้อยและล้าช้า

  ประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจและไม่ช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

       (๖)  การส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน

  ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจและขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

  ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล ยังขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน

  ประชาชนบางกลุ่มหวังผลประโยชน์ตอบแทนมากเกินไป

  ผู้นําท้องถิ่นชุมชนบางคนคนยังมุ่งเน้นเพื่อพวกพ้อง/หมู่บ้านของตนเกินไป

  การระดมความคิดแนวทางสร้างเสริมประโยชน์เพื่อส่วนรวมค่อนข้าง น้อย

  ๔.๓  ด้านพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ประชาชนยังมองเรื่องการใช้พลังงานเป็นเรื่องไกลตัว

  เกิดมลภาวะทางเสียง ทางน้ำ ทางอากาศ ฝุนละออง จาก โรงงานอุตสาหกรรม เป็นเหตุก่อความรําคาญให้กับประชาชน

  สถานประกอบการบางแห่งยังขาดจิตสํานึกความรับผิดชอบ

  ประชาชนที่ไม่ได้รับผลกระทบไม่ตะหนักว่าเป็นเรื่องสําคัญ

  ขาดงบประมาณในการจัดทําเตาเผาขยะหรือที่ทิ้งขยะ

  ไม่มีเครื่องมือในการจัดการ เช่น รถบรรทุกขยะ

  4.4 ด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี

  ประชาชน บางกลุ่มยังขาดจริยธรรมและการสํานึกผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง

  ภูมิปัญญาไทยยังไม่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาพร้อมทั้งต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

  เกิดค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงความเป็นไทย

  4.5  ด้านการศึกษา

  ระดับการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ยังค่อนข้างไม่สูงนัก

  เยาวชนมีความสนใจที่จะศึกษาต่อน้อย

  สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ทันสมัย

  เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

  4.6 ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข

  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย ค่อยข้างน้อย

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือสถานีอนามัยมีขนาดเล็กเกินไป

  บุคลากรด้านสาธารณสุขมีน้อย

  ประชาชนไม่เข้าใจถึงโทษและพิษภัยจากการบริโภคที่ขาดสุขลักษณะ/สุขาภิบาลอาหาร

  วัฒนธรรมในการบริโภคที่ผิดๆ มีมาก

  4.7 ด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

       (๑)  การคมนามคมทางบก/ทางน้ำ

  ถนนในหมู่บ้านบางสายยังชํารุด

  งบประมาณปรับปรุง/ซ่อมแซมมีน้อย

  ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ยกที่ให้เป็นสาธารณะทําให้การเชื่อมต่อของถนนในหมู่บ้านยังไม่สามารถดําเนินการได้เป็นบางช่วง

                 (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟูาในครัวเรือน

  บางพื้นที่กระแสไฟฟ้ายังตกทําให้อุปกรณ์ไฟฟูาเกิดความเสียหาย

  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า

  ไฟฟ้าทางสาธารณะไม่ครบทุกหมู่บ้าน

  เกิดการชํารุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ

  ขาดงบประมาณที่จะดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะได้ทุกสาย

  ขาดบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

       (๓)  การผังเมือง

  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารหรือเรื่องการจัดทําผังเมืองค่อนข้างน้อย

       (๔)  การสื่อสาร/สื่อ

  โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้านมีค่อนข้างน้อย

  โทรศัพท์บ้านยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน

  ระบบหอกระจายข่าวยังขาดประสิทธิภาพ

       (5)   แหล่งน้ำเพื่อการบริโภค

  ขาดแคลนระบบน้ำประปา , น้ำสะอาดเพื่อการบริโภค

  ระบบประปาที่มีอยู่ยังขาดการดูแลที่ถูกสุขลักษณะครบทุกหมู่บ้าน

                (6)   แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค

  บ่อบาดาลเก่า / มีอายุการใช้งานมาก

  น้ำเน่าเสีย / น้ำเสียจากการกสิกรรม

  ขาดงบประมาณในการขุดลอกคลอง ลําคลองตื้นเขิน

       (7)   แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

  คูคลองและลํารางสาธารณะตื้นเขิน น้ำเน่าเสีย

  น้ำปนเปื้อนสารเคมี , วัตถุอันตรายมาก

  ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

  4.8 ด้าน การเมืองการบริหาร

  -   การมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง

  ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น/บทบาท อํานาจและหน้าที่ของเทศบาล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าก้อนและพนักงานเทศบาลบางคนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชนบทค่อนข้างน้อย

  ระบบของการเก็บรายต้องเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นจากเดิม

  ประชาชนบางส่วนยังละเลย ไม่ยอมเสียภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ

  ผู้นําท้องถิ่น บางคนมีเวลาให้กับการพัฒนาหรือการบริหารท้องถิ่น น้อย

  สถานที่ปฏิบัติงานอาคารสํานักงาน และการให้บริการไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มาก

  ขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ เฉพาะด้าน เช่น กองช่าง ขาดบุคลากรทางด้านโยธา ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขาดบุคลากรด้านการศึกษา  หน่วยตรวจสอบภายในขาดนักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นต้น

   

  5. ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าก้อน

  การวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์และศักยภาพการพัฒนา  (โดยเทคนิค SWOT)

  จุดแข็ง (Strengths : S)

            1.  การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ

           2.  การมอบอำนาจ หรือมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

           3.  ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และขึคดถือปนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ

           4.  ผู้นำท้องที่ มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลตำบลท่าก้อน

           5.  มีแม่น้ำสงครามไหลผ่าน เพื่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยว

           6. มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกสามารถขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรและเป็นเส้นทางเชื่อต่อไปยังตำบลใกล้เคียง

  จุดอ่อน (Weaknesses :W)

           1.  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน

           2.  การบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

           3.  ความไม่สมบูรณ์ระหว่างบุคลากรบางส่วนราชการในสังกัดกับปริมาณงานและภารกิจของ
  เทศบาล ตำบลท่าก้อน ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและคณภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเวลา

           4.  ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือภาวะแวดล้อม

           5.  เทศบาลตำบลท่าก้อน ยังไม่มีเว็บไซต์ที่แน่นอน ทำให้งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลไม่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์

  โอกาส (Opportunities : O)

           1.  เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ห้วย หนอง คู คลองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน

  2.  เป็นพื้นที่เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอำเภอและจังหวัดอื่น เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นแก่ผู้ที่เดินทางผ่านได้จดจำ

           3.  นโยบายรัฐที่เน้นการพัฒนเศรษฐกิจตามหลัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรแนวทฤษฎีใหม่และผสมผสาน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน กระตุ้นชุมชนพึ่งตนเอง

           4.  การขอรับสนับสนุนงบประมาณกรณีเร่วงด่วนและโครงการเกินศักยภาพมีหลายช่องทาง ได้แก่ จังหวัด กรมที่สังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

           5.  นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

  อุปสรรค (Threat :T)

             1.  กฎหมาย ระเบียบ ข้องบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน

             2.  การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนของงบประมาณที่จำกัด

             3.  การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกรอบ อำนาจ หน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่บัญญัติไว้เท่านั้น

             4. สภาพภูมิอกาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ

  5. ประชาชน ภาคเอกชน ขาดการมีส่วนร่วมในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision)

  1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าก้อน วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร เพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้ การกำหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชัยในการพัฒนาที่จำไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั้งยบืนต่อไปในอนาคต

  “มุ่งสร้างรายได้ให้ชุมชน คนสุขภาพดี มีการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณี เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ”

  2. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร

  “จังหวัดนวัตกรรม ต้นแบบนำเศรษฐกิจพอเพียง”

            พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าก้อน

  1. พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้สังคมอยู่ดีมีสุข

  3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

  4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

  5. ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข

  6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  7. พัฒนาองค์การและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

  8. ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย

  9. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

  10. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี

            พันธกิจการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร

  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า

  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน

  3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย

  4. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  7. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา

            ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าก้อน

            การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าก้อน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง(Strength)     จุดอ่อน(Weakness)  โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพื่อนำผลการ    วิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จากการวิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้

   

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

                       (1)  การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา

                     (2)  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ

  (3)  การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก  คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ยากจน

  (4)  การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข

  (5)  การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว

  (6)  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน ชุมชน อาสาสมัครและองค์กรเอกชน

  (7)  การส่งเสริมสนับสนุนแลพัฒนาการประกอบอาชีพ

  (8)  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพั­ฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

                       (1)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                      (2)  การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                      (3)  จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

                              

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

                       (1)  การปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์

                       (2)  การพัฒนาแนวทางตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

                      (3)  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

                      (4)  การส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์   

            ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

   (1)  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารรูปโภค                                      และสาธารณูปการ

   (2)  การป้องกันรักษาความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณภัย

    (3)  การปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน

    (4)  การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต  คอรัปชั่น

    (5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ตามระบอบประชาธิปไตย

                       (6)  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ 

  ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                       (1)  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                       (2)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                         (3)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดล้อม          และมลพิษต่างๆอย่างถูกสุขลักษณะ

                       (4)  การส่งเสริมและพัฒนาตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่

   

  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าก้อน

            1. นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            2. นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

            3. นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา

            4. นโยบายพัฒนาด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

            5. นโยบายพัฒนาด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

            6. นโยบายพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

            7. นโยบายพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

    

  6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการ

  ภารกิจหลัก

                      การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลตำบล
  ท่าก้อนกำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น
  7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

             (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))

            (2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))

            (3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))

            (4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))

            (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))

            (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))

  2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

             (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))

  (2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))

  (3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))

  (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))

  (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))

  (6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))

  (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))

  3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))

  (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8))

  (3) การผังเมือง (มาตรา 68(13))

  (4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))

  (5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))

  (6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

   

  4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))

  (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))

  (3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))

  (4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))

  (5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))

  (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11))

  (7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))

  (8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

  (1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))

  (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  (มาตรา 67(2))

  (3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))

  6. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  (1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8))

  (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))

  (3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))

  (4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตร17(18))

  7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่น
  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  (1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3))
  (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))

  (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))

  (4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3))

  (5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
  (มาตรา 17(16))

  ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาลตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการของเทศบาลตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารของเทศบาลตำบลเป็นสำคัญ

   

  ภารกิจรอง

  1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

  2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

  3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

  4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

  7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่าวนราชการและกรอบอัตรากำลัง

            เทศบาลตำบลท่าก้อน กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 กอง ได้แก่ สำนักปลัด
  กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน ทั้งสิ้น 24 อัตรา พนักงานจ้างทั้งสิ้น จำนวน 15 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมา เทศบาลตำบลท่าก้อน มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขอกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่และปรับปรุงสายงานของพนักงานเทศบาล เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการของเทศบาลต่อไป ซึ่งการกำหนดปริมาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งและส่วนงาน ปรากฏตามภาคผนวก ก

  8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

   

   

                    จากการที่เทศบาลตำบลท่าก้อน  ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง เพื่อที่จะกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจ  และกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น  เทศบาลตำบลท่าก้อน  จึงกำหนดภารกิจเป็นงานต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในสำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง กองการศึกษา  กองสวัสดิการสังคม และในระยะต่อไป เมื่อได้มีการดำเนินการตามภารกิจต่างๆ ดังกล่าวแล้ว และพิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้น มีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็น ฝ่าย ต่อไป ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าก้อน จึงได้กำหนดโครงสร้างและตำแหน่งที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามภารกิจดังกล่าว ดังนี้  8.2   การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง   

  ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกำหนดจำนวนตำแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบลักษณะโครงสร้างของกำลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกำลังคนและเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและแผนกำลังคนต่อไป

   

  ประเภทของข้อมูลที่ทำการสำรวจและวิเคราะห์

  1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกำลังคน (ของบุคคล)

  2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกำลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตำแหน่ง การโอน การลาออกฯ

  3. ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม

  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้กำลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กำลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดจำนวนคนให้เหมาะสมและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ

  แนวทางการวิเคราะห์การใช้กำลังคน 10 ประการ

  1. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งต่าง ๆ หรือไม่

  2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏบัติงานหรือไม่

  3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด

  4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับกภารกิจหน้าที่ และควรมอบให้ใครดำเนินการแทน

  5. สำรวจการใช้ลูกจ้างว่าทำงานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่

  6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทิภาพ ประยัดและรวดเร็วหรือไม่

  7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่

  8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะสมกับงานปัจจุบันและงานอนาคต

  9.มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่

  10.สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร

  ขั้นตอนที่ 3 การคำนวณจำนวนกำลังคนที่ต้องการ มีวิธีคำนวณที่สำคัญ ดังนี้

  1. การคำนวณจากปริมาณงานและมาตฐานการทำงาน วิธีนี้มีสิ่งสำคัญต้องทราบ 2 ประการ

      1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของหน่วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคำนวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่ผ่านมา แล้วนำมาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสำคัญคือ ปริมาณงานหรือผลงานที่นำมาใช้คำนวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้

  1.2 มาตรฐานการทำงาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้ในการทำงานแต่ละชิ้น

  การคิดวันและเวลาทำงานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้

  1 ปี จะมี                                 52      สัปดาห์

  1 สัปดาห์จะทำ                          5        วัน

  1 ปี จะมีวันทำ                          260    วัน

  วันหยุดราชการประจำปี                 13      วัน

  วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)      10      วัน

  คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย            7        วัน

  รวมวันหยุดใน 1 ปี                      30      วัน

  * วันทำงานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี              230    วัน

  เวลาทำงานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน   6        ชั่วโมง

  (08.30-16.30 น.-เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.)

  ** เวลาทำงานของข้าราชการใน 1 ปี (230 * 6)         1,380 ชม.

  หรือ          (1380*60)                                  82,800 นาที

  ซึ่งในการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทำงานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์

  สูตรในการคำนวณ

  จำนวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด (1ปี) * เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น

                              เวลาทำงานมาตรฐานต่อคนต่อปี

  2. การคำนวณจากปริมาณงานและจำนวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปี รวมทั้งจำนวนคนที่ทำงานเหล่านั้นในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นแนวสำหรับการกำหนดจำนวนตำแหน่ง หรือจำนวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจนำมาคำนวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจำนวนคนที่ต้องการสำหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังสำหรับการคำนวณแบบนี้ คือ

       2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทำงานเต็มที่หรือไม่

       2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถคำนวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคำนวณที่ซับซ้อนกว่านี้

      จากแนวทางการวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าก้อน จึงได้กำหนดตำแหน่งดังต่อไปนี้

       เทศบาลตำบลท่าก้อน ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใดในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานและเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

  12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้าง


       เทศบาลตำบลท่าก้อน    จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง   โดยการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้พนักงานเทศบาลทุกคน ทุกตำแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งวิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ เช่นการปฐมนิเทศการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

       แนวทางการพัฒนาได้แก่

  1.      การปฐมนิเทศ

  2.      การฝึกอบรม

  3.      การศึกษา หรือดูงาน

  4.      การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา

  5.      การสอนงานหรือการให้คำปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม

                          หลักสูตรการพัฒนา  ได้แก่

  1.      หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

  2.      หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ

  3.      หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง

  4.      หลักสูตรด้านการบริหาร

  5.      หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม

  13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล

                      เทศบาลตำบลท่าก้อน ได้ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ดังนี้

                     1. พนักงานเทศบาลตำบลท่าก้อน จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม

  2. พนักงานเทศบาลตำบลท่าก้อน จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาผลประโชนของทางราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

  3. พนักงานเทศบาลตำบลท่าก้อน จะพึงปฏิบัติตนต่อผู้รวมงานด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน

                     4.  พนักงานเทศบาลตำบลท่าก้อน จะพึงต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม  และให้การสงเคราะห์  แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน  โดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย  ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

   

   

   


   

     เข้าชม : 1482  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong