[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตุที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์ คำขวัญ พันธกิจ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- งบแสดงฐานะการเงิน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ต.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ย.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ธ.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ม.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.พ.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มี.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มิ.ย.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ส.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ย.2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 •   ip ของคุณ คือ 18.206.12.79
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  54 ip
  เมื่อวาน
  24 ip
  เดือนนี้
  1179 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  1179 ip
  ทั้งหมด
  47134 ip
  ข้อมูลพื้นฐาน ทต.

  สภาตำบลท่าก้อนได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เดิมมีหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีพื้นที่การปกครองจำนวน 8 หมู่บ้าน และยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน เป็นเทศบาลตำบลท่าก้อน เมื่อวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

   

            พื้นที่การปกครอง
           เทศบาลตำบลท่าก้อนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ใน 8 แห่ง ในเขตอำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีพื้นที่จำนวน 39,375 ไร่ หรือ ประมาณ63 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่อยู่อาศย 2,400 ไร่ ที่ทำนาประมาณ 18,000 ไร่  พื้นที่ปลูกยางพารา 10,000 ไร่  ปลูกมันสำปะหลัง 1,122 ไร่  ที่เหลือเป็นพื้นที่ที่ใช้สอยอื่น เป็นชุมชนที่มีถนนหมายเลข  2094 ผ่าน  การปกครองท้องที่มีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 1,184  ครัวเรือนประชากรจำนวน 5,104 คน แยกเป็นชาย 2,577 คน หญิง 2,527  คน แบ่งออกเป็น  8 หมู่บ้าน ข้อมูลจากระบบข้อมูลตำบล
  (TCNAP ปี 2558 )

        บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 1 จำนวน                 บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2

         บ้านนาหวาย หมู่ที่ 3                          บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4

         บ้านดอนปอ หมู่ที่ 5                          บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6

         บ้านท่าควาย หมู่ที่ 7                          บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 8  เข้าชม : 2088  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong