[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตุที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์ คำขวัญ พันธกิจ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- งบแสดงฐานะการเงิน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ต.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ย.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ธ.ค.2561
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ม.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.พ.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มี.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มิ.ย.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ส.ค.2562
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ย.2562

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 •   ip ของคุณ คือ 18.206.12.79
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  50 ip
  เมื่อวาน
  24 ip
  เดือนนี้
  1175 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  1175 ip
  ทั้งหมด
  47130 ip
  ประวัติความเป็นมา

  เดิมทีชาวบ้านกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่ คือ ไทโซ่ ไทญ้อ ได้มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า ได้พบสัตว์ชนิดหนึ่งที่บ้านอากาศ ชาวบ้านเรียก “ทราย” มีลักษณะคล้าย กวาง ลำตัวเป็นสีทองคำ ชาวบ้านเรียกกันว่า ทรายคำ ซึ่งมีตัวสีเหลืองเหมือนทองคำ ชาวบ้านต้องการจับทรายตัวนั้นจึงออกติดตาม ชาวบ้านก็ได้เดินทางลัดเลาะแม่น้ำสงครามมา และได้หยุดพักผ่อนพูดคุยสนทนาถึงทรายคำตัวนั้นบริเวณท่าน้ำสงครามเพราะผู้คนไม่สามารถตามทรายคำได้ เนื่องจากมีแม่น้ำสงครามกั้น การจับกลุ่มสนทนากันเป็นกลุ่มเป็นก้อน จึงเรียกบริเวณนั้นว่า บ้านท่าก้อนและเรียกสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน                
                        สภาตำบลท่าก้อนได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อนเมื่อวันที่ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เดิมมีหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีพื้นที่การปกครองจำนวน 8 หมู่บ้าน และยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน เป็นเทศบาลตำบลท่าก้อน เมื่อวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

  ๑.๒ สภาพลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ตำบลท่าก้อน มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นที่ราบลุ่มสลับดอน บางพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีแม่น้ำสงครามเป็นแม่น้ำหลัก ไหลผ่านทั้ง 7 หมู่คือหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และทำการประมงขนาดเล็ก สภาพดินเหมาะสมกับการเกษตรเนื่องจาก มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก มีป่าบุ่ง ป่าทามในเขตพื้นที่ ทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรสัตว์และความหลากหลายของพืชพรรณด้วยลักษณะของชุมชนที่มีประเพณีวัฒนธรรม สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าเดียวกัน จึงทำให้เกิดการทำงานร่วมกันขององค์กรหลักในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองให้น่าอยู่            
  1.2.1 พื้นที่การปกครอง
  เทศบาลตำบลท่าก้อนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ใน 8 แห่ง ในเขตอำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีพื้นที่จำนวน 39,375 ไร่ หรือ ประมาณ63 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่อยู่อาศย 2,400 ไร่ ที่ทำนาประมาณ 18,000 ไร่  พื้นที่ปลูกยางพารา 10,000 ไร่  ปลูกมันสำปะหลัง 1,122 ไร่  ที่เหลือเป็นพื้นที่ที่ใช้สอยอื่น เป็นชุมชนที่มีถนนหมายเลข  2094 ผ่าน  การปกครองท้องที่มีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 1,184  ครัวเรือนประชากรจำนวน 5,104 คน แยกเป็นชาย 2,577 คน หญิง 2,527  คน แบ่งออกเป็น  8 หมู่บ้าน ข้อมูลจากระบบข้อมูลตำบล (TCNAP ปี 2558 )
       บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 1 จำนวน   บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2       บ้านนาหวาย หมู่ที่ 3    บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4       บ้านดอนปอ หมู่ที่ 5     บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6       บ้านท่าควาย หมู่ที่ 7     บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 8

  1.2.2 อาณาเขตติดต่อ
  เทศบาลตำบลท่าก้อน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ถนนเซกา-อากาศ ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวอำเภออากาศอำนวย ประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดสกลนครประมาณ 96 กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้
  ทิศตะวันออกมีเขตติดต่อบ้านดงเสียว ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครที่ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านของสองตำบลไปมาหาสู่กันเพราะมีแม่น้ำสงครามที่เป็นแหล่งทำมาหากินรวมทั้งการเกษตรและการปลูกแตงโมซึ่งเป็นอาชีพรองจากการทำนาปีทำให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้ครัวเรือน
  ทิศใต้   มีเขตติดต่อกับบ้านนากะทาด  ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  มีถนนสายหลักเลขที่ 2094 ที่ประชาชนใช้สัญจรร่วมกัน มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับสำหรับทำการเกษตร  ชาวบ้านจึงปลูกต้นครามเพื่อนนำมาทำผ้าย้อมคราม  และเกิดกลุ่มผ้าย้อมคราม  สร้างรายได้ให้คนในชุมชนและยังเป็นการอนุรักษ์การย้อมสีจากธรรมชาติอีกด้วย         
  ทิศตะวันตก 
  มีเขตติดต่อกับ บ้านหนองผามเรือ ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า   จังหวัดสกลนคร มีถนนสาย รพช.เลขที่ 2355 สายท่าก้อน- คำตากล้าที่ประชาชนสัญจรไปมามีแม่น้ำสงครามไหลผ่านที่เป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเกษตร 
           
  ทิศเหนือ 
  มีเขตติดต่อกับบ้านท่าสำราญ ตำบลซาง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ มีถนนสายหลักเลขที่ 2094  ที่ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านและหมู่อื่นๆใช้สัญจรร่วมกัน  มีแม่น้ำสงครามไหลผ่านที่เป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเกษตร  
     
       
  ๑.๒.แผนที่ตำบล
            


   


  เข้าชม : 4792  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong