[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์ /คำขวัญ /พันธกิจ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม
งบแสดงฐานะการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
รายงานการประชุมประจำปี 2562
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://itas.nacc.go.th/go/eit/fx0jwt
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-978221392267324/
เฟสบุ๊กเทศบาลตำบลท่าก้อน
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1335013129921480&id=978221392267324
ข้าราชการร่วมกันต่อต้านการทุจริต คอรับป์ชั่นทุกรูปแบบและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..


 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
 
ดูทั้งหมด... 


 
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต
[ เข้าชม/Comment 579/0 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ (ระบบแท่ง)
[ เข้าชม/Comment 642/0 ]
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน
[ เข้าชม/Comment 729/0 ]
คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
     คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
[ เข้าชม/Comment 629/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตย์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังวเครื่อยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตย์ ชับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specification :Spec) จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 สาย
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกห้วยไห้ตอนบน บ้านท่าควาย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกห้วยซำเตย บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกห้วยปุ่งตอนบน บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 สาย
 
ดูทั้งหมด ..  

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1)
 
ดูทั้งหมด ..  

ทดสอบ 1013 (อ่าน 29 / ตอบ 0 )
แข่งขันกีฬาหน่วยงานวันไหนคะ (อ่าน 338 / ตอบ 1 )
ทีมฟุตบอล หรือ โรงพยาบาล ! เด เคอา เจ็บอีกราย อาจชวดเกมแดงเดือดสัปดาห์นี้ (อ่าน 117 / ตอบ 0 )
เดส์ชองส์เซ็งฝรั่งเศสพลาดเองทำเจ๊าตุรกี (อ่าน 118 / ตอบ 0 )
การลงทุนมีความเสี่ยงonline (อ่าน 124 / ตอบ 0 )
วานด้าเข้าใจเปรียบ”อิคาร์ดี้”ยืมตัวไป P$G ไม่ใช่หย่าร้างงู (อ่าน 148 / ตอบ 0 )
เปิด 3 เหตุผลที่ทำให้ ลิเวอร์พูล มีดีพอลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีก 2019-20 (อ่าน 131 / ตอบ 0 )
สมุนไพรบ้านเราที่มีสรรพคุณมากมาย คลิ๊กเลย (อ่าน 206 / ตอบ 0 )
โปรโมชั่น goldenslot sport สมัครสมาชิกใหม่ (อ่าน 263 / ตอบ 0 )
วันนี้เรามีเกมส์ สนุกๆมากมาย (อ่าน 268 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นางลัดดา พละไกร
นายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน
 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 • << สิงหาคม 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          

    ip ของคุณ คือ 18.204.55.168
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  76 ip
  เมื่อวาน
  69 ip
  เดือนนี้
  220 ip
  เดือนที่แล้ว
  2528 ip
  ปีนี้
  12726 ip
  ทั้งหมด
  58681 ip

  http://www.oic.go.th/web2017/ACTOfficial_Information.htm
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  https://www.youtube.com/watch?v=oJ3lb_hW0Yc&t=57s
  เพลง 3 อาร์สา

  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong