[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon

 

ประวัติความเป็นมา
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตุที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จำนวนครัวเรือนและประชากร จุดเด่นของพื้นที้
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
สัญลักษณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- แผนยุทธศาสตร์
- แผน 4 ปี
- แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลัง
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- งบการเงินประจำเดือน พ.ย. 2560
- งบการเงินประจำเดือน ธ.ค. 2560
- งบการเงินประจำเดือน ม.ค. 2561
- งบการเงินประจำเดือน ก.พ. 2561
- งบการเงินประจำเดือน มี.ค. 2561
- งบการเงินประจำเดือน เม.ย. 2561
- งบการเงินประจำเดือน พ.ค. 2561
- งบการเงินประจำเดือน มิ.ย. 2561
- งบการเงินประจำเดือน ก.ค. 2561
- งบการเงินประจำเดือน ส.ค. 2561
- งบการเงินประจำเดือน ก.ย. 2561
- งบการเงินประจำเดือน ต.ค. 2561
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-978221392267324/
เฟสบุ๊กเทศบาลตำบลท่าก้อน
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1335013129921480&id=978221392267324
ข้าราชการร่วมกันต่อต้านการทุจริต คอรับป์ชั่นทุกรูปแบบและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1322437087845751&id=978221392267324
ฺBig Claening เทศบาลตำบลท่าก้อน 2560
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

 
 
 

 

 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
 
ดูทั้งหมด... 


 
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต
[ เข้าชม/Comment 354/0 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ (ระบบแท่ง)
[ เข้าชม/Comment 403/0 ]
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน
[ เข้าชม/Comment 447/0 ]
คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
     คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
[ เข้าชม/Comment 400/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้างจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโพนก่อ-บ้านตาด บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 และสายท่าควาย-นาดง บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนถนนลูกรัง สายโพนก่อ – บ้านตาด บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 และ สายท่าควาย – นาดง บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนถนนลูกรัง สายโพนก่อ – บ้านตาด บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 และ สายท่าควาย – นาดง บ้านท่าควาย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้างจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโพนก่อ- ดอนปอ บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศเทศบาลตำบลท่าก้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าควาย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 
ดูทั้งหมด ..  

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (สขร.1)
 
ดูทั้งหมด ..  

สมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย (อ่าน 14 / ตอบ 0 )
เมดวาริน (อ่าน 26 / ตอบ 0 )
ดาวน์โหลดฟรี LINE PC โปรแกรมแชทยอดนิยม (อ่าน 38 / ตอบ 1 )
เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่ satu88 (อ่าน 61 / ตอบ 0 )
จัดไปแจกฟรีไปเลย IDM เวอร์ชั่นล่าสุด (อ่าน 69 / ตอบ 0 )
ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม The Dark Knight (อ่าน 75 / ตอบ 0 )
Jurassic Park นำเอาภาพยนตร์ชื่อดังในอดีตมาสร้างเป็นเกม (อ่าน 69 / ตอบ 0 )
เกมสนุกพร้อมโปรโมชั่นมากมาย (อ่าน 67 / ตอบ 0 )
แนะนำเกมส์น่าเล่น 2018 (อ่าน 77 / ตอบ 1 )
การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 84 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นางลัดดา พละไกร
นายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน


นายวิทยา พรมกาวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าก้อน 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว

 • << ธันวาคม 2561 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          

    ip ของคุณ คือ 34.228.41.66
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  2 ip
  เมื่อวาน
  25 ip
  เดือนนี้
  357 ip
  เดือนที่แล้ว
  1073 ip
  ปีนี้
  9533 ip
  ทั้งหมด
  30173 ip


  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong